REKLAMA

IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q2 2022

2022-08-01 12:58
publikacja
2022-08-01 12:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
IFIRMA S.A.
Temat
Zaliczka na poczet dywidendy Q2 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale nr 10/2022 podjętej 1.08.2022 pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu nr 1/08/2022 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na akcję.

Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 17.08.2022, zaś termin wypłaty zaliczki na 24.08.2022. Wypłata ta dotyczy II kwartału 2022.

Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 1 280 000 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2021, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Łączna kwota zaliczek za 2022 wyniesie 50 gr i stanowi 95,65% wyniku netto. Jest to zgodne z Polityką Dywidendową Spółki, która rekomenduje przeznaczanie 30% – 100% zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy.


Podstawa prawna:
Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2022-08-01 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki