REKLAMA

BANK PEKAO SA: Utrzymanie ocen ratingowych oraz perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings

2020-09-30 14:03
publikacja
2020-09-30 14:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Utrzymanie ocen ratingowych oraz perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch") poinformowała Bank o utrzymaniu wszystkich ocen ratingowych na niezmienionym poziomie, w tym długoterminowej oceny Issuer Default Rating (IDR) na poziomie „BBB+”, Viability rating (VR) na poziomie „bbb+” oraz negatywnej perspektywy dla długoterminowej oceny IDR.

Oceny ratingowe dla Banku są następujące:

Długoterminowa ocena IDR: "BBB+"; Perspektywa: "Negatywna";
Krótkoterminowa ocena IDR: "F2";
Viability rating: "bbb+";
Ocena wsparcia: "5";
Minimalna ocena wsparcia: "No Floor".

Krajowa długoterminowa ocena: “AA(pol)”; Perspektywa: "Negatywna";
Krajowa krótkoterminowa ocena: „F1+(pol)”.

Potwierdzenie ocen VR i IDR dla Banku odzwierciedla pogląd Fitch, że ratingi te, po aktualizacji oceny przez Fitch, zachowują wystarczający bufor, aby zaabsorbować presję na jakość aktywów, zyski i pozycję kapitałową Banku, której Fitch oczekuje w swoim bazowym scenariuszu ekonomicznym dla Polski.

Negatywna perspektywa dla długoterminowej oceny IDR dla Banku odzwierciedla ryzyko pogorszenia obecnych oczekiwań Fitch, dotyczących skali i długości okresu spadku aktywności ekonomicznej.

Perspektywa dla oceny środowiska operacyjnego banków w Polsce pozostaje negatywna, odzwierciedlając ryzyka w stosunku do bazowego scenariusza ekonomicznego zakładanego przez Fitch oraz związanej z nim presji na dochodowość sektora.

Zdaniem Fitch, ocena IDR Banku wynika z wewnętrznej siły Banku, co znajduje odzwierciedlenie w jego ocenie VR.

Ocena VR Banku na poziomie „bbb +” odzwierciedla dobrze zdywersyfikowany model biznesowy, znaczący udział w rynku i rozbudowaną sieć zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej, konserwatywny apetyt na ryzyko, silną pozycję kapitałową i płynnościową. Fitch uważa, że skutki gospodarcze pandemii stwarzają średnioterminowe zagrożenia dla profilu kredytowego Banku, chociaż Bank wszedł w kryzys w dobrej kondycji. Fitch podkreśla umiarkowane ryzyko biznesowe Banku, dobrze zdywersyfikowane ryzyko kredytowe (według branży i pojedynczej ekspozycji), mocne pokrycie złych długów odpisami na straty kredytowe oraz ostrożne podejście do tworzenia rezerw, które skutkuje dotychczasową solidną jakością aktywów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL
TRANSLATION30.09.2020
- Report 43/2020: Maintaining the ratings and Outlook of Bank Pekao S.A.
by Fitch Ratings


Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank")
informs that on 30 September 2020 rating agency Fitch Ratings (the
"Fitch")
informed
the Bank about
maintaining all the Bank's ratings on unchanged level, including
Long-Term Issuer Default Rating (IDR) at “BBB+” and Viability Ratings
(VR) at “bbb+” and the Negative Outlook for the Long-Term IDR. The
ratings for the Bank are as follows:


Long-term
IDR: "BBB+"; Outlook: "Negative";Short-term
IDR: "F2";Viability
Rating: "bbb+";Support
Rating: "5";Support
Rating Floor: “No Floor".National
Long-Term Rating: assigned at “AA(pol)”, Outlook: "Negative";National
Short-Term Rating: assigned at “F1+(pol)”.


The
affirmation of Bank's VR and IDRs reflects Fitch's view that the Bank's
ratings have sufficient headroom under Fitch’s updated assessment to
absorb pressure on asset quality, earnings and capitalisation of the
Bank, which Fitch expect in its baseline scenario for Poland.


The
Negative Outlook on Bank’s Long-term IDR reflects downside risk to
Fitch’s baseline scenario if the economic downturn is deeper or more
prolonged than currently expected. The
Outlook for the operating environment for Polish banks remains Negative
reflecting downside risks to the Fitch's base line economic scenario and
related profitability pressures for the sector.


According
to Fitch, the IDRs of the Bank are driven by the Bank’s intrinsic
strength, as reflected in its VR.


Bank’s
VR of 'bbb+' reflects its well diversified business model as well as
solid market share and franchise in both retail and corporate banking,
conservative risk appetite, strong capitalisation and liquidity. Fitch
believes that the economic fallout from the pandemic creates medium-term
risks for Bank's credit profile, although the Bank entered the crisis
from a position of strength. Fitch highlights the Bank’s moderate
business risk, well-diversified credit risk (by industry and single
name), strong coverage of bad debt by loan loss allowances and prudent
underwriting resulting in the solid asset quality to date.


Legal
basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu
2020-09-30 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki