REKLAMA

CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

2022-09-28 23:33
publikacja
2022-09-28 23:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CELON_RAPORT_1H2022_19-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_HY_Celon_Pharma_Review_report_(P).T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze/2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody 94 762 105 096 20411 23 112
w tym:
II. Segment leków generycznych 79 115 93 576 17041 20 579
III. Segment innowacyjny 15 647 11 520 3370 2 533
IV. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT) -19 482 1 910 -4196 420
V. Zysk/strata z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) 3 686 22 238 794 4 891
w tym:
VI. Segment leków generycznych 36 128 48 131 7782 10 585
VII. Segment innowacyjny -32 442 -25 892 -6988 -5 694
VIII. Zysk/(strata) brutto -20 203 126 -4352 28
IX. Zysk/(strata) netto -15 624 302 -3365 66
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 620 -1 141 -2 718 -251
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 260 -14 830 -3 502 -3 261
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 749 -3 002 -1238 -660
XIII. Przepływy pieniężne netto razem -34 629 -18 973 -7459 -4 172
XIV. Liczba akcji 51 035 000 45 000 000 51 035 000 45 000 000
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,31 0,01 -0,07 0,00
XVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję -0,31 0,01 -0,07 0,00
XVII. Aktywa razem 666 058 707 138 142 302 153 746
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 162 718 153 136 34 764 33 295
XIX. Zobowiązania długoterminowe 61 036 66 773 13 040 14 518
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 101 682 86 363 21 724 18 777
XXI. Kapitał własny 503 340 554 002 107 537 120 451
XXII. Kapitał podstawowy 5 103 5 100 1 090 1 109
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
CELON_RAPORT_1H2022_19-sig.pdfCELON_RAPORT_1H2022_19-sig.pdf Raport okresowy - półrocze 2022
22 HY Celon Pharma Review report (P).T.pdf22 HY Celon Pharma Review report (P).T.pdf Raport biegłęgo rewidenta z przeglądu śródrocznego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorrek
2022-09-28 Dorota Zwolińska Członek Zarządu/Dyrektor Finansowa Dorota Zwolińska
2022-09-28 Jacek Glinka Wiceprezes Zarządu Jacek Glinka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki