6,2800 zł
-1,57% -0,1000 zł
Ailleron SA (ALL)

Potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na działalność Ailleron SA

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-08
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na działalność Ailleron SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych „ESMA" oraz komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., po dokonaniu przeglądu biznesu, niniejszym informuje o obecnej sytuacji Spółki i o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się COVID-19 na jej działalność i wyniki finansowe.

Od pierwszych sygnałów o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w Spółce prowadzone były intensywne działania prewencyjne, mające na celu zminimalizowanie możliwości zarażenia się COVID-19 przez pracowników i tym samym klientów. W Spółce powołany został sztab kryzysowy, dedykowany do koordynowania wszelkich działań związanych z zarządzaniem obecną sytuacją. Za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacji prowadzona była kampania informacyjna, na bieżąco przekazująca odpowiednie zalecenia dla pracowników. Wprowadzono, wg zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego („GIS”), zakaz wyjazdów służbowych do krajów zagrożonych epidemią koronawirusa. Wprowadzono 14-dniową kwarantannę dla osób powracających z podróży prywatnych i służbowych z krajów objętych zakazem GIS.

Spółka bardzo szybko zweryfikowała infrastrukturę techniczną pod kątem wymagań i parametrów niezbędnych do przejścia w całości na model pracy zdalnej. Z dużym wyprzedzeniem i z powodzeniem w Spółce przeprowadzono szereg testów technicznych, które potwierdziły zdolność Spółki do zapewnienia usług na dotychczasowym poziomie. Od 16 marca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz utrzymania ciągłości działania i wysokiej jakości obsługi partnerów biznesowych, firma Ailleron wprowadziła model pracy zdalnej w całej organizacji. Jest to sposób pracy, który Spółka stosowała wcześniej, jest do niego przygotowana pod względem organizacyjnym i technicznym. Równolegle z przejściem na tryb pracy zdalnej, Spółka uruchomiła komunikację do swoich klientów, potwierdzając gotowość do pracy z zachowaniem dotychczasowej wydajności, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Zarząd Spółki informuje, że obecnie nie ma zgłoszonych przypadków zachorowania na COVID-19 wśród pracowników Spółki. Nie odnotowano zwiększonej absencji pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Spółka w obecnej sytuacji nie redukuje zatrudnienia i nie obniża wynagrodzeń pracowników.

Zarząd Spółki jest świadomy, że mimo braku bezpośrednich czynników wewnątrz Grupy Emitenta, jest szereg czynników pośrednich i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki Spółki jak i całej Grupy Ailleron. W związku z tym Zarząd i managerowie Ailleron SA są w stałym kontakcie z partnerami biznesowymi i na bieżąco monitorują sytuację we wszystkich obszarach biznesu.

Branża IT, w porównaniu z innymi branżami, jak na przykład gastronomiczna, hotelowa czy handlowa, jest mniej podatna na bezpośrednie skutki stanu epidemii. Obecnie Spółka nie odnotowuje istotnego wpływu pandemii koronawirusa na bieżącą działalność i realizowane projekty. Znaczące kontrakty Ailleron są prowadzone zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Obecnie Spółka nie zauważa utraty produktywności w związku z relokacją pracy do środowiska zdalnego.

Spółka posiada stabilną bazę klientów, którzy również na chwilę obecną nie odnotowują silnego negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na swoją działalność. Większość klientów Spółki reguluje swoje należności na dotychczasowym poziomie, przez co Spółka nie posiada zatorów płatniczych i nie odnotowuje problemów z płynnością finansową. Wielu klientów dostrzega obecnie zwiększone potrzeby informatyzacji i modernizacji swoich dotychczasowych systemów, aby dostosować się do obecnej nadzwyczajnej sytuacji.

W niektórych obszarach, jak segment HotelTech, związany z branżą hotelową, która została silnie dotknięta obecną sytuacją, Spółka widzi duże ryzyko obniżenia przychodów. Zauważalne są jednak również działania dużych hoteli i sieci, które okres braku klientów starają się wykorzystać na wymianę infrastruktury technicznej, w czym Spółka upatruje szansę na zmniejszenie wpływu negatywnych czynników w tym obszarze. Po wstępnej analizie i przyjętym programie działania oraz ze względu na stosunkowo niewielki udział tego biznesu w przychodach Grupy, Zarząd zakłada, że segment ten powinien osiągnąć wynik, który nie wpłynie istotnie negatywnie na wyniki Grupy.

Są obszary, w których Spółka dostrzega potencjał do zwiększenia swoich przychodów. W segmencie FinTech - produkty i usługi dla sektora finansowego, m.in. LiveBank, czyli wirtualny oddział, systemy bankowości internetowej i mobilnej, systemy cyfrowe, wpierające sprzedaż skomplikowanych produktów finansowych i leasingowych - ze względu na specyfikę produktów i zauważalny ostatnio znaczący wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami, Zarząd Spółki dostrzega potencjał do zwiększenia przychodów. Żaden z klientów segmentu FinTech do tej pory nie zrezygnował z usług, a wielu deklaruje chęć rozbudowy obecnych funkcjonalności. Wielu klientów widzi obecnie potrzebę wdrażania u siebie systemów komunikacji zdalnej ze swoimi klientami. Spółka jest stroną w kilku postępowaniach związanych z wdrożeniem narzędzi zdalnej komunikacji z wykorzystaniem kanału video i postępowania te są w dalszym ciągu kontynuowane w trybie zdalnym. Spółka uczestniczy w wielu rozmowach z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi. Na obecnym etapie zapytań i analizy ofert, Zarząd nie jest w stanie określić skali prognozowanego wzrostu przychodów w obszarze FinTech, natomiast nie widzi ryzyka ich spadku w wyniku obecnej sytuacji związanej z pandemią. O zawartych umowach i zmieniających się okolicznościach Spółka będzie informowała w postaci stosownych raportów bieżących, jak i komunikatów w aktualnościach na stronie internetowej.

Zarząd nie zauważa istotnych negatywnych sygnałów z segmentu Enterprise Services. Sektor telekomunikacji, zarówno Telco Solutions jak i Telco Services, ze względu na specyfikę klientów - wiodący dostawcy usług telekomunikacyjnych, którzy w obecnej sytuacji zauważają zwiększone zainteresowanie swoimi usługami i wzrost przychodów - nie stwarza ryzyka i pozwala na optymistyczne prognozy w tym obszarze działalności Spółki. W obszarze Application Services niewielka liczba partnerów wstrzymała czasowo swoje decyzje inwestycyjne, ale w tym samym czasie uruchomiona została również nowa współpraca i nowe projekty. Na obecnym etapie analizy i rozmów z klientami, Zarząd nie dostrzega w tym zakresie ryzyka istotnych spadków przychodów i znaczącego negatywnego wpływu na wynik.

Po przeprowadzonej dotychczas analizie biznesu oraz finansów Grupy, Zarząd Spółki informuje, że na moment publikacji niniejszego raportu sytuacja biznesowa Grupy Ailleron jest dobra, a sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy Ailleron jest stabilna. Zarząd nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez Spółkę z wymagalnych zobowiązań.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji Zarząd i management Grupy Ailleron SA na bieżąco monitorują potencjalny wpływ sytuacji związanej z pandemią COVID-19 na działalność Grupy. Zarząd Spółki zaznacza, że prezentowana w niniejszym raporcie sytuacja firmy oraz prognozowane trendy są wynikiem obecnej analizy. W przypadku identyfikacji zdarzeń, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację operacyjną i/lub finansową Grupy, Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości stosowny raport bieżący.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-04-08 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.