REKLAMA

DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.

2021-06-11 14:07
publikacja
2021-06-11 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DRG_(2021-06-11)_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_DRG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DRG_(2021-06-11)_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DRG_(2021-06-11)_formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
DRAGO ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 06/2021, niniejszym informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. dokonanej w wyniku złożenia przez akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - p. Annę Rutkowską, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku zgłoszenia żądania przez akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono nowy punkt 13, a dotychczasowe punkty 13. i 14. zostały oznaczone odpowiednio numerem 14. i 15.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po wprowadzeniu zmiany na żądanie akcjonariusza jest następujący:
1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
12) podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
13) podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
14) wolne wnioski;
15) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu: (1) zaktualizowane ogłoszenie zarządu Drago Entertainment S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia, (2) projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. (w tym uchwała nr 16/06/2021 której projekt został zaproponowany przez akcjonariusza Annę Rutkowską), (3) zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. przez pełnomocnika.
Załączniki
Plik Opis
DRG_(2021-06-11)_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DRG.pdfDRG_(2021-06-11)_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DRG.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DRG
DRG_(2021-06-11)_projekty uchwał.pdfDRG_(2021-06-11)_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
DRG_(2021-06-11)_formularz głosowania przez pełnomocnika.pdfDRG_(2021-06-11)_formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Joanna Tynor Prezes Zarządu Joanna Tynor
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki