REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2021 r.

2021-06-07 11:55
publikacja
2021-06-07 11:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2019_i_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 (dalej zwana „Spółką”), w celu uzupełnienia raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r., w załączeniu przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, którego dotyczy punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. with its
registered office in Bydgoszcz at Plac Kościeleckich 3 (the "Company"),
in order to supplement the current report no. 11/2021 of 2 June 2021,
submits a report of the Supervisory Board on the remuneration of
Management Board and Supervisory Board for the years 2019 and 2020, to
which point 11 of the agenda of the Ordinary General Meeting indicated
in the announcement on convening the Ordinary General Meeting of June 2,
2021 refers.


Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of
Finance of April 20, 2018 on current and periodic information provided
by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the law of a non-member state (i.e. Journal of
Laws of 2018, item 7).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2021-06-07 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki