REKLAMA

INVISTA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 19:37
publikacja
2021-09-30 19:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_30.06.2021_INVISTA_SA.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Invista_SZzD_-_I_H_2021.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )
sprawozdanie_wygenerowane_202109301738.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 585 13 132
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -591 -451 -130 -102
III. Zysk (strata) brutto -791 -1 037 -174 -233
IV. Zysk (strata) netto -161 -981 -35 -221
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 625 -745 -357 -168
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 231 905 931 204
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 409 -57 -530 -13
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 198 103 43 23
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 059 28 788 4 851 6 482
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 822 14 836 1 940 3 340
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 387 6 191 305 1 394
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 573 16 734 3 645 3 768
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 908 1 954
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 0,28 0,00 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 0,28 0,00 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,15 1,16 0,25 0,25
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,15 1,16 0,25 0,25
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu 30.06.2021 INVISTA SA.pdfRaport z przeglądu 30.06.2021 INVISTA SA.pdf Raport biegłego rewidentra z przeglądu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Invista SZzD - I_H_2021.pdfInvista SZzD - I_H_2021.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu IH2021

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 25 395 31 570 33 094
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 2 21
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 21 640 28 025 28 855
4.1. Nieruchomości 18 514 24 898 24 898
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 3 127 3 127 3 957
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 417 761 816
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 417 761 816
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 1 587 1 032 1 652
1. Zapasy 35 99 313
2. Należności krótkoterminowe 1 288 888 928
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 1 288 888 928
3. Inwestycje krótkoterminowe 261 43 409
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 261 43 409
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 49 29 290
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 212 14 119
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 1 3
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 1 750 1 750 1 750
A k t y w a r a z e m 25 395 31 570 33 094
PASYWA
I. Kapitał własny 16 573 16 734 11 668
1. Kapitał zakładowy 8 677 8 677 8 677
2. Kapitał zapasowy 31 438 31 438 31 438
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -28 382 -32 467 -32 467
6. Zysk (strata) netto -161 495 -981
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 822 14 836 21 426
1. Rezerwy na zobowiązania 7 436 8 645 15 389
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 819 2 027 2 027
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 6 617 6 617 13 361
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 6 617 6 617 13 361
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 387 6 191 3 638
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 387 6 191 3 638
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 25 395 31 570 33 094
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,15 1,16 0,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,15 1,16 0,81
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
I. Zysk (strata) ze sprzedaży -591 -305
II. Pozostałe przychody operacyjne 6 385 276
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 6 385 276
III. Pozostałe koszty operacyjne 6 385 423
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 6 385 423
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -591 -451
V. Przychody finansowe 0 0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 0 0
VI. Koszty finansowe 199 586
1. Odsetki w tym: 199 259
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 294
4. Inne 0 33
VII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
VIII. Zysk (strata) brutto -791 -1 037
IX. Podatek dochodowy -630 -56
a) część bieżąca 325 0
b) część odroczona -955 -56
X. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XI. Zysk (strata) netto -161 -981
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 461 991 14 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 461 991 14 461 991
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,07
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 734 13 493 13 493
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 734 13 493 13 493
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 677 8 677 8 677
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 677 8 677 8 677
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 31 348 32 283 32 283
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -844 -844
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -844 -844
pokrycia straty
- strata na zbyciu akcji własnych 0 -844 -844
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 31 348 32 283 32 283
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 000 5 000 5 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -28 382 -32 467 -32 467
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 28 382 32 467 32 467
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 382 32 467 32 467
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 28 382 32 467 32 467
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -28 382 -32 467 -32 467
6. Wynik netto -161 4 085 -981
a) zysk netto 0 4 085 0
b) strata netto 161 0 981
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 573 16 734 11 668
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 573 16 734 11 668

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -161 -981
II. Korekty razem -1 464 196
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 14 5
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 199 170
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
5. Zmiana stanu rezerw -1 209 169
6. Zmiana stanu zapasów 64 -312
7. Zmiana stanu należności -400 -57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -474 -191
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 342 -48
10. Inne korekty 0 459
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 625 -785
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 4 264 2 143
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 4 264 900
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 1 243
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 1 243
- zbycie aktywów finansowych 0 45
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 1 198
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 33 1 193
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 20 1 193
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 20 1 193
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 20 1 193
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 231 950
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 108
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 108
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 2 409 170
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 2 165 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 45 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 199 170
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 409 -62
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 198 103
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 198 103
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14 16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 212 120
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
informacja_dodatkowa.pdfinformacja_dodatkowa.pdf Informacje dodatkowe
sprawozdanie_wygenerowane_202109301738.pdfsprawozdanie_wygenerowane_202109301738.pdf Wydruk ze sprawozdania z wersji xml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki