REKLAMA

AILLERON S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA dotycząca wypłaty dywidendy

2021-06-24 17:08
publikacja
2021-06-24 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 1 k.s.h., postanowiło dokonać wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki ze środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale zapasowym, pochodzących ze zakumulowanych w Spółce zysków z lat poprzednich, w zakresie kwot, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., w ten sposób, że:

- dywidendą objęte zostaną akcje Spółki w liczbie 12.355.504 szt. (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery sztuki);
- na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki zostanie wypłacona kwota 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze);
- łącznie na wypłaty na rzecz akcjonariuszy zostanie przeznaczona kwota 3.953.761,28 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy);
- dzień dywidendy ustalono na 12 lipca 2021 roku;
- wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.


Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Tomasz Król Członek Zarządu
2021-06-24 Piotr Skrabski Członek Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki