REKLAMA

Bowim: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 31 maja 2021 r.

2021-05-04 10:42
publikacja
2021-05-04 10:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_S.A._na_dzien_31.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_Projekty_uchwal_za_ZWZ_Bowim_S.A._w_dniu_31.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_Do_uchwaly_ZWZ_Bowim_S.A._w_sprawie_zaopiniowania_sprawozdania_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2019_i_2020_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_4_Bowim_GK-Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2020_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_5_Bowim_SA-Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2020_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 31 maja 2021 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E,
z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie.
5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd ”Bowim” i rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.),
b) sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.),
c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.),
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ”BOWIM” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za rok obrotowy 2020, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2020, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2020 rok.
17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ”BOWIM” S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
18. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:
• Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 31.05.2021
• Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 31.05.2021
• Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok
• Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok
• Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 31.05.2021.pdfZałącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 31.05.2021.pdf Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 31.05.2021
Załącznik nr 2 Projekty uchwał za ZWZ Bowim S.A. w dniu 31.05.2021.pdfZałącznik nr 2 Projekty uchwał za ZWZ Bowim S.A. w dniu 31.05.2021.pdf Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 31.05.2021
Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.pdfZałącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.pdf Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok
Załącznik nr 4 Bowim GK-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.pdfZałącznik nr 4 Bowim GK-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.pdf Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok
Załącznik nr 5 Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.pdfZałącznik nr 5 Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.pdf Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2021-05-04 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki