REKLAMA
WAŻNE

EXCELLENCE: Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej

2020-07-02 14:24
publikacja
2020-07-02 14:24
Zarząd Spółki Excellence S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. do składu Rady Nadzorczej, w charakterze jej członka, została powołana nowa osoba – Pani Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska. Pani Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska nie pełni innych funkcji w Spółce, poza ww. funkcją Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 20 ust. 3 statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat. Zaś zgodnie z § 20 ust. 4 mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.
Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki został wybrany w dniu 17 czerwca 2019 r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pani Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska została wybrana w trakcie kadencji obecnej Rady Nadzorczej, na wspólną kadencję. Zatem jej kadencja, wraz z kadencją pozostałych członków Rady Nadzorczej, wygaśnie w dniu 17 czerwca 2024 r. Z tym zastrzeżeniem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożą mandaty z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za rok 2023.
Pani Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska, lat 38 lat, posiada wykształcenie wyższe. W 2006 roku ukończyła prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Do swoich sukcesów zalicza m.in. koordynację prawną budowy kilku osiedli mieszkaniowych w Polsce, galerii handlowej, fragmentu odcinka autostrady (obwodnica Łodzi),
a ponadto prowadziła negocjacje handlowe w Azji i na Bliskim Wschodzie.
W 2010 r. ukończyła aplikację adwokacją przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2012 roku prowadzi czynnie wykonuje zawód adwokata. W codziennej praktyce zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i administracyjnego. Z racji wykonywanego zawodu i swojej specjalizacji Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw podmiotów gospodarczych.
Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:
2012 – do chwili obecnej - właściciel kancelarii adwokackiej;
2010 - ukończenie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi;
Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska jest autorem licznych publikacji, które powstały w oparciu o jej doświadczenia zawodowe. Do najważniejszych należy zaliczyć:
- „Jak sporządzać protokół robót budowlanych”, Inżynier Budownictwa, 1/2018;
- „Błędy projektowe a terminy wykonywania prac budowlanych”, Inżynier Budownictwa, 11/2017;
- „Pomoc prawna przy inwestycjach budowlanych” – wywiad „Warsaw Business Journal” 9/2017;
- „Odstępstwa od projektu budowlanego”, Inżynier Budownictwa 7/8/2017;
- „Zmiany w prawie budowlanym” – „Warsaw Business Journal”, 3/2017.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Patrycję Kaźmierczak-Kapuścińską:
a) nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
b) w okresie ostatnich 3 lat nie była i nadal nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych,
c) w okresie ostatnich 5 lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa,
d) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
e) w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
f) nie prowadzi ona działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
g) nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki