74,6000 zł
0,27% 0,2000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SA-Q_1_2020_TC_Debica_SA.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Firma_Oponiarska_Debica_Spolka_Akcyjna_SF_1Q_2020_finalny.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 509 070 571 102 115 795 132 882
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 380 58 821 5 773 13 686
III. Zysk (strata) brutto 27 691 59 364 6 298 13 812
IV. Zysk (strata) netto 22 493 58 488 5 116 13 609
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 907 -27 100 7 940 -6 306
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 711 179 615 2 209 41 792
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 143 586 -1 357 32 661 -316
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 188 204 151 158 42 810 35 171
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 887 578 1 751 030 414 643 411 185
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 707 451 593 396 155 405 139 344
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 679 4 387 1 028 1 030
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 633 773 508 942 139 220 119 512
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 180 127 1 157 634 259 238 271 841
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 24 256 25 930
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,63 4,24 0,37 0,99
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,63 4,24 0,37 0,99
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85,50 83,87 18,78 19,69
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85,50 83,87 18,78 19,69
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro


Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego
kursu NBP na dzień 31 marca 2020 r.(1 euro = 4,5523 złotych) i
na dzień 31 marca 2019 r. (1 euro = 4,3013 złotych).


Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków
pieniężnych wyrażone w złotych przeliczonona
euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał
2020 r. wynosi za 1 euro 4,3963 złotych, a do wyliczeń za pierwszy
kwartał 2019 r. za 1 euro 4,2978 złotych.


Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2020 r. wyliczony kursem na
koniec marca 2020 r. wynosi 4 941 tys. euro, zaś wyliczony średnimi
kursami: 5 116 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku
finansowego za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosły 175 tys. euro.


2. Istotne dokonania lub niepowodzenia


Za pierwszy kwartał 2020 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała
przychody ze sprzedaży w wysokości 509,1 mln zł, o 10,9 proc. niższe niż
w pierwszym kwartale 2019 r.


Zysk netto za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 22,5 mln zł, czyli o 61,5
proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.


3. Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) mające
istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe


Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2020 r.
wyniosła 463,0 mln zł, tj. o 39,8 mln zł mniej w stosunku do pierwszego
kwartału 2019 r. Za pierwszy kwartał 2020 r. sprzedaż ta stanowiła 90,9
proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,0 proc. w analogicznym okresie 2019 r.


Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 46,1 mln zł, spadła o 32,5
proc. r/r.


Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za pierwszy kwartał
2020 r. wyniósł 38,1 mln zł i był niższy o 27,7 mln zł w stosunku do
tego samego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do
przychodów od tych podmiotów spadła z 13,1 proc. do 8,2 proc. r/r.


Wynik brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za pierwszy
kwartał 2020 r. przyniósł stratę na poziomie0,6
mln zł, a tym samym był niższy o 6,3 mln zł w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od
tych podmiotów spadła z 8,3 proc. do -1,3 proc. r/r.


Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 37,5
mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 7,4
proc. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwszy kwartał
2019 r. wyniósł 71,5 mln zł, a jego marża w relacji do przychodów
wyniosła 12,5 proc.


Jednostkowe koszty produkcji za pierwszy kwartał 2020 r. są wyższe o 5,8
proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost
nastąpił przede wszystkim w kosztach przerobu.


Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 5,9 mln zł, o 0,3 mln zł
więcej niż w pierwszym kwartale 2019 r.Udział tych kosztów
w wartości sprzedaży wyniósł 1,2 proc. wobec 1,0 proc. za pierwszy
kwartał roku ubiegłegoi pozostaje na względnie stałym
poziomie.


Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2020 r.
jest kosztem w kwocie 6,2 mln zł wobec kosztu 7,0 mln zł w pierwszym
kwartale 2019 r.


Na koszt w wysokości 6,2 mln zł złożyły się:


a) koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w wysokości 6,1 mln
zł,


b) pozostałe koszty operacyjne w wysokości 0,1 mln zł.


Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 25,4 mln zł, jest to o
33,4 mln zł mniej r/r, a marża EBIT-u w relacjido
przychodów spadła do 5,0 proc. wobec 10,3 proc. za pierwszy kwartał 2019
r.


Działalność finansowa za pierwszy kwartał 2020 r. wygenerowała zysk w
wysokości 2,3 mln zł wobec zysku 0,5 mln zł w analogicznym okresie 2019
r.


Na taki poziom wyniku z działalności finansowej miały wpływ:


a) różnice kursowe, które wygenerowały przychód w kwocie 0,8 mln zł,
wobec kosztu 0,8 mln zł w pierwszym kwartale 2019 r.;


b) odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym, które
wygenerowały przychód w kwocie 1,6 mln złwobec 1,0
mln zł za pierwszy kwartał 2019 r.;


c) przychody z tytułu odsetek od wolnych środków wynoszące 0,2 mln zł
wobec 0,5 mln zł za pierwszy kwartał2019 r.;


d) koszty pozostałych odsetek wynoszące 0,3 mln zł, wobec 0,2 mln zł w
analogicznym okresie roku ubiegłego.


Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł
27,7 mln zł, tj. o 5,3 proc. mniej r/r.


Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 roku
na prowadzenie działalnościgospodarczej na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do
korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc.
zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację
inwestycji na terenie SSE Euro-Park Mielec. Spółka wypełniła warunki
zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona
do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją
Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w
części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została
wykreślona z Zezwolenia.


Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy
31 marca 2020 r. wynosi 1,2 mln zł w wartości nominalnej, tj. 0,7 mln zł
w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość
CIT za 3 miesiące 2020 r., która, jednakże w rozliczeniu rocznym może
ulec zmianom).


Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania
okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.


Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0 zł natomiast część
odroczona podatku dochodowego wyniosła 5,2 mln zł, tym samym łączny
podatek dochodowy wyniósł 5,2 mln zł.


Zysk netto za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 22,5 mln zł, o 61,5 proc.
mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.


Na koniec marca 2020 r. aktywa trwałe wyniosły 790,5 mln zł i były
niższe o 9,6 mln zł porównując stan z początku 2020 r.


Wartość rzeczowych aktywów trwałych obniżyła się o 7,7 mln zł, z czego


a) zakończone programy inwestycyjne w 1 kwartale 2020 r. zwiększyły
majątek trwały o 15,4 mln zł,


b) amortyzacja istniejącego majątku trwałego obniżyła jego wartość o
24,0 mln zł,


c) pozostałe zmiany (nowe środki trwałe finansowane w formie leasingu
finansowego) spowodowały jego wzrost o 0,9 mln zł.


Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 15,4 mln zł,
jest to spadek o 1,9 mln zł w stosunkudo początku 2020 r.


Aktywa obrotowe wyniosły 1 097,1 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego
kwartału 2020 r. o 146,1 mln zł.


Należności krótkoterminowe wyniosły 362,7 mln zł i wzrosły o 3,5 mln zł
w stosunku do początku 2020 r., w tym:od jednostek powiązanych
spadły o 26,4 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 29,9 mln zł.


Zapasy spadły o 25,5 mln zł do poziomu 82,4 mln zł. Zmiana ta została
spowodowana spadkiem zapasów surowcówi materiałów o 14,2
mln zł do wysokości 67,8 mln zł oraz spadkiem wartości produkcji w toku
o 11,3 mln zł do poziomu 12,8 mln zł. Poziom zapasów wyrobów gotowych
zmniejszył się o 0,1 mln zł i wyniósł 1,7 mln zł.Natomiast
zapas towarów (w drodze) wyniósł 0,1 mln zł.


Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 645,1 mln zł i wzrosły w ciągu
pierwszego kwartału 2020 r. o 163,2mln zł. Środki pieniężne i
inne aktywa pieniężne wzrosły o 188,2 mln zł. Wartość pożyczek
udzielonych podmiotom powiązanym na koniec marca 2020 r. wyniosła 325,0
mln zł (spadek o 25,0 mln zł w stosunku do początku roku 2020).


Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 6,8 mln zł i wzrosły
w stosunku do początku roku o 4,9 mlnzł, głównie z tytułu
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Aktywa Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wyniosły 1 887,6 mln zł i
wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 136,5mln zł.


Na dzień 31 marca 2020 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
wyniosły 707,5 mln zł i w ciągu pierwszego kwartału wzrosły o 114,1 mln
zł. Rezerwy na zobowiązania spadły o 11,1 mln zł, w tym rezerwa z tytułu
podatkuodroczonego wzrosła o 3,3 mln zł, rezerwa na świadczenia
pracownicze spadła o 14,0 mln zł, pozostałe rezerwy spadły o 0,4 mln zł.


Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 marca 2020 r. wyniosły 633,8
mln zł i wzrosły w stosunku do końcaroku 2019 o 124,8
mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych spadły
o 1,6 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
wzrosły o 121,0 mln zł. Fundusze specjalne wzrosłyo
5,4 mln zł.


Zobowiązania długoterminowe (z tytułu leasingu) wzrosły o 0,3 mln zł do
poziomu 4,7 mln zł.


Na koniec marca 2020 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 180,1 mln zł i
zwiększył się o 22,5 mln zł w pierwszymkwartale
2020 r. z tytułu zysku netto za ten okres.


Za pierwszy kwartał 2020 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie
przepływy pieniężne w wysokości 34,9 mln zł. Zysk netto i amortyzacja
wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 46,5 mln zł, a spadek kapitałupracującego
dał 4,1 mln zł dodatnich przepływów, głównie w wyniku spadku poziomu
zapasów na koniec pierwszego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń
międzyokresowych kosztów wygenerowała 14,1 mln zł ujemnych przepływów,a
pozostałe tytuły wygenerowały 1,6 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.


W 1 kwartale 2020 r. działalność inwestycyjna wygenerowała dodatnie
przepływy w wysokości 9,7 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
przeznaczono 17,3 mln zł.


Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 25,0 mln zł
dodatnich przepływów pieniężnych.Od pożyczki
udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 1,6 mln zł odsetek, natomiast
ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 0,4 mln zł dodatnich
przepływów pieniężnych.


Działalność finansowa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w
wysokości 143,6 mln zł. Kredytwygenerował 144,5 mln zł
dodatnich przepływów pieniężnych, zapłata odsetek (0,2 mln zł) i spłata
rat leasingowych (0,7 mln zł) wygenerowały ujemne przepływy.


Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2020 r. były pozytywne i
wyniosły 188,2 mln zł. Stan środkówpieniężnych
zwiększył się w ciągu pierwszego kwartału 2020 r. z 131,9 mln zł na
koniec grudnia 2019 r. do 320,1mln zł na koniec marca 2020 r.


4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej


Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie
sporządzaskonsolidowanych sprawozdań finansowych.


5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle
wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników
prognozowanych


Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2020.


6. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu


Wg informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu
okresowego za 1 kwartał 2020 r.akcjonariuszami posiadającymi co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki byli:


Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 12 042
976 akcji stanowiących 87,251%kapitału zakładowego Spółki,
przyznających prawo do 12 042 976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
stanowiących około 87,251% w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki*.


* Źródło: Raport bieżący nr 17/2019 Otrzymanie zawiadomienia od spółek z
grupy Goodyear o zmianie stanuposiadania akcji spółki w związku z
transakcją zawartą na rynku regulowanym, data publikacji: 19.06.2019 r.


7. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby
zarządzające i nadzorujące Spółkę


Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego żadna z osób
zarządzających i nadzorujących Spółkę nieposiadała
akcji Spółki lub uprawnień do nich.


8. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności


Raportem bieżącym nr 7/2020 opublikowanym dnia 24 kwietnia 2020 r.
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA(„Spółka”)
poinformował, że otrzymał wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej
przez Małopolski UrządCelno-Skarbowy w zakresie
wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób
prawnychza rok 2014 („Kontrola”, „Wynik kontroli”). W okresie
objętym Kontrolą Spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru
podatku u źródław odniesieniu do należności
licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji
(o zawarciuktórej poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2014, a o
rozwiązaniu której od 1 stycznia 2018 r. poinformowaław
raporcie bieżącym nr 2/2018). W Wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka w
sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła.
Spółka nie zgadza się z Wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww.
zwolnienia było prawidłowe. Ze względu na rozbieżność stanowiska Spółki
i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej Kontroli możliwe jest
wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko Spółce. W razie
niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego
korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatkuu źródła w
okresie objętym Kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez Spółkę
zaległości podatkowej w wysokości 13,4 mln zł wraz z odsetkami za
zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynosiłyby ok.6
mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłyby się na wynik finansowy
Spółki.


9. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub
udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej
od tego podmiotu


Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji.


10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje,
które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań


Nie wystąpiły.


11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte
przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału


W ocenie Zarządu wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie
przynajmniej kolejnego kwartału będąmiały następujące
czynniki:


a) negatywny wpływ pandemii COVID-19 na popyt rynkowy


b) sytuacja makroekonomiczna: stan gospodarki w Polsce i Europie i jego
wpływ na sytuację finansową klientówi
konsumentów (w tym wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na światową
gospodarkę);


c) rozwój branży motoryzacyjnej: dynamika produkcji i sprzedaży aut w
Polsce i Europie;


d) poziom zamówień od klientów Spółki: podmiotów powiązanych i
niepowiązanych;


e) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,


f) koszty działalności: wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu
produkcyjnego w Dębicy;


g) koszty surowców: zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty
działalności Spółki.


Plik Opis
SA-Q 1 2020 TC Debica SA.pdfSA-Q 1 2020 TC Debica SA.pdf SA-Q1 2020 TC Debica SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Leszek Szafran Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży
2020-05-14 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 790 488 800 066 787 102
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 774 994 782 700 778 045
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 74 74 144
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 74 74 144
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
a) w pozostałych jednostkach 74 74 144
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 420 17 292 8 913
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 420 17 292 8 913
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 1 097 090 950 964 993 770
1. Zapasy 82 441 107 972 99 399
2. Należności krótkoterminowe 362 749 359 219 480 513
2.1. Od jednostek powiązanych 306 702 333 084 424 132
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 56 047 26 135 56 381
3. Inwestycje krótkoterminowe 645 147 481 906 408 550
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 645 147 481 906 408 550
a) w jednostkach powiązanych 325 000 350 000 165 000
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 320 147 131 906 243 550
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 753 1 867 5 308
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 1 887 578 1 751 030 1 780 872
PASYWA
I. Kapitał własny 1 180 127 1 157 634 1 170 741
1. Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422
2. Kapitał zapasowy 327 609 327 609 327 217
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 64 949 64 949 65 341
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 541 915 541 915 519 520
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 112 739 89 752
6. Zysk (strata) netto 22 493 112 739 58 488
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 707 451 593 396 610 131
1. Rezerwy na zobowiązania 68 999 80 067 55 801
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40 641 37 315 25 232
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 24 355 38 375 23 262
a) długoterminowa 10 390 10 449 9 284
b) krótkoterminowa 13 965 27 926 13 978
1.3. Pozostałe rezerwy 4 003 4 377 7 307
a) długoterminowe 225 218 136
b) krótkoterminowe 3 778 4 159 7 171
2. Zobowiązania długoterminowe 4 679 4 387 4 256
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 679 4 387 4 256
3. Zobowiązania krótkoterminowe 633 773 508 942 550 074
3.1. Wobec jednostek powiązanych 98 761 100 332 107 881
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 529 477 408 476 437 193
3.3. Fundusze specjalne 5 535 134 5 000
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
3.4. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 1 887 578 1 751 030 1 780 872
Wartość księgowa 1 180 127 1 157 634 1 170 741
Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 85,50 83,87 80,71
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 85,50 83,87 80,71
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 9 239 9 711 2 333
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 8 322 8 664 1 126
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 917 1 047 1 207
Pozycje pozabilansowe, razem 9 239 9 711 2 333
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 509 070 571 102
- od jednostek powiązanych 462 987 502 823
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 459 653 502 897
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 49 417 68 205
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 471 596 499 631
- jednostkom powiązanym 424 925 437 008
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 421 286 436 572
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50 310 63 059
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 37 474 71 471
IV. Koszty sprzedaży 3 477 3 710
V. Koszty ogólnego zarządu 2 400 1 904
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 31 597 65 857
VII. Pozostałe przychody operacyjne 51 49
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33 0
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 18 49
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 268 7 085
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 54
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28 24
3. Inne koszty operacyjne 6 240 7 007
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 380 58 821
X. Przychody finansowe 2 644 1 509
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 876 1 509
- od jednostek powiązanych 1 649 1 036
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 768 0
XI. Koszty finansowe 333 966
1. Odsetki w tym: 333 141
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 0 825
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 27 691 59 364
XIV. Podatek dochodowy 5 198 876
a) część bieżąca 0 760
b) część odroczona 5 198 116
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 22 493 58 488
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 76 744 93 032
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,56 6,74
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,56 6,74
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 157 634 1 112 252 1 112 252
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 157 634 1 112 252 1 112 252
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 327 609 327 178 327 178
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 431 39
a) zwiększenia (z tytułu) 0 431 39
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 0 431 39
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 327 609 327 609 327 217
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 64 949 65 380 65 380
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -431 -39
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 431 39
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 0 431 39
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 64 949 64 949 65 341
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 541 915 519 520 519 520
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 22 395 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 22 395 0
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 22 395 0
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 541 915 541 915 519 520
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 112 739 89 752 89 752
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 112 739 89 752 89 752
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 112 739 89 752 89 752
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 89 752 0
- dywidenda dla akcjonariuszy 0 67 357 0
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 22 395 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 112 739 0 89 752
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 112 739 0 89 752
6. Wynik netto 22 493 112 739 58 488
a) zysk netto 22 493 112 739 58 488
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 180 127 1 157 634 1 170 741
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 180 127 1 157 634 1 170 741
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 22 493 58 488
II. Korekty razem 12 414 -85 588
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 23 995 23 143
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -37 28
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 484 -958
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -33 684
5. Zmiana stanu rezerw -11 070 -6 708
6. Zmiana stanu zapasów 25 532 -5 592
7. Zmiana stanu należności -3 529 -125 962
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17 946 33 164
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 014 -3 387
10. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 34 907 -27 100
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 27 027 187 221
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 378 1 185
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 649 1 036
a) w jednostkach powiązanych 1 649 1 036
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 1 649 1 036
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 25 000 185 000
II. Wydatki 17 316 7 606
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 316 7 606
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 9 711 179 615
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 144 486 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 144 486 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 0
II. Wydatki 900 1 357
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 735 1 279
3. Odsetki 165 78
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 143 586 -1 357
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 188 204 151 158
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 188 241 151 130
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 37 -28
F. Środki pieniężne na początek okresu 131 916 92 386
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 320 120 243 544
- o ograniczonej możliwości dysponowania 6 193 5 000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA 1 KWARTAŁ 2020 r.


Przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U.z 2018 r. poz. 757).


1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu


Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2020 r. został sporządzony
stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowościz dnia 29
września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad
prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.


Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny
aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na
dzień bilansowy.


Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w
raporcie rocznym za rok 2019, przekazanymdo publicznej wiadomości w
dniu 23 kwietnia 2020 r.


2. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa,
zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub
przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj,
wartość lub częstotliwość


Nie wystąpiły.


3. Sezonowość, cykliczność działalności


Działalność Spółki ma sezonowy charakter, ponieważ czynniki zewnętrzne,
takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania
konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedażyw
poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon
zimowych).


4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów


Za pierwszy kwartał 2020 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów
aktualizujących wartość zapasów w wysokości75
tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych.
Odpisy aktualizujące dotyczyły:


a) zapasów wyrobów: 0 tys. złb) zapasów surowców i
materiałów 75 tys. złRazem 75 tys. zł


5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,
rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych lub innych aktywów


Nie wystąpiły.


6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu
rezerw na dzień 31.03.2020 r.
Rezerwy krótkoterminowe


 
 


w tys. zł
Rezerwa na świadczenia pracownicze


 
Stan na początek okresu


27 926
  - zwiększenia: utworzenie rezerwy


13 405
  - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy


27 366
Stan na koniec okresu


13 965
 


 
Rezerwa na restrukturyzację


 
Stan na początek okresu


4 159
 - zwiększenia: utworzenie rezerwy


 
 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy


381
Stan na koniec okresu


3 778


Rezerwy długoterminowe


 
 


w tys. zł
Rezerwa na świadczenia emerytalne


 
Stan na początek okresu


10 449
 - zwiększenia: utworzenie rezerwy


72
 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy


131
Stan na koniec okresu


10 390
 


 
Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie


 
Stan na początek okresu


218
 - zwiększenia: utworzenie rezerwy


7
 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy


 
Stan na koniec okresu


2257. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego


Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 marca
2020 r. wyniósł 40,6 mln zł i wzrósło 3,3
mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.


Wzrost stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego wynika głównie z
różnicy stawek amortyzacji dla celów podatkowych i księgowych.


Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 marca 2020 r.
wyniósł 15,4 mln zł i spadł o 1,9 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31
grudnia 2019 r.


Różnice stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego wynikają głównie ze
zmniejszenia kwoty rezerwy na zobowiązania wobec pracowników oraz
rezerwy na premie pieniężne dla klientów.


8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych


Nie wystąpiły.


9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych


Nie wystąpiły.


10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych


Nie wystąpiły.


11. Korekty błędów poprzednich okresów


Nie wystąpiły.


12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków
prowadzenia działalności, które mają istotny
wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych


Nie wystąpiły.


13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu
istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki


Nie wystąpiły.


14. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami
powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one
istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe


W okresie 1 kwartału 2020 Spółka nie zawarła transakcji z podmiotami
powiązanymi na warunkach innychniż rynkowe.


15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana
sposobu jej ustalenia


Spółka nie wycenia instrumentów finansowych wg wartości godziwej.


16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów


Nie wystąpiły.


17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych


Spółka nie emitowała w bieżącym okresie ani w przeszłości nie
udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych.


18. Dywidenda


Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki nie podjął decyzji
w sprawie rekomendacji podziału zyskunetto za rok 2019, w tym
wypłaty dywidendy.


19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia
sprawozdania finansowego


Nie wystąpiły.


20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych które
nastąpiły od zakończenia ostatniego roku
obrotowego


Zobowiązania warunkowe z tytułu programu dyskonta weksli na dzień
bilansowy 31 marca 2020 r. wynoszą 0 zł,jest to spadek w
stosunku do końca roku o 53,4 mln zł.


21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego


W związku z wpływem pandemii COVID-19 na spadek popytu rynkowego w całej
Europie, w marcu 2020 r.Spółka zanotowała spadek zamówień od swojego
strategicznego klienta, koncernu Goodyear. W trosce o zdrowie
pracowników i partnerów biznesowych, w odpowiedzi na szybkie
rozprzestrzenianie się COVID-19 i jegonegatywny wpływ na popyt
rynkowy w Polsce i na rynkach, na których działa kluczowy klient Spółki,
czylikoncern Goodyear, Zarząd Spółki podjął decyzję o czasowym
zawieszeniu produkcji na okres od 21 marca do17 kwietnia 2020 r.


Działalość produkcyjna została wznowiona 17 kwietnia 2020 r. Spółka
nieprzerwanie prowadziła i nadalprowadzi działalność
sprzedażową i dystrybucyjną pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi
partneramibiznesowymi. Spółka nadal zapewnia dostawy opon dla swoich
klientów i współpracuje przy wypracowywaniu najbardziej optymalnych
rozwiązań handlowych w dynamicznie zmieniających się i niepewnych
warunkach rynkowych.


Powyższa sytuacja wpłynęła na tendencje spadkowe w poszczególnych
wartościach sprawozdania finansowegow stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego opisane szczegółowo w sekcji Pozostałe Informacje.


Zarząd na bieżąco monitoruje wpływ pandemii COVID-19 na aspekty
finansowe, biznesowe oraz operacyjneSpółki i będzie kontynuował
podejmowanie adekwatnych decyzji, aby zapewnić ciągłość działania oraz
bezpiecznąi stabilną sytuację firmy. Spółka m.in. uzgodniła w
trybie przewidzianym przepisami prawa i wdrożyła program ograniczonego
czasu pracy dla pracowników oraz złożyła wniosek o wsparcie w postaci
dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach rządowego programu
wsparcia przedsiębiorców, tzw. TarczyAntykryzysowej.


Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a Spółce wypłacona została
pierwsza transza okresowego wsparcia wkwocie 5,51 mln zł. Również w
przyszłości Zarząd Spółki ma zamiar korzystać z ewentualnych kolejnych
udostępnianych narzędzi wsparcia, jeśli będą one zapewniały osiąganie
ww. celów i Spółka będzie w staniespełnić
wymagane kryteria kwalifikacyjne.


Plik Opis
Firma Oponiarska Debica Spolka Akcyjna SF 1Q 2020 finalny.pdfFirma Oponiarska Debica Spolka Akcyjna SF 1Q 2020 finalny.pdf Sprawozdanie finansowe
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.