REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.

2022-06-01 21:05
publikacja
2022-06-01 21:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_29_06_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_CFI_Holding_SA_29_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_SA_29_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_w_spolce_Cfi_Holding_na_1_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku, na godz. 8:30, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2022 .pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2022 .pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na 29.06.2022 roku
Projekty uchwał na ZWZ CFI Holding SA 29 06 2022.pdfProjekty uchwał na ZWZ CFI Holding SA 29 06 2022.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. zwołane na dzień 29.06.2022 roku
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 29 06 2022.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 29 06 2022.pdf Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. zwołane na dzień 29.06.2022 roku
Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 1 06 2022.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 1 06 2022.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów w CFI Holding S.A. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-01 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki