REKLAMA

ATMGRUPA: Zwołanie ZWZA na 1 czerwca 2021 r.

2021-05-05 16:46
publikacja
2021-05-05 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2021_07_Zwolanie_ZWZA_2021_i_informacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2021_07_Projekty_uchwal_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2021_07_Formularz_pelnomocnictwa_i_instrukcji_na_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2021_07_Klauzula_informacyjna_dla_Akcjonariuszy_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2021_07_Sprawozdanie_z_prac_RN_w_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2021_07_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2021_07_Raport_audytora_o_sprawozdaniu_o_wynagrodzeniach_za_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Zwołanie ZWZA na 1 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 01.06.2021 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2020 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za lata 2019-2020.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl.
Załączniki
Plik Opis
RB_2021_07 Zwołanie ZWZA 2021 i informacja.pdfRB_2021_07 Zwołanie ZWZA 2021 i informacja.pdf Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy
RB_2021_07 Projekty uchwał ZWZA.pdfRB_2021_07 Projekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał na ZWZA
RB_2021_07 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdfRB_2021_07 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
RB_2021_07 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdfRB_2021_07 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
RB_2021_07 Sprawozdanie z prac RN w 2020.pdfRB_2021_07 Sprawozdanie z prac RN w 2020.pdf Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2020 roku
RB_2021_07 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019-2020.pdfRB_2021_07 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2019-2020.pdf Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2019-2020
RB_2021_07 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2019-2020.pdfRB_2021_07 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2019-2020.pdf Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2021-05-05 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki