REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-05-26 19:49
publikacja
2022-05-26 19:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Gi Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 26 maja 2022 r., powziął informację, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew przeciwko Spółce w przedmiocie zaskarżenia przez akcjonariusza Spółki uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki. („Uchwała”).

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. Sąd oddalił wniosek akcjonariusza w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały i tym samym może ona zostać wykonana przez Spółkę. Wskazane postanowienie nie jest prawomocne.

Zarząd Emitenta informuje, iż nie widzi podstaw do kwestionowania ważności i prawidłowości podjęcia Uchwały oraz uznaje roszczenia akcjonariusza za bezpodstawne, co Emitent wykaże podejmując odpowiednie działania procesowe.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Podpisy:
Marcos Segador Arrebola - Prezes Zarządu
Paolo Caramello – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-05-26 Paolo Caramello Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki