REKLAMA

HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

2022-08-19 13:32
publikacja
2022-08-19 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-19
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
HELIO S.A. informuje, że w dniu 19.08.2022 r. zawarła jako kredytobiorca z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r. ze zmianami, o której to Emitent informował uprzednio raportami bieżącymi nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r., nr 1/2016 z dnia 25.03.2016 r., nr 6/2016 z dnia 30.08.2016 r., nr 6/2017 z dnia 04.08.2017 r., nr 3/2018 z dnia 16.08.2018 r., nr 11/2019 z dnia 08.08.2019 r., nr 14/2020 z dnia 10.08.2020 r. oraz nr 6/2021 z dnia 04.08.2021 r.

Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres bieżącego udostępnienia kredytu do dnia 01.09.2023 r. oraz zwiększono od dnia 01.09.2022 r. kwotę kredytu bieżącego z 15.000.000 zł do 25.000.000 zł. Dzięki dodatkowej kwocie kredytu Spółka zapewniła sobie środki do dalszego dynamicznego rozwoju, w tym zapewnienia odpowiednio większych stanów i wartości zapasów w celu obsłużenia zwiększonego popytu na produkty Spółki oraz mitygacji ryzyk związanych z opóźnieniami w łańcuch dostaw związanych z pandemią koronawirusa i wojną w Ukrainie.

Ponadto dostosowano odpowiednio zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (do kwoty 37.500.000 zł; termin wymagalności do 01.09.2031 r.), zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy zlokalizowanych w magazynach wyrobów gotowych i opakowań zlokalizowanych pod adresem Brochów 119, 05-088 Brochów (do najwyższej sumy zabezpieczenia 37.500.000 zł), cesje na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów i nieruchomości Spółki w Brochowie oraz usystematyzowano wpisy hipoteczne na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Brochów (ujawnionej w KW Nr PL1O/00025890/0) poprzez:
1) zmianę treści hipoteki umownej w dotychczasowej kwocie 6.400.000 zł (bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 41.412.000 zł (dalej „Hipoteka 1”) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu przedmiotowego kredytu oraz kredytu nieodnawialnego z dnia 15.05.2019 r. ze zmianami w kwocie kredytu 4.810.000 zł;
2) zobowiązanie się Banku do wyrażenia zgody na zwolnienie następujących hipotek po prawomocnym ustanowieniu Hipoteki 1:
a. hipoteka umowna kaucyjna do sumy 24.000.000 zł,
b. hipoteka umowna zwykła do kwoty 14.000.000 zł,
c. hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3.150.000 zł.

Wyjaśnia się jednocześnie, że w związku z wydłużeniem okresu kredytowania i zwiększeniem kwoty kredytu, Strony podpisały równolegle stosowne dokumenty dotyczące zabezpieczeń kredytu, o których mowa powyżej. Pozostałe istotne warunki umów nie uległy zmianie.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki oraz hipoteki ustanowionej na aktywach znaczącej wartości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Grzegorz Sobociński Prokurent
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki