REKLAMA

BANK PEKAO SA: Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-12 14:17
publikacja
2022-01-12 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-12
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
1. Jednostkowy raport roczny Banku za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2021roku:
– w dniu 3 marca 2022 roku.
2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2022 roku:
– w dniu 28 kwietnia 2022 roku.
3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2022 roku:
– w dniu 4 sierpnia 2022 roku.
4. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2022 roku:
– w dniu 3 listopada 2022 roku.

Ponadto, Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym Bank będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Bank ponadto informuje o niepublikowaniu raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION12.01.2022 - Report 1/2022: Dates of
financial report releases of Bank Polska Kasa Opieki S.A. in year 2022Bank
Polska Kasa Opieki S.A. (the “Bank”) hereby informs on dates of
periodical financial report releases in year 2022:1. Standalone
annual report of the Bank for the year ended 31st December 2021 and
consolidated annual report of the Bank’s Capital Group for the year
ended 31st December 2021:– on 3rd March 2022.2.
Consolidated quarterly report of the Bank’s Capital Group for the first
quarter of 2022:– on 28th April 2022.3. Consolidated
semi-annual report of the Bank’s Capital Group for the first half of
2022:– on 4th August 2022.4. Consolidated quarterly report
of the Bank’s Capital Group for the third quarter of 2022:– on
3rd November 2022.Additionally, the Bank informs that the
published consolidated quarterly reports and the consolidated
semi-annual report will include standalone quarterly financial
information and condensed standalone semi-annual financial statement,
respectively.Additionally, the Bank informs that it will not
publish quarterly reports for the fourth quarter of 2021 and for the
second quarter of 2022.Legal basis:§ 80 section 1 of the
Ordinance of the Minister of Finance, dated 29 March 2018 re: current
and periodical information submitted by the issuers of securities and
conditions of considering as equal the information required by the legal
provisions of the non-member country.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-12 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2022-01-12 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki