BANK PEKAO SA: Zmiany w Zarządzie Banku

2019-11-29 21:02
publikacja
2019-11-29 21:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_MG_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_MG_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zmiany w Zarządzie Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. Pan Michał Lehmann oraz Pan Piotr Wetmański złożyli rezygnacje, odpowiednio, z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku oraz Członka Zarządu Banku, jak też ze składu Zarządu Banku. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem natychmiastowym i nie zawierały przyczyn ich złożenia.

Rada Nadzorcza Banku złożyła podziękowania Panu Michałowi Lehmannowi oraz Panu Piotrowi Wetmańskiemu za wkład wniesiony w rozwój Banku.

Dodatkowo, w dniu 29 listopada 2019 r., Rada Nadzorcza Banku, po ocenie odpowiedniości, powołała Pana Marcina Gadomskiego w skład Zarządu Banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku. Rada Nadzorcza Banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody, powierzyła Panu Marcinowi Gadomskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Gadomski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Gadomski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Marcina Gadomskiego, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)
Załączniki
Plik Opis
CV_MG_PL.pdfCV_MG_PL.pdf CV
CV_MG_ENG.pdfCV_MG_ENG.pdf CV

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICAL TRANSLATION


29.11.2019 - Report 33/2019: Changes in the Management Board of the
BankBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”)
hereby informs that on 29 November 2019 Mr. Michał Lehmann and Mr. Piotr
Wetmański resigned from the function of, respectively, the Vice
President of the Management Board of the Bank and a Member of the
Management Board of the Bank and from the composition of the Management
Board of the Bank. The resignations were submitted with immediate effect
and did not contain the reasons for their submission.The
Supervisory Board of the Bank thanked Mr. Michał Lehmann and Mr. Piotr
Wetmanski for their contribution to the Bank's development.In
addition, on 29 November 2019, the Supervisory Board of the Bank, after
assessing suitability, appointed Mr. Marcin Gadomski to the Management
Board of the Bank for the current joint term of office as the Vice
President of the Management Board of the Bank. The Supervisory Board of
the Bank, subject to obtaining the consent of the Polish Financial
Supervision Authority and upon obtaining such consent, entrusted Mr.
Marcin Gadomski with the function of the Vice President of the
Management Board of the Bank supervising the management of material risk
in the Bank's operations.According to the submitted statement
Mr. Marcin Gadomski does not conduct any business competitive to that of
the Bank and he is not involved in a competitive business as a
shareholder or partner in a civil law company or partnership or a member
of a corporate body of a competitive corporation or legal person.
According to the submitted statement Mr. Marcin Gadomski is not
registered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the
provisions of the KRS (National Court Register) Act of 20 August 1997.The
curriculum vitae of Mr. Marcin Gadomski containing information specified
in § 10 point 4 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March
2018 regarding current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of the state not being a member state, is an
attachment to this current report.Legal basis: § 5 points 4 and
5 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 re. current and
periodic reports published by the issuers of securities and the rules
under which the information required by the laws of non-member states
shall be deemed equivalent. (Journal of Laws 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-29 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki