WAŻNE

Informacje na temat przymusowego wykupu akcji spółki pod firmą WISTIL S.A.

2018-07-18 09:20
publikacja
2018-07-18 09:20

Informacje na temat przymusowego wykupu akcji spółki pod firmą WISTIL S.A. - komunikat

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku zawarcia w dniu 25 maja 2018 r. przez:

(1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych „Piotrowice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Niciarniana nr 2/6, 92-208 Łódź, numer KRS: 0000080914, („Żądający Sprzedaży”)

(2) Spółkę Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu, adres: ul. Górnicza 7, 39-402 Tarnobrzeg, KRS: 0000070497 („Akcjonariusz I”)

(3) panią Zenonę Kwiecień, zamieszkałą w Łodzi („Akcjonariusz II”) oraz

(4) panią Iwona Kwiecień-Poborską, zamieszkałą w Łodzi („Akcjonariusz III”)

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa”) Żądający Sprzedaży, Akcjonariusz I, Akcjonariusz II oraz Akcjonariusz III (dalej łącznie: „Akcjonariusze”) przekroczyli 90% ogólnej liczby głosów w spółce WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13, 62-800 Kalisz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026570 („Spółka”). Akcjonariusze posiadają w dacie niniejszego ogłoszenia łącznie 923.525 akcji Spółki, co stanowi 92,35% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 923.525 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 92,35% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Żądający Sprzedaży niniejszym żąda od pozostałych akcjonariuszy Spółki, niebędących stroną Porozumienia („Akcjonariusze Mniejszościowi”) sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu.

Niniejsze żądanie sprzedaży akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu („Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy, tj. przysługującego akcjonariuszowi spółki publicznej, który, wspólnie z podmiotem będącym stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce publicznej prawa żądania, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, sprzedaży wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres żądającego sprzedaży

Jedynym Żądającym Sprzedaży akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu jest:

Nazwa Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych „Piotrowice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedziba Łódź
Adres: ul. Niciarniana nr 2/6, 92-208 Łódź

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wykupującego

Jedynym Podmiotem dokonującym wykupu akcji w ramach Przymusowego Wykupu („Wykupującym”) jest Żądający Sprzedaży:

Nazwa Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych „Piotrowice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedziba Łódź
Adres: ul. Niciarniana nr 2/6, 92-208 Łódź

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma Dom Maklerski Banku BPS S.A.(„DM BPS”)
Siedziba Warszawa
Adres ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Telefon (022) 5395555
Fax (022) 5395556

E-mail dm@dmbps.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji

Przymusowym Wykupem objętych jest 76.475 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 5 zł każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Spółki są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLWSTIL00012.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000,00 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Przymusowym Wykupem objętych jest 76.475 akcji Spółki stanowiących 7,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 76.475 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Jedynym podmiotem nabywającym akcje jest Żądający Sprzedaży.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu wynosi 53,36 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 36/100) za jedną akcję („Cena Wykupu”). Wszystkie akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do jednakowej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy.

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami, która wynosi 52,72 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 72/100).

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami, która wynosi 53,35 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 35/100).

W okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu Akcjonariusze, ani podmioty od Akcjonariuszy zależne lub wobec Akcjonariuszy dominujące nie nabywali/nabywały akcji Spółki.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Żądający Sprzedaży posiada samodzielnie 485.374 akcje Spółki stanowiące 48,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniające do 485.374 głosów tj. 48,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy są: Żądający Sprzedaży, Akcjonariusz I, Akcjonariusz II oraz Akcjonariusz lll.

Akcjonariusz II posiada 34.398 udziałów Żądającego Sprzedaży, co stanowi 87,62 % udziałów Żądającego Sprzedaży.

Akcjonariusz III posiada 4.148 udziałów Żądającego Sprzedaży, co stanowi 10,56 % udziałów Żądającego Sprzedaży.

Podmioty Zależne od Żądającego Sprzedaży nie posiadają akcji Spółki.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Żądający Sprzedaży posiada samodzielnie 485.374 akcje Spółki stanowiące 48,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniające do 485.374 głosów tj. 48,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz I posiada samodzielnie 213.300 akcji Spółki stanowiących 21,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 213.300 głosów tj. 21,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz II posiada samodzielnie 121.689 akcji Spółki stanowiących 12,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 121.689 głosów tj. 12,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz III posiada samodzielnie 103.162 akcje Spółki stanowiące 10,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 103.162 głosów tj. 10,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusze posiadają łącznie 923.525 akcji Spółki stanowiących 92,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 923.525 głosów tj. 92,35% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

18 lipca 2018r.

14. Dzień wykupu

24 lipca 2018 r.

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej, Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z akcji Spółki, co nastąpi w drodze zapisania akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunkach papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu - w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy. Wszystkie akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są zdematerializowane.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu za akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi w dniu wykupu, określonym w punkcie 14 powyżej, poprzez uznanie rachunków pieniężnych lub bankowych Akcjonariuszy Mniejszościowych kwotą stanowiącą iloczyn liczby akcji Spółki zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu, wskazanej w pkt 8. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW, w szczególności Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Akcjonariusze złożyli w DM BPS oryginały świadectw depozytowych zdematerializowanych akcji na okaziciela, Spółki opiewających łącznie na 923.525 akcji Spółki, uprawniających do 923.252 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 92,35% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Żądający Sprzedaży ustanowił zabezpieczenie w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym DM BPS w wysokości stanowiącej łącznie nie mniej niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Przymusowego Wykupu. Zabezpieczenie zostało ustanowione na okres do dnia zapłaty Ceny Wykupu za wszystkie akcje Spółki objęte Przymusowym Wykupem tj. do dnia 24 lipca 2018r.

Zapłata za akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. 2005 nr 229, poz. 1948).

Za Żądającego Sprzedaży:

Adam Samiec – Prezes Zarządu

za Dom Maklerski Banku BPS S.A.:

Józef Kapłanek – p.o. Prezesa Zarządu

Katarzyna Szpunar - Prokurent

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki