REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Wstępne wyniki finansowe Spółki Arctic Paper S.A. i Grupy Kapitałowej za II kwartał 2022 roku i za I półrocze 2022 roku

2022-08-03 17:30
publikacja
2022-08-03 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-03
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe Spółki Arctic Paper S.A. i Grupy Kapitałowej za II kwartał 2022 roku i za I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji o wartości wstępnych wybranych danych finansowych podaje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A.(„Grupa”) oraz Emitenta, za II kwartał 2022 roku oraz I półrocze 2022 roku:

Wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku:
Grupa Kapitałowa Arctic Paper S.A.:
- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 1.296 mln zł,
- Skonsolidowana szacunkowa EBITDA 330 mln zł
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 254 mln zł

Arctic Paper S.A.
- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 61 mln zł
- Jednostkowa szacunkowa EBITDA 170 mln zł
- Jednostkowa szacunkowy zysk netto wyniósł 169 mln zł

Wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku:
Grupa Kapitałowa Arctic Paper S.A.
- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 2.407 mln zł,
- Skonsolidowana szacunkowa EBITDA 536 mln zł
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 400 mln zł

Arctic Paper S.A.
- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 64 mln zł,
- Jednostkowa szacunkowa EBITDA 169 mln zł
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 166 mln zł.

Szacunkowe wyniki jakie Grupa i Spółka osiągnęła w II kwartale 2022 roku są istotnie wyższe od wyników uzyskanych w II kwartale roku poprzedniego. Wzrost szacunkowych skonsolidowanych przychodów oraz zysku wynika z wysokiego popytu na papier oraz zbilansowanej polityki energetyczno-surowcowej Grupy.
Z kolei istotny wpływ na jednostkowy szacunkowy wynik netto miało odwrócenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w Arctic Paper Investment AB (spółki będącej jedynym udziałowcem Arctic Paper Grycksbo AB) na kwotę 117 mln zł.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość odpisu aktualizującego nie uległa zmianie z uwagi na różnice w księgowym ujęciu wartości aktywów tej jednostki na poziomie konsolidacji w stosunku do ich wartości księgowej na poziomie jednostkowym.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych za I półrocze 2022 roku. Ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane zostaną opublikowane w raporcie półrocznym i mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Publikacja raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2022 roku, jak i skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2022 rok wraz z raportami biegłego rewidenta, nastąpi w dniu 10 sierpnia 2022 roku.Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 14/2022


Dated: August 3rd 2022


Subject: Preliminary financial results of Arctic Paper S.A. and Arctic
Paper Group for the Q2 of 2022 and for the first half of 2022


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – Inside information

Content:


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) in reference
with obtaining today an information about the value of preliminary
selected financial data, herewith announces selected preliminary
financial results of the Arctic Paper S.A. Group (the "Group") and the
Issuer for the Q2 of 2022 and for the first half of 2022:

Financial Results of Q2 2022:


Arctic Paper S.A. Group:


- Consolidated estimated sales revenues 1,296 mln PLN,


- Consolidated estimated EBITDA 330 mln PLN,


- Consolidated estimated net profit 254 mln PLN,

Arctic Paper S.A.


- Standalone estimated sales revenues 61 mln PLN,


- Standalone estimated EBITDA 170 mln PLN


- Standalone estimated net profit 169 mln PLN,

Financial Results of first half of 2022:


Arctic Paper S.A. Group:


- Consolidated estimated sales revenues 2,407 mln PLN,


- Consolidated estimated EBITDA 536 mln PLN,


- Consolidated estimated net profit 400 mln PLN,

Arctic Paper S.A.


- Standalone estimated sales revenues 64 mln PLN,


- Standalone estimated EBITDA 169 mln PLN,


- Standalone estimated net profit 166 mln PLN.


The estimated results achieved by the Group and the Company in the 2nd
quarter of 2022 are significantly higher than the results obtained in
the 2nd quarter of the previous year. The increase in estimated
consolidated revenues and profit is due to the high demand for paper and
the Group's balanced energy and raw materials policy.


On the other hand, a significant impact on the standalone net result had
the reversal of the impairment loss on shares in Arctic Paper Investment
AB (the company being the sole shareholder of Arctic Paper Grycksbo AB)
of the amount of PLN 117 million.


The amount of impairment allowance in the consolidated financial
statement has not changed due to the differences in the accounting
treatment of the value of assets of this entity on consolidation level
in relation to their book value on standalone level.


The above financial results are estimates obtained during the
preparation of the financial statements for first half of 2022. The
final standalone and consolidated results will be published in the half
year report and may, to a limited extent, differ from the amounts
presented above.


Publication of the Company’s standalone half year report of 2022 and
consolidated half year report of the Arctic Paper S.A. Group of 2022,
together with the auditor's opinions, will take place on August 10th,
2022.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-03 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2022-08-03 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki