INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.

2020-07-09 17:37
publikacja
2020-07-09 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
Temat
Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem rocznym za rok obrotowy 2019/2020, Zarząd Emitenta w dniu 09.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2020r. aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.

Na dzień bilansowy 30.06.2020r. Emitent posiadał 1.515 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowiła 5,24% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniała do oddania 1.515 głosów stanowiących 5,24% w ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

Emitent w dniu 9.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu w VI kwartale roku obrotowego 2019/2020 aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmniejszenia wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 1 795 572,78 zł.

Dotychczas prezentowana wartość 1.515 udziałów IFEA Sp. z o.o. w rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.12.2018 roku wynosiła 1 795 572,78 zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości powyższego aktywa w związku z likwidacją spółki IFEA Sp. z o.o.


The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, hereby informs that in connection with works being carried out on the financial report for the financial year 2019/2020, the Management Board of the Issuer on July 9, 2020 decided to make a revaluation of the Company’s financial assets as at 30/06/2020.

As at the balance date 30/06/2020 the Issuer held 1.515 stocks of IFEA Sp. z o.o., that consisted of 5,24% of the share capital and granted 1.515 votes consisting of 5,24% of the total number of votes at the general meeting of IFEA Sp. z o. o.

On July 9, 2020 the Issuer decided to revaluate the Issuer’s assets in the 6th quarter of the financial year 2019/2020 due to decrease in the value of stocks of IFEA Sp. z o. o. by the value PLN 1 795 572,78.

The value of 1.515 stocks of IFEA Sp. z o. o. presented in the annual financial report of the Issuer as at December 31, 2018 was PLN 1 795 572,78.

The Management Board decided to make a revaluation write-off of this asset due to liquidation of IFEA Sp. z o. o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-09 Damian Patrowicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki