38,5000 zł
2,67% 1,0000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aviva_PROJEKT_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2019 roku otrzymał żądanie wraz z projektem uchwały – od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2019 roku o godz. 10:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ulicy Zielnej 37, sala Biblioteka następującego punktu porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie nowego punktu 16 o treści - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu, w efekcie czego dotychczasowy punkt 16 - Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanie się punktem 17.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018;
b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny:
(i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., jak również oceny wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2018 r., oraz
(ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018;
g) Sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 .
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2018.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.
17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki, przekazuje otrzymany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do nowego punktu porządku obrad.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Aviva_PROJEKT_uchwaly.pdfAviva_PROJEKT_uchwaly.pdf Projekt uchwały zgłoszony przez Aviva OFE Aviva Santander

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Krzysztof Błasiak Wiceprezes Zarządu
2019-04-26 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.