REKLAMA

CASPAR ASSET MANAGEMENT: Zawarcie aneksu do Umowy z firmą audytorską w przedmiocie wykonania przeglądu

2022-08-31 14:53
publikacja
2022-08-31 14:53
Zawarcie aneksu do Umowy z firmą audytorską w przedmiocie wykonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.
Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2022 roku, w wyniku wykonania Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 25 sierpnia 2022 r., został podpisany aneks nr 1 do Umowy z dnia
17 stycznia 2022 r. zawartej z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu. Zawarcie ww. Umowy było przedmiotem raportu EBI 2/2022.
Przedmiotem ww. aneksu jest poszerzenie zakresu usług o przeprowadzenie przeglądów:
• śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management S.A.
za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.,
• śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.,
oraz sporządzenie raportów z ww. przeglądów.
Ww. podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4055.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Agata Babecka – Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki