REKLAMA
ZAGŁOSUJ

AGTES S.A.: Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki

2015-09-23 12:29
publikacja
2015-09-23 12:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-23
Skrócona nazwa emitenta
AGTES S.A.
Temat
Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd AGTES S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 roku otrzymał od pełnomocnika Pana Marcina Pawlikowskiego będącego akcjonariuszem Spółki zawiadomienie o następującej treści:

" Dotyczy: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poniżej 5%

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.),

W imieniu Pana Marcina Pawlikowskiego zawiadamiam, iż łączny udział Pana Marcina Pawlikowskiego w ogólnej liczbie głosów w AGTES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zmniejszył się i obecnie wynosi 2,05%.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek sprzedaży 388.000 akcji co nastąpiło w związku z rozliczeniem w dniu 16 września 2015r. transakcji na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem New Connect. W wyniku transakcji nastąpiło zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczby głosów w WZ.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Pan Marcin Pawlikowski posiadał 518.000 akcji Spółki, stanowiących 8,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 518.000 głosów, co stanowiło 8,16% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału Pan Marcin Pawlikowski posiada łącznie 130.000 akcji Spółki, stanowiących 2,05 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 130.000 głosów w Spółce, co stanowi 2,05% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki w Spółce wynosi 6.350.000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 6.350.000.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-23 Andrii Kaliberda Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki