100,8500 zł
-1,47% -1,5000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Banku Pekao S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Banku Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") niniejszym informuje, iż otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 24 grudnia 2019 r. dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2020 r.

Wskazane w powyższym piśmie kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% oraz do 75% wypracowanego zysku za rok 2019 oraz zasady korygowania stopy dywidendy dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe są zgodne z kryteriami opublikowanymi w komunikacie KNF z dnia 3 grudnia 2019 r. dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r.

Kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% wypracowanego zysku za rok 2019 dodatkowo uwzględniają wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny („parametr ST”). Wrażliwość ta została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym („TCR”) w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy tj. na koniec 2021 r. Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF9 i braku wypłaty dywidendy. W wyliczeniach KNF uwzględnił korekty nadzorcze. Zgodnie z przedmiotowym pismem KNF, po powyższych korektach, parametr ST dla Banku wyniósł 2,26 punktu procentowego.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria oraz uwzględniając dane dotyczące wielkości buforów kapitałowych Banku i grupy kapitałowej Banku na dzień 30 września 2019 r., aby wypłacić:
- do 50% zysku za rok 2019, Bank musi posiadać co najmniej współczynnik kapitału podstawowego Tier I („CET1”) na poziomie 10,65%, współczynnik kapitału Tier I („T1”) na poziomie 12,15%, a TCR na poziomie 14,15%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 10,66%, T1 na poziomie 12,16%, a TCR na poziomie 14,16%,
- do 75% zysku za rok 2019, Bank musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 12,15%, T1 na poziomie 13,65%, a TCR na poziomie 15,65%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 12,16%, T1 na poziomie 13,66%, a TCR na poziomie 15,66%,
- do 100% zysku za rok 2019, Bank musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 14,41%, T1 na poziomie 15,91%, a TCR na poziomie 17,91%, natomiast grupa kapitałowa Banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 14,42%, T1 na poziomie 15,92%, a TCR na poziomie 17,92%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION27.12.2019
- Report 39/2019: The PFSA letter regarding
individual criteria for the dividend policy for Bank Pekao S.A in 2020


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”)
hereby informs that the Bank received a letter from the Polish Financial
Supervision Authority (the “PFSA”) dated December 24, 2019 regarding
individual criteria for the commercial bank dividend policy in 2020.


The criteria for dividend payment of up to 50% and up
to 75% of the profit earned in 2019, as well as the rules for
adjustments of dividend payment for the banks with the exposure to loans
denominated in foreign currency, indicated in the abovementioned letter,
are consistent with the criteria published on December 3, 2019 in the
PFSA statement regarding the supervisory authority position on  criteria
for the dividend policy of commercial banks, cooperative and associative
banks, insurance and reinsurance companies in 2020.


The criteria for dividend payment of up to 100% of
the profit earned in 2019, additionally incorporate the Bank’s
sensitivity to the adverse macroeconomic scenario (ST add-on). The
sensitivity to the adverse macroeconomic scenario was defined as the
difference between total capital ratio (TCR) in the reference and
adverse scenario at the end of forecast period i.e. 2021. The ST add-on
was determined taking into account the results of stress tests,
including full implementation of IFRS9 and the assumption of no dividend
payment. PFSA included supervisory adjustments in the calculations.
According to the PFSA letter, the ST add-on for the Bank, after the
supervisory adjustments, was set at the level of 2.26 percentage points.


Taking into account the abovementioned criteria and
values of capital buffers for Bank standalone and consolidated levels as
of September 30, 2019, to make dividend payment:-
up to 50% of the 2019 net profit, the Bank is required to maintain at
least Common Equity Tier 1 (CET1) ratio at the level of 10.65%, Tier 1
(T1) ratio at the level of 12.15%, and TCR at the level of 14.15% on
standalone level; and at least CET1 ratio at the level of 10.66%, T1
ratio at the level of 12.16%, and TCR at the level of 14.16% on
consolidated level,- up to 75% of the 2019
net profit, the Bank is required to maintain at least CET1 ratio at the
level of 12.15%, T1 ratio at the level of 13.65%, and TCR at the level
of 15.65% on standalone level; and at least CET1 ratio at the level of
12.16%, T1 ratio at the level of 13.66%, and TCR at the level of 15.66%
on consolidated level,- up to 100% of the
2019 net profit, the Bank is required to maintain at least CET1 ratio at
the level of 14.41%, T1 ratio at the level of 15.91%, and TCR at the
level of 17.91% on standalone level; and at least CET1 ratio at the
level of 14.42%, T1 ratio at the level of 15.92%, and TCR at the level
of 17.92% on consolidated level.

Legal
basis: Art. 17 of (1) MAR – inside information

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-27 Grzegorz Olszewski Członek Zarządu Banku
2019-12-27 Błażej Szczecki Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.