3,4000 zł
-2,86% -0,1000 zł
Comperia.pl (CPL)

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_COMPERIA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-22
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, zgodnie z § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w drodze emisji 20.563 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda w granicach kapitału docelowego. O podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 9/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Po rejestracji akcji serii H kapitał zakładowy Spółki wynosi 351.178,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.511.788 (trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym:
a. 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć́ tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,
b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
d. 26.041 (dwadzieścia sześć́ tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,
e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,
f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć́ tysięcy) akcji na okaziciela serii F,
g. 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h. 20.563 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Ogólna liczba głosów przysługująca ze wszystkich akcji Spółki z uwzględnieniem uprzywilejowania 685.717 akcji imiennych serii A (dwa głosy na jedną akcję) wynosi 4.197.505 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć).
Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii H wynosi 58.883,40 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy). W ramach kapitału docelowego może zostać́ wyemitowane nie więcej niż̇ 588.834 akcji, będących wyłącznie akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda.

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zarządu z dnia 26 czerwca 2019 r. zaprotokołowaną przez not. Ewę Czekałę w Warszawie Rep. A nr 1855/2019.

Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 349.122,50 zł (trzysta czterdzieści dziewięć́ tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się̨ na 3.491.225 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć́) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym:
a. 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć́ tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,
b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
d. 26.041 (dwadzieścia sześć́ tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,
e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,
f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć́ tysięcy) akcji na okaziciela serii F,
g. 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”.

Aktualna treść § 8 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 351.178,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.511.788 (trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym:
a. 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć́ tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,
b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
d. 26.041 (dwadzieścia sześć́ tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,
e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,
f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć́ tysięcy) akcji na okaziciela serii F,
g. 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h. 20.563 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”.

Tekst jednolity zarejestrowanego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
STATUT COMPERIA.pdfSTATUT COMPERIA.pdf Jednolity tekst statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
2019-08-22 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.