Agora w III kw. '16 miała 14,5 mln zł straty netto, rynek oczekiwał mniejszej straty

Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2016 roku 14,5 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 6,6 mln zł straty rok temu. Starta okazała się wyższa od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP, którzy zakładali, że wyniesie ona 11,3 mln zł.

Agora w III kw. '16 miała 14,5 mln zł straty netto, rynek oczekiwał mniejszej straty
Agora w III kw. '16 miała 14,5 mln zł straty netto, rynek oczekiwał mniejszej straty (materiały dla mediów)

W III kwartale 2016 r. EBITDA grupy spadła o 24,7 proc. do 14,9 mln zł z 19,8 mln zł. Spółka zanotowała także stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 9,7 mln zł wobec 4,4 mln zł straty przed rokiem. Rynek zakładał w III kwartale 13,9 mln zł zysku EBITDA i 10,8 mln zł straty EBIT grupy.

Przychody grupy Agora wyniosły w III kwartale 2016 r. 273,4 mln zł i wzrosły o 5,2 proc. rdr. Obroty okazały się zgodne z konsensusem.

Agora podała, że wzrost przychodów to głównie rezultat wysokiej frekwencji w kinach sieci Helios, która przełożyła się na wyższe o 49 proc. przychody ze sprzedaży biletów oraz wyższe o 49,2 proc. przychody ze sprzedaży w barach. Do poziomu przychodów grupy pozytywnie przyczynił się segment internet, którego przychody wzrosły o 15,6 proc., wzrost przychodów odnotował również segment reklama zewnętrzna - o 7,3 proc.

Niższe przychody odnotowały natomiast segmenty prasa, radio i druk. Przychody z działalności prasowej Grupy zmniejszyły się o 10,3 proc., na co wpłynęły przede wszystkim trendy rynkowe. Przychody segmentu radio spadły o 6,2 proc., głównie ze względu na sytuację na rynku reklamy radiowej. Natomiast niższe o 5,0 proc. przychody z działalności segmentu druk, to rezultat mniejszego wolumenu zamówień od klientów zewnętrznych.

W okresie I-III kwartał 2016 r. grupa Agora zanotowała 26,8 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, 8 mln zł straty EBIT, 65,8 mln zł zysku EBITDA oraz 858,1 mln zł przychodów.

Istotny wpływ na wynik netto grupy w I półroczu miała transakcja nabycia udziałów w spółce GoldenLine.

"Łączny negatywny wpływ transakcji (...) na skonsolidowany wynik netto grupy za pierwsze dziewięć miesięcy 2016 r. wyniósł 3,3 mln zł" - napisano w raporcie.

Od stycznia do września przychody grupy wyniosły 858,1 mln zł i wzrosły o 2,7 proc. rdr. Agora podała, że największy wpływ na wzrost przychodów grupy w tym okresie miały wyższe wpływy w segmentach film i książka, internet, reklama zewnętrzna oraz radio, które zrównoważyły niższe przychody segmentów prasa oraz druk.

W okresie styczeń-wrzesień 2016 r. koszty operacyjne grupy zwiększyły się o 3,9 proc. i wyniosły 866,1 mln zł. Ich wzrost nastąpił w większości segmentów operacyjnych grupy.

Na koniec września 2016 r. Agora dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 63,3 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 24,6 mln zł oraz 38,7 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe.

Zadłużenie kredytowe grupy na koniec III kwartału wyniosło 112,7 mln zł (w tym zadłużenie zewnętrzne spółki Helios obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 84,6 mln zł).

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Agora w III kwartale i I-III kwartale 2016 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł):

3Q2016    wyniki kons. różnica   r/r   q/q YTD2016   rdr

Przychody 273,4 273,1 0,1% 5,2% -7,7% 858,1 2,7% EBITDA 14,9 13,9 6,9% -24,7% -34,9% 65,8 -17,1% EBIT -9,7 -10,8 -10,5% 120,5% 646,2% -8,0 -- Zysk netto -14,5 -11,3 28,1% 120,2% 186,6% -26,8 793,3%

marża EBITDA 5,4% 5,1% 0,34 -2,17 -2,28 7,67% -1,84 marża EBIT -3,5% -4,0% 0,42 -1,85 -3,11 -0,93% -1,14 marża netto -5,3% -4,2% -1,16 -2,77 -3,60 -3,12% -2,76

Agora podała, że rynek reklamy w Polsce wzrósł w III kwartale 2016 r. o ponad 0,5 proc. Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług około 1,7 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wartość wydatków na reklamę wzrosła o 2 proc. do kwoty około 5,7 mld zł.

"Spółka dostrzega symptomy wskazujące na spowolnienie dynamiki wydatków na reklamę. Świadczy o tym brak wzrostu wydatków na reklamę w największym segmencie rynku reklamowego - telewizji oraz utrzymujące się spadki wydatków na reklamę w prasie w trzecim kwartale 2016 r. Dodatkowo kolejny kwartał z rzędu reklamodawcy postanowili zmniejszyć swoje wydatki na reklamę w stacjach radiowych" - czytamy w raporcie.

Ze względu na specyfikę III kwartału na rynku reklamy Agora postanowiła nie zmieniać szacunków dynamiki całkowitych wydatków na reklamę w Polsce w 2016 r. Zwróciła jednak uwagę, że w przypadku wydatków na reklamę w poszczególnych mediach dynamika tych wydatków może odbiegać od szacowanych wartości.

Agora szacowała w sierpniu, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć w 2016 r. od 2 do 4 proc. Spółka zakładała, że rynek reklamy w dziennikach skurczy się o 16-19 proc., rynek reklamy telewizyjnej wzrośnie o 2-4 proc., reklama zewnętrzna urośnie o 3-6 proc., reklama internetowa zanotuje wzrost o 8-10 proc), reklama w czasopismach spadek o 7-10 proc., reklama radiowa wzrost o 3-5 proc., a reklama w kinach wzrost o 4-6 proc.

Agora chce utrzymać rentowność prasy pomimo słabego rynku reklamy

Agora ze względu na wolniejszą dynamikę rynku reklamowego koncentruje się na transformacji cyfrowej, rozwoju sieci kin Helios oraz uruchomieniu kanału telewizyjnego - poinformował prezes Bartosz Hojka. Dodał, że jednym z priorytetów zarządu jest utrzymanie rentowności segmentu prasowego, a w najbliższym czasie spółka nie planuje kolejnych zwolnień i zamknięć tytułów.

"Jeśli chodzi o perspektywę na czwarty kwartał 2016 roku, to mamy poczucie, że utrzymuje się wrażenie niepewności sytuacji makroekonomicznej i legislacyjnej, co nie pozostaje bez wpływu na sytuację na rynku reklamy. Można zauważyć ostrożną postawę reklamodawców, jeśli chodzi o ich wydatki" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej.

"W związku z tym zakładamy, że jakkolwiek wzrosty na rynku reklamowym mają szansę się utrzymać, to jednak dynamika będzie wolniejsza niż zakładaliśmy na początku roku. Mając to na uwadze, będziemy bardziej selektywnie podchodzić do naszych wydatków inwestycyjnych w biznesach reklamowych, ale jednocześnie konsekwentnie będziemy realizować nasze największe projekty w Heliosie czy w reklamie zewnętrznej i koncentrować się na transformacji cyfrowej" - dodał.

Prezes poinformował, że obecnie jednym z priorytetów zarządu jest utrzymanie rentowności segmentu prasowego.

"Utrzymanie rentowności prasy to jeden z najważniejszych celów, który zarząd realizuje" - powiedział Hojka.

W październiku spółka wprowadziła nowe ceny prasy drukowanej, zrezygnowała też z wydawania bezpłatnego dziennika oraz portalu internetowego Metrocafe. Ponadto Agora szuka oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów druku i kosztów produkcji.

Wcześniej, zarząd spółki informował, że planuje zwolnienia do 135 pracowników zatrudnionych w Agorze, czyli 6,8 proc. zatrudnionych obecnie w spółce, w okresie do 31 grudnia 2016 roku.

Prezes zapytany czy spółka w najbliższym czasie planuje kolejne projekty restrukturyzacyjne odpowiedział, że obecnie nie ma takich planów, jednak nie wyklucza tego w przyszłości.

"Na dzisiaj nie mamy takich planów, natomiast jesteśmy w trakcie pracy nad budżetem na 2017 rok, rozważamy różne scenariusze, przygotowujemy różne warianty. Póki co, realizujemy plan, który rozpoczęliśmy w trzecim kwartale. Liczymy na jego pozytywne rezultaty. Natomiast z całą pewnością i teraz i od początku przyszłego roku będziemy uważnie przyglądać się skutkom tych działań" - powiedział.

"Zamierzamy reagować na trudności tak, jak reagowaliśmy w trzecim kwartale, w skali stosownej do skali problemu, z którym będziemy się mierzyli w kolejnych kwartałach" - dodał.

Prezes poinformował, że spółka chce jednocześnie rozwijać się w obszarach dotyczących oferty cyfrowej, obecności w internecie, cyfrowej prenumeraty gazet, czy też oferty wideo. Agora mocno stawia też na rozwój sieci kin Helios i nowy kanał telewizyjny, który ruszy 2 grudnia. Spółka w ciągu 4-5 lat chce zainwestować w niego około 20-30 mln zł, z czego 10 mln zł zostało już zainwestowane na początku projektu. Według zarządu, stacja ma szanse osiągnąć rentowność po przekroczeniu progu oglądalności w przedziale 1-1,15 proc. Spółka zakłada, że zdarzy się to w przeciągu najbliższych 4-5 lat.

Na poprawę wyników spółki w krótkim terminie powinna wpłynąć też transakcja sprzedaży nieruchomości w Łodzi. W październiku Agora zawarła warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości w tym mieście. Łączna cena sprzedaży wyniesie 9,7 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny grupy w IV kwartale 2016 r. wyniesie ok. 6 mln zł. Spółka nie wyklucza sprzedaży kolejnych nieruchomości w przyszłości.

"Sprzedaż nieruchomości w Łodzi to efekt naszego przeglądu operacyjnego. (...) Nie ukrywam, że mamy zainteresowanie tego typu nieruchomościami, będziemy pewnie podejmowali jakieś decyzje. Taki przegląd wykonaliśmy i zastanawiamy się co z tym zrobić" - powiedział Grzegorz Kossakowski, członek zarządu.

Wyniki finansowe grupy Agora za III kwartał były gorsze od oczekiwań ekonomistów. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej spółki wyniosła 14,5 mln zł wobec konsensusu 11,3 mln zł straty. Strata EBIT wyniosła 9,7 mln zł (4,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku), a EBITDA 14,9 mln zł (19,8 mln zł w III kw. 2015 r.).

W podziale na segmenty, wyniki finansowe Agory rozkładają się nierównomiernie. Najgorzej w III kwartale wypadł segment radio i druk - ze stratą EBIDTA na poziomie 1,2 mln zł. EBIDTA w segmencie prasa wyniosła 1,2 mln zł, a w segmencie reklama zewnętrzna i internet 8 mln zł. Najlepsze wyniki spółka zanotowała w segmencie film i książka z EBIDTA w wysokości 12,9 mln zł.

Przychody Agory sięgnęły 273,4 mln zł, wobec 259,8 mln zł w III kwartale 2015 roku. Prezes poinformował, że przychody spółki utrzymały się w trendzie wzrostowym głównie dzięki wyższym wpływom ze sprzedaży biletów do kin. (PAP)

pat/ osz/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 6 ~abc

Za pieniądze podatnika było wciskanie ciemnoty i sianie propagandy - dobrze że to już powoli kończy...

! Odpowiedz
0 3 ~Michnik

...od Pana Generała!

! Odpowiedz
0 4 ~Agora

Będziemy zwalniać

! Odpowiedz
0 12 ~stock

Patrząc okiem kogoś kto interesuje się giełda to sytuacja Agory jest nieciekawa.ZA trzeci kwartał 2016 strata spółki wyniosła prawie 15 milionów a już teraz można się spodziewać że strata za IV kwartał będzie co najmniej taka sama jak za poprzedni-dużo daje do myślenia sprzedaż przez Agore nieruchomości w Łodzi -środki z tego maja być zaliczone do IV kwartału 2016.Mozna wnioskować ze w połowie kwartału władze spółki już wiedza ze jest bardzo nieciekawie.Koniec końców może się okazać że strata za cały 2016 będzie bliska 40 milionów. Z danych spółki wynika ze posiada środki pieniężne w kwocie 63 mln oraz zadłużenie w bankach na kwotę 112mln-liczby mówią chyba same za siebie.Perspektywy dla samej spółki są wyjątkowo niekorzystne. Po roku rządów PIS widać jak bardzo spółka była uzależniona finansowo od spółek skarbu państwa.Sytuacje dodatkowo pogarsza zupełnie niepotrzebna wojna wyborczej z PO-wspieranie KOD i nowoczesnej które nie posiadają żadnego zaplecza finansowego-w przeciwieństwie do PO która jeszcze dużo znaczy w samorządach -cześć samorządów rządzonych przez PO znacznie ograniczyła środki finansowe przeznaczane do tej pory na ogłoszenia w mediach związanych z AGORą -można domniemywać ze również artykuły wyborczej dotyczące przejecia przez PIS prasy związanej z Polska Press Grupa - Niemcy bardzo nerwowo zareagowali na te doniesienia, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ograniczenia środków przeznaczanych na promocje w mediach agory ze strony firm niemieckich. Taka sytuacja może być dla niemieckich koncernów medialnych na rękę -osłabią konkurencje na wyjątkowo ciasnym rynku medialnym. Dlatego pomimo zapewnień Pana Hojki, koniecznością dla ratunku spółki mogą być bardzo poważne zwolnienia (około 500 osób), najpóźniej w II kwartale 2017 obejmujące przed wszystkim pion który generuje największe straty przy stosunkowo wysokich kosztach czyli prasowy. Jeżeli ten ruch nie nastąpi w powyższym terminie Agora będzie zmuszona na wyprzedaż swoich "sreber rodowych", przede wszystkim siec kin Helios, AMS,- czyżby ITI-bis?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 23 ~jo44

łatwo się biznes prowadzi jak zamówienia od rządu, pardon od podatnika płyną wartkim strumieniem. A jak strumień wysycha biznes wygląda tak jak te mizerne 2 miliony działalności w Polsce, których nawet gus nie fatyguje się w swoich statystykach szkolnych ujmować. Kasa pełna na 2-4 kwartały zgodnie z trendem ...sukces

! Odpowiedz
0 36 ~tussssk

Adam, jak tam ? Galoty pełne ? Pozdrów brata ! :)

! Odpowiedz
0 30 k-7

A co na to brat michnika.

! Odpowiedz
0 12 ~peter

A co to jest Helios? Pytam bom nieświadom.

! Odpowiedz
36 2 ~at

O upadku Agory nieprzyjazne media pisza od kilkunastu lat, myślę , że jeszcze będą tak pisac przez kolejne kilkanaście

! Odpowiedz
0 6 ~taaa

Aż w końcu napiszą: "Po długich i ciężkich cierpieniach w dn. .... zmarła..."

! Odpowiedz
AGORA 1,00% 16,15
2017-10-23 11:14:25
WIG 0,23% 63 869,18
2017-10-23 11:40:00
WIG20 0,43% 2 476,13
2017-10-23 11:57:45
WIG30 0,32% 2 845,94
2017-10-23 11:57:00
MWIG40 -0,24% 4 820,01
2017-10-23 11:40:00
DAX 0,30% 13 030,23
2017-10-23 11:36:00
NASDAQ 0,36% 6 629,05
2017-10-20 22:02:00
SP500 0,51% 2 575,21
2017-10-20 22:07:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl