IMPEXMET: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej

2019-05-16 16:40
publikacja
2019-05-16 16:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Impexmetal S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną w sprawie zawarcia w dniu 16 maja 2019 r. ze spółką Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Boryszew”) oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV Boryszew 3”) („Strony”) porozumienia akcjonariuszy spółki Impexmetal S.A. w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Porozumienie”).

Porozumienie dotyczy między innymi określenia praw i obowiązków Stron w zakresie posiadania akcji Spółki oraz określenia zasad współpracy Stron, w tym w szczególności zasad dotyczących nabywania akcji Spółki i zgodnego głosowania przez Boryszew i SPV Boryszew 3 na walnych zgromadzeniach Spółki.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Strony zobowiązały się do wspólnego działania w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki innych niż akcje posiadane przez Strony. W przypadku nieosiągnięcia w ramach wezwania ogłoszonego zgodnie ze zdaniem poprzednim łącznie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Strony rozważą ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku osiągnięcia w wyniku powyżej wskazanych wyżej wezwań łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji Spółki posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Spółki.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do momentu zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2019-05-16 Małgorzata Iwanejko Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki