REKLAMA

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zmiana strategii Grupy Kapitałowej

2022-08-31 19:33
publikacja
2022-08-31 19:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-31
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Zmiana strategii Grupy Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Femion Technology S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.08.2022 r. w związku z podęciem decyzji o zmianie Strategii Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A. na lata 2022-2025 opublikowanej w raporcie bieżącym ESPI nr 53/2021 (dalej „Strategia”), odwołuje opublikowaną Strategię i informuje o zmianie strategii. Zgodnie z nową strategią działalność Grupy Kapitałowej Emitenta będzie skupiała się w całości na świadczeniu i rozwoju usług płatniczych realizowanych przez spółkę zależną Emitenta tj. TryPay S.A. będącą krajową instytucją płatniczą (dalej „TryPay”), natomiast pozostały zakres usług, który w odwołanej Strategii miał być rozwijany przez spółki zależne Emitenta zostanie wygaszony.

Decyzja o zmianie Strategii została podjęta po przeprowadzonej przez Emitenta analizie posiadanych możliwości organizacyjnych i technologicznych oraz perspektyw dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności wynikających z przejęcia przez Emitenta spółki Payment Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (dalej „Payment Technology”), o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 31/2022. Przejęcie to umożliwiło TryPay rozpoczęcie świadczenia usług płatniczych m. in. na rzecz BB Trade Estonia EU, spółki będącej operatorem giełdy kryptowalut działającej pod nazwą ZONDA GLOBAL.
Posiadane przez Grupę Kapitałową Emitenta rozwiązania organizacyjne, technologiczne oraz prawne, w tym uzyskana notyfikacja pozwalająca na prowadzenie działalności transgranicznej we wszystkich 29 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 38/2021, umożliwiają prowadzenie przez TryPay kompleksowej obsługi transakcji płatniczych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, zarówno na rynku krajowym jak w pozostałych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Decyzja o zmianie Strategii jest również wynikiem dużego zainteresowania potencjalnych klientów, z jakim spotkała się oferta TryPay w zakresie obsługi realizacji przekazów środków pieniężnych wraz z dostarczeniem przez TryPay oraz Payment Technology Sp. z o. o. rozwiązań technologicznych umożliwiających realizowanie usług płatniczych.
W celu optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, Emitent podjął decyzję o zmianie Strategii, która przewiduje skoncentrowanie się na budowie i rozwoju usług płatniczych, w celu budowy pozycji TryPay jako lidera dostarczającego usługi płatnicze dla licencjonowanych podmiotów z obszaru nowych technologii, w tym w obszarze obrotu kryptoaktywami.

W związku z powyższym, spółki zależne od Emitenta wstrzymają realizację wszelkich dotychczas prowadzonych projektów, które nie są bezpośrednio związane z realizacją powyższego celu strategicznego. Obejmuje to zarówno wstrzymanie prac nad realizacją projektu BNPL (buy now pay leter), a tym samym zakończenie negocjacji w sprawie zawarcia umowy ramowej w zakresie odkupów wierzytelności BNPL, o czym Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 68/2021, 15/2022, 19/2022 i 32/2022, jak również zakończenie projektu uruchomienia usługi windykacji w modelu subskrypcyjnym przez spółkę zależną, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2021 z dnia 24.09.2021 r. Emitent wstrzymuje również realizacje przez spółkę zależną Emitenta projektu uruchomienia aplikacji do opłacania rachunków PayAppka. Spółka zależna od Emitenta, TryPay S.A., nadal będzie prowadziła oraz rozwijała projekty związane bezpośrednio z tworzeniem i rozwojem usług płatniczych świadczonych przez TryPay, w szczególności prowadzone będą projekty związane z budową i rozwojem systemów informatycznych i aplikacji służących do realizowania transakcji płatniczych, w tym usług inicjowania transakcji płatniczych (payment initiation services).

W ocenie Emitenta podjęte działania i decyzje związane ze wstrzymaniem i zakończeniem wszelkich projektów, które nie są bezpośrednio związane z realizacją usług płatniczych, a także skoncentrowanie w całości posiadanych zasobów na rozwój tych usług, powinno przyczynić się do szybkiego zwiększenia skali i zakresu prowadzonej działalności, co powinno również szybko wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki