REKLAMA

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2022-09-27 20:53
publikacja
2022-09-27 20:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALL_Wybrane_dane_finansowe_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALL_Oświadczenie_Zarządu_dotyczace_rzetelnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Rewidenta_z_przegladu_SSF_JSF_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALL_Skonsolidowane_SF_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALL_Jednostkowe_SF_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALL_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 178 405 85 203 38 427 18 737
II. Koszt własny sprzedaży 131 761 60 085 28 380 13 214
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46 644 25 118 10 047 5 524
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 436 8 600 3 540 1 891
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 008 7 367 3 663 1 620
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 12 491 4 076 2 690 896
Działalność zaniechana
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM 12 491 4 076 2 690 896
IX. przypadający akcjonariuszom podm. dominującego 2 304 1 880 496 413
X. przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 10 187 2 196 2 194 483
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej 0,19 0,15 0,04 0,03
XII. Pozostałe całkowite dochody netto 4 159 - 8 896 - 2
XIII. Suma całkowitych dochodów 16 650 4 068 3 586 895
XIV. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
XV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 851 4 780 1 476 1 051
XVI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 9 311 - 14 917 - 2 006 - 3 280
XVII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 29 819 95 387 - 6 423 20 977
XVIII. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 79 060 108 963 17 029 23 963
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:
XIX. Aktywa trwałe 198 842 94 490 42 482 20 544
XX. Aktywa obrotowe 164 311 180 626 35 105 39 272
XXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 79 060 111 339 16 891 24 207
XXII. Aktywa razem 363 153 275 116 77 587 59 816
XXIII. Kapitał własny 234 488 215 456 50 098 46 844
XXIV. Kap. własny przyp.na akcjonariuszy jedn.dominującej 133 533 133 000 28 529 28 917
XXV. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 792 806
XXVI. Udziały niekontrolujące 100 955 82 456 21 569 17 928
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 82 337 18 519 17 591 4 026
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 328 41 141 9 898 8 945
XXIX. Pasywa razem 363 153 275 116 77 587 59 816
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Jednostkowy rachunek zysków i strat:
Działalność kontynuowana
XXX. Przychody ze sprzedaży 32 038 27 573 6 901 6 064
XXXI. Koszt własny sprzedaży 25 427 20 752 5 477 4 564
XXXII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 611 6 821 1 424 1 500
XXXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 949 -3 498 -1 066 -769
XXXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 725 28 292 -1 018 6 222
XXXV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -5 460 24 415 -1 176 5 369
Działalność zaniechana
XXXVI. Przychody ze sprzedaży - 12 095 - 2 660
XXXVII. Koszty operacyjne ogółem - 10 651 - 2 342
XXXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 1 444 - 318
XXXIX. Podatek dochodowy - 274 - 60
XL. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - 1 170 - 257
XLI. Zysk (strata) netto razem -5 460 25 585 -1 176 5 627
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,44 1,98 -0,10 0,43
XLIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,44 2,07 -0,10 0,46
XLIV. Suma całkowitych dochodów - 5 460 25 585 - 1 176 5 627
XLV. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
XLVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 176 5 238 -253 1 152
XLVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -8 270 46 580 -1 781 10 244
XLVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -2 486 -16 765 -535 -3 687
XLIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 22 623 46 729 4 873 10 276
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
L. Aktywa trwałe 74 955 65 559 16 014 14 254
LI. Aktywa obrotowe 45 535 58 124 9 728 12 637
LII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 623 34 555 4 833 7 513
LIII. Aktywa razem 120 490 123 683 25 742 26 891
LIV. Kapitał własny 76 621 85 558 16 370 18 602
LV. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 792 806
LVI. Zobowiązania długoterminowe 20 769 18 155 4 437 3 947
LVII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 100 19 970 4 935 4 342
LVIII. Pasywa razem 120 490 123 683 25 742 26 891


Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 30.06.2022 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2021 roku.


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,6427 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2022,


- 4,5472 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2021.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,6806 - kurs NBP z dnia 30.06.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr
125/A/NBP/2022,


- 4,5994 - kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr
254/A/NBP/2021.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ALL_Wybrane dane finansowe_1H2022.pdfALL_Wybrane dane finansowe_1H2022.pdf Wybrane skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2022
ALL_Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności.pdfALL_Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności.pdf Oświadczenie dotyczące rzetelności sporządzenia skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu_SSF_JSF_1H2022.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu_SSF_JSF_1H2022.pdf Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022
ALL_Skonsolidowane_SF_1H2022.pdfALL_Skonsolidowane_SF_1H2022.pdf Skrócone Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022
ALL_Jednostkowe_SF_1H2022.pdfALL_Jednostkowe_SF_1H2022.pdf Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022
ALL_Sprawozdanie z działalności_1H2022.pdfALL_Sprawozdanie z działalności_1H2022.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w I półroczu 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Tomasz Król Członek Zarządu
2022-09-27 Piotr Skrabski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki