REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta

2021-09-16 13:14
publikacja
2021-09-16 13:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 52/2019 z dnia 14.10.2019 r., Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16.09.2021 r., w ramach realizacji etapu Programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników („Program”) spółki zależnej pod firmą Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu („FWC”), Emitent zawarł cztery umowy sprzedaży akcji FWC z uczestnikami Programu („Kupujący”).
Umowy sprzedaży akcji zostały zawarte w związku z realizacją warunków Programu, tj. osiągnięciem odpowiedniego progu EBITDA za 2018 rok oraz pozostaniem przez czterech uczestników Programu
w stosunku zatrudnienia, stosunku korporacyjnym lub we współpracy z FWC w okresie jego realizacji.
Emitent zobowiązał się przeznaczyć akcje FWC na potrzeby Programu, zgodnie z pisemnym „Oświadczeniem-Zobowiązaniem” z 29.03.2017 r., które to zobowiązanie przejął od poprzednich akcjonariuszy FWC wraz z zakupem 94% akcji spółki FWC, o czym informował w raporcie o numerze 55/2018 z dnia 14.12.2018 r. oraz 52/2019 z dnia 14.10.2019 r. Emitent zobowiązał się tym samym do sprzedaży na rzecz Kupujących odpowiedniej liczby akcji FWC, tj. łącznie 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji, po cenie 0,2925 zł za jedną akcję FWC, tj. za łączną cenę 46.800 zł (czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100). Cena sprzedaży akcji FWC zostanie zapłacona Spółce przez FWC z wykorzystaniem kwoty premii pieniężnej, która została przyznana uczestnikom Programu, co będzie miało miejsce w terminie czternastu dni roboczych od daty podpisania umów, tj. od dnia 16.09.2021 r.
W związku z zawartymi w dniu dzisiejszym umowami, udział Emitenta w spółce FWC zmniejsza się o 1,6 pkt proc., tj. z 91,5% akcji do 89,9%. Własność sprzedanych akcji przejdzie na Kupujących z chwilą wpisu zmiany własności akcji do rejestru akcjonariuszy.
Akcje FWC kupione przez uczestników Programu, nie mogą być przez nich zbyte w jakikolwiek sposób, bez zgody FWC, w okresie od daty zawarcia umów do dnia 30.09.2024 r. Ponadto, gdy Emitent będzie sprzedawał akcje FWC, w ilości stanowiącej nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby posiadanych akcji FWC, Kupujący będą uprawnieni do przyłączenia się do takiej sprzedaży akcji FWC na takich samych warunkach sprzedaży, jakie Emitent będzie miał ustalone z nabywcą akcji FWC (Prawo przyłączenia do sprzedaży akcji). Dodatkowo, Kupujący będą zobowiązani do sprzedaży posiadanych akcji FWC, na żądanie Spółki, podmiotowi wskazanemu przez Spółkę, w przypadku, gdy Emitent będzie sprzedawał akcje FWC, w ilości stanowiącej nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby posiadanych akcji FWC, a nabywca akcji będzie zainteresowany także kupnem akcji FWC, posiadanych przez uczestników Programu (Prawo przymuszenia do sprzedaży akcji). Powyższe odbędzie się na takich samych warunkach sprzedaży, jakie Emitent będzie miał ustalone z podmiotem nabywającym akcje FWC.
W każdym zamierzonym przypadku sprzedaży akcji FWC, z zastrzeżeniem wymienionych powyżej Prawa przyłączenia do sprzedaży akcji i Prawa przymuszenia do sprzedaży akcji, Emitentowi przysługuje prawo pierwokupu akcji FWC przeznaczonych do zbycia (Prawo pierwokupu).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Rafał Zakrzewski Prezes Zarządu
2021-09-16 Przemysław Marcol Członek Zarządu
2021-09-16 Konrad Żaczek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki