REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 na rzecz na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

2021-07-30 13:36
publikacja
2021-07-30 13:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Zawarcie przez Konsorcjum w składzie Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 na rzecz na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Konsorcjum firm (Wykonawca) w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) w dniu 30 lipca 2021 roku zawarło z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający), Umowę na „Dostawę izolowanych rur stalowych DN500 i DN300 dla zadania Przyłączenie do sieci przesyłowej EC Czechnica – w m. Siechnice".

Przedmiot Umowy obejmuje dostawy izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN500 o długości około 5 km oraz DN300 o długości około 7 km. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 18 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Maksymalna wartość Umowy wynosi 13,9 mln PLN netto, co stanowi 17,1 mln PLN brutto.

Udział stron Konsorcjum w realizacji Umowy wynikać będzie z faktycznego zaangażowania odpowiednio Izostal S.A. oraz Ferrum S.A. w poszczególne etapy przygotowania oraz realizacji dostaw. Na dzień zawarcia Umowy szacuje się większościowy udział Lidera Konsorcjum w realizacji umowy, przy czym mając na uwadze perspektywę czasową realizacji dostaw jak również wymagania logistyczne z tym związane zaangażowanie stron Konsorcjum w realizację Umowy nie ma charakteru stałego i może ulec zmianie.

Umowa przewiduje kary umowne na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.: za zwłokę nieprzekraczającą 21 dni w realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto; za zwłokę przekraczającą 21 dni w realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto; za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych, w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki; za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia umownego netto.

Przedmiot Umowy objęty jest 36 miesięczną gwarancję jakości i rękojmi za wady na towar dostarczony. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Konsorcjum wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości stanowiącej 5% Wynagrodzenia określonego w Umowie.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznaje opisaną Umowę za istotną ze względu na priorytet związany z realizacją dostaw dla O.G.P. Gaz System S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-07-30 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki