REKLAMA

DECORA: Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2021 roku

2021-08-13 10:12
publikacja
2021-08-13 10:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-13
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I półrocze 2021 roku.

Przychody ze sprzedaży – 234,2 mln PLN wobec 165,4 mln PLN w I półroczu 2020 roku, co stanowi wzrost o 68,8 mln PLN, tj. o 42%;
EBITDA - 55,9 mln PLN wobec 33,9 mln PLN w I półroczu 2020 roku, co stanowi wzrost o 22,0 mln PLN, tj. o 65%
Zysk netto – 40,0 mln PLN wobec 22,6 mln PLN w I półroczu 2020 roku, co stanowi wzrost o 17,4 mln PLN, tj. o 77%.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w II kwartale 2021 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto w stosunku do II kwartału 2020 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 45,9 mln PLN, tj. o 58%. Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 124,5 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 78,6 mln PLN. Zmiana jest efektem podejmowanych działań handlowych i marketingowych w Bieżącym okresie sprawozdawczym oraz negatywnego wpływu pandemii COVID 19 na popyt w Porównywalnym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie kwoty skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 15,5 mln PLN tj. o 48%.
Kwota skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 47,9 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wynosiła 32,4 mln PLN.
Pozytywna zmiana jest efektem podejmowanych działań handlowych i marketingowych w Bieżącym okresie sprawozdawczym przy jednocześnie negatywnym wpływie wyższych cen surowców, który nastąpił w I półroczu 2021 r.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 9,2 mln PLN, tj. o 48%. Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 28,3 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 19,1 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego wyniku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 6,3 mln PLN, tj. o 47%. Wartość skonsolidowanego wyniku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 19,7 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 13,4 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

Zarząd Emitenta zwraca jednocześnie uwagę, że trend wynikający z przedstawionych szacunków może się nie utrzymać w przyszłych okresach. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu cen surowców, przy jednoczesnym pojawieniu się istotnych ograniczeń związanych z ich podażą. Poza tym następuje wzrost cen energii oraz presji płacowej ze strony pracowników. Zarząd jednakże podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników na wyniki finansowe, ale obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem m.in. z powodu ograniczonych możliwości przerzucenia na Klientów całości wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I półrocze 2021 roku oraz podlega badaniu przez audytora. Wyniki opublikowane w raporcie za I półrocze 2021 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2021 roku, które Emitent zamierza opublikować 27 sierpnia 2021 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 2/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Artur Hibner Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki