REKLAMA

IDM SA: Korekta raportu za III kwartał 2021 – informacja o charakterze i przedmiocie korekty

2021-11-26 19:23
publikacja
2021-11-26 19:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Korekta raportu za III kwartał 2021 – informacja o charakterze i przedmiocie korekty
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. (dalej: IDMSA lub Spółka) stosownie do treści § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) niniejszym informuje, że Spółka dokonała korekty raportu okresowego za III kwartał 2021, który został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 19 listopada 2021 r.
Dokonana korekta jest wynikiem zidentyfikowania błędu edytorskiego przy uzupełnianiu danych składowych w zakresie pkt. 2.12 raportu za III kwartał 2021 r.
W odniesieniu do charakteru dokonanej korekty Spółka informuje, że w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2021 r. dokonano zmian w pkt. 2.12. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej IDM S.A. w odniesieniu do danych składających się na sumę aktywów oraz danych składowych sumujących się na wartość zobowiązań krótkoterminowych.

W dniu dzisiejszym Spółka przekaże do wiadomości publicznej pełny skorygowany raport za III kwartał 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Andrzej Łaszkiewicz Członek Rady Nadorczej delegowany do czasowego wykonywania funkc ji Prezesa Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki