Emerytury i renty: Dla kogo dodatkowa jednorazowa wypłata?

W zamian za brak waloryzacji emerytur i rent, osoby pobierające najniższe świadczenia otrzymają w marcu br. jednorazową wypłatę w wysokości 100 lub 75 zł. Wypłata nie będzie jednak przysługiwała zarobkującym emerytom i rencistom, których prawo do świadczenia za marzec 2005 r. zostanie zawieszone.

Za to, że w 2005 r. nie będzie podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych ustawodawca zdecydował, że najbiedniejsi emeryci i renciści dostaną w marcu br. jednorazową wypłatę finansowaną ze środków budżetu państwa. Wypłata będzie przysługiwała osobom pobierającym świadczenia ustalone w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. Ze względu na brak waloryzacji, kwoty najniższych świadczeń będą wynosiły tyle samo co dotychczas, czyli:

  • 562,58 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna,

  • 432,74 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

  • 675,10 zł - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa,

  • 519,29 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

W zależności od rodzaju świadczenia zróżnicowana została wysokość jednorazowej wypłaty. Osoby pobierające emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub rentę rodzinną otrzymają po 100 zł, natomiast osobom pobierającym rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy ZUS wypłaci jednorazowo 75 zł. Od tych kwot zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast wypłata nie będzie podlegała składce zdrowotnej.

Mam ustalone prawo do emerytury oraz renty wypadkowej z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Zarówno emerytura jak i renta przysługują mi w kwocie minimalnej. Pierwsze świadczenie ZUS wypłaca mi w pełnej wysokości, a drugie tylko w połowie. Czy dostanę jednorazową wypłatę w podwójnej wysokości?

W przypadku gdy dana osoba uprawniona jest do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego i pobiera je w zbiegu, jednorazowa wypłata przysługuje z tytułu każdego z tych świadczeń, pod warunkiem, że wysokość każdego z nich (przed dokonaniem zbiegu) nie przekracza kwoty najniższej emerytury lub renty. Jednakże, jeśli jedno ze świadczeń wypłacane jest w niepełnej wysokości, kwota jednorazowej wypłaty również podlega zmniejszeniu. Zmniejszenie to ustala się według proporcji, w jakiej wypłaca się niepełne świadczenie w zbiegu ze świadczeniem wypłacanym w pełnej wysokości.

Ponieważ osoba, o której mowa w pytaniu pobiera emeryturę w pełnej wysokości najniższego świadczenia oraz rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w połowie najniższej kwoty, otrzyma jednorazowo z ZUS 137,50 zł, tj. 100 zł + 37,50 zł, minus podatek dochodowy.

Jestem emerytem, a ponadto mam prawo do renty wypadkowej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Emerytura przysługuje mi w minimalnej kwocie, tj. 562,58 zł, natomiast wysokość renty jest wyższa od najniższego świadczenia i wynosi 710,20 zł. Ponieważ nie mogę pobierać obydwu z nich, ZUS wypłaca mi rentę powiększoną o połowę emerytury. Ile dostanę dodatkowo w marcu br.?

W sytuacji gdy tylko jedno ze świadczeń jest równe kwocie najniższej emerytury lub renty przed dokonaniem zbiegu, jednorazowa wypłata przysługuje tylko z tytułu wypłaty tego świadczenia. Jeśli po dokonaniu zbiegu jest ono wypłacane w zmniejszonej wysokości, oblicza się proporcję tego świadczenia do świadczenia wypłacanego w wysokości wyższej niż minimalna. Jednorazową wypłatę wypłaca się w tej właśnie proporcji. W przypadku Czytelniczki wynosi ona 1/2. Ponieważ pobiera ona emeryturę w połowie kwoty minimalnej, ZUS wypłaci jej wraz ze świadczeniem za marzec 2005 r. 50 zł brutto.

Razem z bratem i trzema siostrami pobieramy rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Słyszałem, że w marcu br. ZUS dokona jednorazowej wypłaty dla emerytów i rencistów. Czy każdy z nas dostanie po 100 zł?

Nie. Jeśli jedna renta rodzinna przysługuje kilku uprawnionym członkom rodziny, a jej łączna wysokość nie przekracza kwoty 562,58 zł, przysługuje tylko jedna jednorazowa wypłata. Jej wysokość dla każdej z tych osób ustala się w wyniku podzielenia kwoty 100 zł przez liczbę uprawnionych do renty w marcu 2005 r. Z pytania wynika, że jest pięć takich osób. Oznacza to, że każda z nich otrzyma jednorazowo po 20 zł, minus podatek.

Mam przyznaną w kwocie minimalnej rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy do końca lutego 2005 r. Niedługo będę badana przez lekarza orzecznika ZUS. Czy będzie mi przysługiwała jednorazowa wypłata, jeśli zostanę uznana za zdolną do pracy i ZUS odbierze mi rentę?

Aby ZUS dokonał jednorazowej wypłaty, prawo do świadczenia musi powstać przed dniem 1 kwietnia 2005 r., a jego wypłata musi przysługiwać co najmniej za część marca 2005 r. Oznacza to, że jednorazowa wypłata nie przysługuje tym osobom, których prawo do świadczenia ustało lub uległo zawieszeniu z dniem 1 marca 2005 r. lub przed tą datą. Jeśli ZUS odbierze Czytelniczce prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenie będzie jej przysługiwało tylko do 28 lutego 2005 r. W związku z tym, nie otrzyma ona w marcu jednorazowej wypłaty.

Mam przyznaną najniższą emeryturę a od stycznia 2005 r. podjąłem zatrudnienie. Zarobki jakie mi zaproponowano okazały się na tyle wysokie, że po zawiadomieniu ZUS o podjęciu działalności zarobkowej, prawo do mojego świadczenia uległo zawieszeniu. Czy w związku z tym przysługuje mi jednorazowa wypłata? Jeśli nie, to co będzie w przypadku, gdy w wyniku rozliczenia przychodu po zakończeniu roku okaże się, że świadczenie za marzec 2005 r. nie podlegało zawieszeniu?

Jednorazowa wypłata przysługuje tylko tym osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które jednocześnie pobierają dane świadczenie, a w zasadzie tylko tym, którym prawo do jego wypłaty przysługiwało przynajmniej za część marca 2005 r. Jeśli więc ZUS zawiesił Czytelnikowi emeryturę za cały marzec, nie wypłaci mu w tym miesiącu jednorazowej wypłaty. Należy jednak pamiętać, że świadczeniobiorca ma obowiązek nadesłać zawiadomienie o wysokości przychodu osiągniętego w całym roku kalendarzowym do końca lutego następnego roku, a ZUS musi dokonać rozliczenia tego przychodu. Po dokonaniu takiego rozliczenia może się okazać, że świadczenie za marzec 2005 r. podlegało jedynie zmniejszeniu lub przysługiwało w pełnej wysokości. Wówczas ZUS dokona jednorazowej wypłaty z opóźnieniem, ale na ogólnych zasadach.

Jestem emerytem urodzonym w 1928 r. ZUS przyznał mi świadczenie w 1993 r. przy zastosowaniu obniżonej kwoty bazowej. W lutym 2005 r. wysokość mojej emerytury wynosiła 562,58 zł. Słyszałem, że w marcu 2005 r. ZUS podwyższy świadczenia osobom urodzonym przed 1 stycznia 1930 r. Obawiam się, że po tej podwyżce nie otrzymam jednorazowej wypłaty, gdyż wysokość mojej emerytury przekroczy kwotę najniższego świadczenia.

Rzeczywiście, od 1 marca 2005 r. rozpocznie się tzw. likwidacja starego portfela. ZUS podwyższy emerytury i renty osobom, którym obliczył je w latach 1993-1998 przy zastosowaniu obniżonej kwoty bazowej. Najstarsze osoby, urodzone przed dniem 1 stycznia 1930 r., podwyżkę dostaną już w marcu br. Świadczenia zostaną im przeliczone od kwoty bazowej wynoszącej 96,5% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania.

ZUS będzie oceniał, czy przysługuje jednorazowa wypłata już po dokonaniu ewentualnego przeliczenia świadczenia w marcu 2005 r. Może się więc zdarzyć, że po przeliczeniu emerytury od wyższej niż dotychczas kwoty bazowej, jej wysokość będzie przekraczała 562,58 zł. W tej sytuacji Czytelnik nie otrzyma jednorazowej wypłaty.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10.09.2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. nr 236, poz. 2355).

autor: Piotr Zamilski
Gazeta Podatkowa Nr 120 z dnia 2005-03-03
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl