AUTO PARTNER S.A.: Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

2019-06-04 14:00
publikacja
2019-06-04 14:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-04
Skrócona nazwa emitenta
AUTO PARTNER S.A.
Temat
Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na wniosek akcjonariusza Pana Aleksandra Góreckiego na podstawie art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki podjęła w dniu 4 czerwca 2019 roku Uchwałę nr 1/2019 o dokonaniu zamiany posiadanych przez ww. akcjonariusza 2 150 000 akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda na 2 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
W związku z dokonaną zamianą nie nastąpiła zmiana praw z w/w akcji. Akcje te były i są akcjami zwykłymi, nie były i nie są uprzywilejowane.
Ponadto w związku z dokonaną zamianą wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 13.012.500 zł oraz dzieli się na:
1) 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
2) 111.110 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
3) 48.319.769 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
4) 160.386 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
5) 39.964.295 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
6) 4.444.440 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
7) 999.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
8) 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
9) 1.575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
10) 11 550 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 130.125.000 głosów.
Powyższa informacja dotycząca wysokości kapitału zakładowego oraz ilości akcji jest informacją aktualną na dzień publikacji niniejszego raportu. Informacja ta nie uwzględnia objęcia 495 000 sztuk akcji serii I przez Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego Spółki uchwalonego na lata 2016-2018, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2019 opublikowanym w dniu 17 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 451 § 2 oraz art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych, nabycie praw z w/w akcji serii I oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą zapisania akcji serii I na rachunku papierów wartościowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-04 Piotr Janta Członek Zarzadu
2019-06-04 Michał Breguła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki