REKLAMA

BEDZIN: Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A.

2021-09-16 15:35
publikacja
2021-09-16 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 15 września 2021 r. do Spółki wpłynął pozew złożony przez akcjonariuszy Spółki :
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, FAMILIAR S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu (Powód) o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin" S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku.

I. Powód wniósł o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 425 § 1 KSH w zw. z art. 422 § 2 pkt 2) KSH1 następujących uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 r.:
1) Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin" S.A. za 2020 rok;
2) Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za 2020 rok;
3) Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres);
4) Uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A.

II. Powód wniósł ewentualnie na wypadek nieuwzględnienia żądania opisanego w pkt. I petitum, o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 KSH w zw. z art. 422 § 2 pkt 2) KSH następujących uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 r.:
1) Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin" S.A. za 2020 rok;
2) Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za 2020 rok;
3) Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres);
4) Uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A.

III. Powód wniósł o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 KSH w zw. z art. 422 § 2 pkt 2) KSH następujących uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 r.:
1) Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za rok 2020, oraz
2) Uchwały nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin" S. A. z wykonania obowiązków w roku 2020.

Treść Uchwał została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2021.

Spółka zleciła pełnomocnikom Spółki przygotowanie odpowiedzi na pozew w terminie 30 dni od daty doręczenia pozwu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki