REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: : Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-01-31 16:23
publikacja
2023-01-31 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
• 27 kwietnia 2023 r. – Jednostkowy raport roczny za 2022 rok;
• 27 kwietnia 2023 r. – Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok;
• 30 maja 2023 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową;
• 28 września 2023 r. – Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku;
•27 listopada 2023 r. – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.

Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. oświadcza, że:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2023;
- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.czerwonatorebka.pl) w zakładce Relacje inwestorskie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki