REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

GETIN: Rejestracja zmiany w statucie Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta

2022-10-31 12:50
publikacja
2022-10-31 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL_tekst_jednolity_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-31
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Rejestracja zmiany w statucie Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 r. z dnia 26 października 2022 r., informuje, że dzisiaj powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 31 października 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w statucie Emitenta wprowadzonej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 października 2022 r.
Zakres zmiany statutu Emitenta:
- poprzednie brzmienie § 17 lit. f¹ statutu:
„f¹) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,”
- obecne brzmienie § 17 lit. f¹ statutu:
„f¹ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”.
Emitent ponadto informuje, że w związku z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta przyjętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 października 2022 r. nabrała mocy obowiązującej uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Emitenta. Treść tekstu jednolitego statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 t.j. z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 1 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
ZAL_tekst jednolity statutu.pdfZAL_tekst jednolity statutu.pdf Tekst jednolity statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-31 Piotr Miałkowski Wieceprezes Zarządu
2022-10-31 Teresa Ordzik Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki