REKLAMA

AGORA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

2023-02-02 11:18
publikacja
2023-02-02 11:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1'._Ogloszenie_NWZA_zalacznik_1_Regulamin_eWalne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1'._Ogloszenie_NWZA_zalacznik_1_Regulamin_eWalne_eng.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 4 / 2023 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2023-02-02
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Komunikat giełdowy

Zarząd spółki pod firmą Agora spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944 (dalej: „Spółka” lub „Agora S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 1 marca 2023 roku, na godzinę 14:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w budynku Spółki w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

I. Przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) Przyjęcie porządku obrad;
3) Wybór członków komisji skrutacyjnej;
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności Wydawnictwa Agora;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia portalu gazeta.pl;
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności Gazety Wyborczej;
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia obsługi informatycznej Agora S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora S.A.;
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia wsparcia Agora S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora S.A. w zakresie spraw pracowniczych, socjalnych oraz związanych z ubezpieczeniem społecznym;
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie księgowości, rachunkowości, finansów i podatków oraz sprawozdawczości zarządczej i finansowej;
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości Spółki;
11) Zamknięcie obrad.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 lutego 2023 roku („Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

III. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Agory S.A. w Dniu Rejestracji.

1. W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 13 lutego 2023 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki; oraz
b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 14 lutego 2023 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

IV. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie (i) wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz (ii) księgi akcyjnej.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 27 oraz 28 lutego 2023 roku w godz. od 9.00 do 17.00 w budynku Spółki (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki, na ręce Zarządu, lub przesłać na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej);
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

V. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 lutego 2023 roku (włącznie). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przesłane w postaci elektronicznej na następujący adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej);
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

VI. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 marca 2023 r. zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na ręce Zarządu, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej);
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru;
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a) lub b) powyżej, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu, jednak z uwagi na treść zasady nr 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2021, którym Spółka podlega jako emitent akcji notowanych na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy z prośbą, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. W przypadku uchwał innych niż te o charakterze porządkowym, zgłoszone projekty powinny zawierać uzasadnienie w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem.

VII. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

Komunikacja akcjonariuszy z Agorą S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w budynku Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki.

VIII. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:
a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu:
i. dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) oraz oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna); oraz
ii. oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem;
b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu: dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) oraz oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna).

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Należy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

IX. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl, w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl najpóźniej na dwa dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 27 lutego 2023 roku, do godz. 16.00). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Agora S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

X. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiadania się w formie komunikatów tekstowych.

XI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia - Regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań w zakresie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki.

XIII. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w budynku Spółki pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, w Biurze Zarządu Spółki od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 28 lutego 2023 r., w godzinach od 9.00 do 17.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce „Dla Inwestorów”/„Walne Zgromadzenie”.

XIV. Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na 45 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dookreślający zasady udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Załączniki
Plik Opis
1'. Ogłoszenie_NWZA załącznik_1 Regulamin eWalne.pdf1'. Ogłoszenie_NWZA załącznik_1 Regulamin eWalne.pdf Regulamin eWalne PL
1'. Ogłoszenie_NWZA załącznik_1 Regulamin eWalne_eng.pdf1'. Ogłoszenie_NWZA załącznik_1 Regulamin eWalne_eng.pdf Regulamin eWalne ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<b><span lang="EN-AU"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Convening
the Extraordinary General Meeting of Agora S.A.</font></span></b>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<i><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Regulatory
filing</font></span></i><span lang="EN-AU"><font color="black"> </font></span>
</p>
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"> </font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-GB"><br/></span><span lang="EN-AU">The
Management Board of the company operating under the business name Agora
spółka akcyjna with its registered seat in Warsaw, at the address: ul.
Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs of
the National Court Register maintained by the District Court for the
Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Business Department of the National
Court Register, with the reference number KRS 59944 (hereinafter: “<b>the
Company</b>” or “<b>Agora S.A.</b>”), acting on the basis of
Art.</span></font><span lang="EN-AU"><font size="10.0pt" face="Times New Roman,serif">
</font><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">399 § 1, Art. 402<sup>1</sup>,
Art. 402<sup>2</sup> and </font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-GB">406<sup>5</sup>
§ 1 </span><span lang="EN-AU">of the Act of 15 September 2000 –
Commercial Companies Code (hereinafter: “<b>CCC</b>”) hereby
convenes the Extraordinary </span><span>General Meeting of </span><span lang="EN-AU">Agora
S.A. for </span><span><b>March 1,</b></span><b><span lang="EN-AU"> 2023, 2
p.m.</span></b><span> </span><span lang="EN-AU">(hereinafter: “<b>General
Meeting</b>”), which will take place in the Company’s building in Warsaw,
at ul. Czerska 8/10. Shareholders may also participate in the General
Meeting using electronic means of communication.</span></font><br/><br/>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">I.
Proposed agenda of the General Meeting: </font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">1)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Opening
the General Meeting and electing the Chairperson;</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">2)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Adopting
the agenda;</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">3)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Appointing
members of the returning committee; </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">4)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Adopting
of a resolution on granting consent to the disposal of an organized part
of the enterprise to a subsidiary of the Company dedicated to operate
Agora Publishing House;</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">5)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Adopting
of a resolution on granting consent to the disposal of an organized part
of the enterprise to a subsidiary of the Company dedicated to
maintenance of gazeta.pl web portal; </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">6)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Adopting
of a resolution on granting consent to the disposal of an organized part
of the enterprise to a subsidiary of the Company dedicated to operations
of Gazeta Wyborcza; </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">7)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Adopting
of a resolution on granting consent to the disposal of an organized part
of the enterprise to a subsidiary of the Company dedicated to running IT
services for the Company and companies from Agora capital group;</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">8)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Adopting
of a resolution on granting consent to the disposal of an organized part
of the enterprise to a subsidiary of the Company dedicated to carry out
the support in the field of employee, social and social insurance
matters for the Company and companies from Agora capital group; </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">9)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Adopting
of a resolution on granting consent to the disposal of an organized part
of the enterprise to a subsidiary of the Company dedicated to conducting
accounting, bookkeeping, finance and taxation activities, as well as
management and financial reporting; </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">10)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> 
</font></span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Adopting
of a resolution on granting consent to the disposal of an organized part
of the enterprise to a subsidiary of the Company dedicated to the
maintenance, use and enjoyment of the Company's real estate; </font></span>
</p>
<span lang="EN-AU"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">11) Closing
the General Meeting.</font></span><br/>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -54.0pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">II.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">    
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Date
of registration for participating in the General Meeting</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"> </span></font></b>
</p>
<span lang="EN-AU"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">The date of
registration for attendance at the General Meeting is <b>February 13, 2023 </b>(“<b>Registration
Date</b>”). The Registration Date for holders of rights attached to bearer
shares and registered shares is the same.</font></span><br/>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -54.0pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">III.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">    
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Shareholders’
right to participate in the General Meeting</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black"><br style="line-height: 115%">
</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black"><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">Only
holders of Agora S.A. shares as at the Registration Date have the right
to participate in the General Meeting.</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">1.
</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">In
respect of bearer shares, the following persons will be eligible to vote
at the General Meeting:</span></font>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">those
who hold the Company’s shares in their securities accounts sixteen days
before the date of the General Meeting (i.e. on February 13, 2023); and</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">those
who no earlier than after the announcement about the convention of the
General Meeting and no later than by February 14, 2023 (inclusive) file
a request for issuing a registered certificate of eligibility
to participate in the General Meeting to the entity maintaining their
securities account on which the Company’s shares are held.</font></span>
</p>
<span lang="EN-GB"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><br/>
2. </font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-AU">Persons
eligible from registered shares and temporary certificates, lienors and
users, with voting rights, may participate in the General Meeting if their
name is entered into the share ledger on the Registration Date.</span></font>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -54.0pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">IV.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">    
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">List
of persons eligible to participate in the General Meeting</font></span></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">The
Company determines the list of persons eligible to participate in the
General Meeting based on (i) the list submitted to the Company by
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the Central Securities
Depository, hereinafter: “<b>KDPW</b>”) prepared on the basis of
registered certificates of eligibility to participate in the General
Meeting issued by entities maintaining the securities accounts, and (ii)
the share ledger.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><br style="line-height: 115%">
</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">The
list of shareholders eligible to participate in the General Meeting will
be presented for review on three business days before the date of the
General Meeting, i.e. on February 24, 27 and 28, 2023, between 9 a.m.
and 5 p.m. in the Company’s building (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw).</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><br style="line-height: 115%">
</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">A
shareholder may request sending a free copy of the above-mentioned list
of shareholders by e-mail, by providing the address to which the list
should be sent. The request to send the list of shareholders should be
submitted to the registered office of the Company, to the Management
Board, or sent to the e-mail address: <a href="mailto:walne_zgromadzenie@agora.pl">walne_zgromadzenie@agora.pl</a>.</span></font><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="blue">
</font><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">The request should be
in writing and signed by the shareholder or by the persons representing
the shareholder; and:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 1.0cm; text-indent: -1.0cm; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">in
respect of shareholders who are individuals – a copy of the
shareholder’s identification document should be enclosed (if the request
is submitted in electronic form);</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 1.0cm; text-indent: -1.0cm; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  </font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">in
respect of shareholders who are legal persons and organizational
entities without legal personality, who have legal capacity under the
law – their entitlement to act on behalf of the entity should be
confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court
Register or any other relevant register;</font></span>
</p>
<span lang="EN-AU"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">c) in
respect that a notification is sent by a proxy – the respective power of
attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted
sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document
confirming the identity of the person signing the request should be
enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy
is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming
the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy.</font></span><br/>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">V.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">A
shareholder’s right to request that certain matters be included on the
agenda of the General Meeting</font></span></b><br/>
</p>
<span lang="EN-AU"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">A
shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share
capital of the Company may request that certain matters be included on the
agenda of the General Meeting of the Company. The request should be
notified to the Company’s Management Board no later than 21 days before
the date of the General Meeting, i.e. by February 8, 2023 (inclusive). The
request should include a statement of grounds or a draft resolution
pertaining to the proposed item on the agenda. The written request may be
submitted to the Company’s building at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw,
for the attention of the Management Board, or sent in electronic form to
the following email address: <a href="mailto:walne_zgromadzenie@agora.pl">walne_zgromadzenie@agora.pl</a></font><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">.</font></span>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">The
shareholder(s) should prove holding the respective number of shares as
at the date of submitting the request by enclosing a deposit
certificate(s) or a certificate of the eligibility to participate in the
General Meeting; and:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  </font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">in
respect of shareholders who are individuals – a copy of the
shareholder’s identification document should be enclosed (if the request
is submitted in electronic form);</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman"> </font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">in
respect of shareholders who are legal persons and organizational
entities without legal personality, who have legal capacity under the
law – their entitlement to act on behalf of the entity should be
confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court
Register or any other relevant register;</font></span>
</p>
<span lang="EN-AU"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">c) in
respect of a notification sent by a proxy – the respective power of
attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted
sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document
confirming the identity of the person signing the request should be
enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy
is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming
the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy.</font></span><br/>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">VI.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">A
shareholder’s right to submit draft resolutions</font></span></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">A
shareholder or shareholders who represent at least 1/20 of the share
capital may, before the date of the General Meeting, i.e. until March 1,
2023, submit in writing draft resolutions relating to issues on the
agenda of the General Meeting to the Company’s registered seat at ul.
Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, for the attention of the Management Board,
or send them in electronic form to the following email address: <a href="mailto:walne_zgromadzenie@agora.pl">walne_zgromadzenie@agora.pl</a></font><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">.</font></span><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">The
shareholder(s) should demonstrate holding the respective number of
shares as at the date of submitting the request, enclosing a deposit
certificate(s) or a certificate of the right to participate in the
General Meeting; and:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">in
respect of shareholders who are individuals – a copy of the
shareholder’s identification document should be enclosed (if the request
is submitted in electronic form);</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">in
respect of shareholders who are legal persons and organizational
entities without legal personality, who have legal capacity under the
law – their entitlement to act on behalf of the entity should be
confirmed by enclosing the current excerpt from the National Court
Register or any other relevant register;</font></span>
</p>
<span lang="EN-AU"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">c) in
respect of a notification sent by a proxy – the respective power of
attorney signed by the shareholder should be enclosed (or an uninterrupted
sequence of powers of attorney) and a copy of the identification document
confirming the identity of the person signing the request should be
enclosed with the documents specified in points a) or b), and if the proxy
is not an individual – an excerpt from the relevant register confirming
the authorization of the signatory to act on behalf of the proxy.</font></span><br/><br/><span lang="EN-AU"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">In
addition, each shareholder eligible to participate in the General Meeting
may – during the General Meeting – submit draft resolutions pertaining to
issues on the agenda of the General Meeting, however, due to the content
of rule no. 4.8. Of the Code of Best Practice for Companies Listed on the
Warsaw Stock Exchange 2021 to which the Company is subject as an issuer of
shares listed on the Main Market of the Warsaw Stock Exchange, the
Management Board of the Company requests the shareholders to submit the
draft resolutions of the General Meeting to the matters included in the
agenda of the General Meeting by shareholders no later than 3 days before
the General Meeting. In the case of resolutions other than those of an
orderly nature, the submitted drafts should contain a justification in
order to facilitate voting on the resolutions by shareholders
participating in the General Meeting with due diligence.</font></span>

<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -36.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">VII.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">            
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Communication
between the shareholders and the Company</font></span></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Shareholders
may contact the Company using email in the manner specified in this
announcement.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><br style="line-height: 115%">
</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">The
shareholders may communicate with Agora S.A. in electronic form using
the email address: <a href="mailto:walne_zgromadzenie@agora.pl">walne_zgromadzenie@agora.pl</a></span></font><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">A
Shareholder who uses the option to communicate in electronic form bears
the risk of such communication. The date of receipt of the documentation
by the Company’s server at the address provided above will be evidence
of submitting the documentation in electronic form in the period
required under the law.</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><br style="line-height: 115%"></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">A
shareholder has to send a certified translation into Polish of any
documents that have been originally prepared in a language other than
Polish together with the documents sent by the shareholder in electronic
form.</span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><br style="line-height: 115%"></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">All
documents sent by a shareholder to the Company and by the Company to a
shareholder by email should be scanned into the PDF format.</span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><br style="line-height: 115%"></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">In
respect of documentation submitted by shareholders in writing to the
Company’s building at ul. Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, the date of their
receipt by the Company will be deemed to be the date of inflow of the
documents to the Company.</span></font><br/><br/>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -36.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">VIII.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">            
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Admittance
to participation in the General Meeting </font></span></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Shareholders
will be admitted to participate in the General Meeting after identifying
themselves with an identity card, and proxies:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">if
the power of attorney is in writing – after presenting: </font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -72.0pt; line-height: 115%">
<span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">                     
</font></span><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">i.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">       
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">an
identity card (if the proxy is an individual) and an original or copy
(certified as a true copy by a Notary or by another entity authorized to
certify copies as true copies) of an excerpt from a register or another
document confirming the authorization of an individual(s) to represent
the proxy at the General Meeting (in respect of a proxy other than an
individual); and </font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -72.0pt; line-height: 115%">
<span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">                    
</font></span><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">ii.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">       
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">the
original power of attorney granted in writing or a copy certified as a
true copy by a Notary or by another entity authorized to certify copies
as true copies; </font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">in
respect of a power of attorney granted in electronic form – after
presenting: an identity card (if the plenipotentiary is an individual)
and an original or copy (certified as a true copy by a Notary or by
another entity authorized to certify copies as true copies) of an
excerpt from a register or another document confirming the authorization
of an individual(s) to represent the proxy at the General Meeting (in
respect of a proxy other than an individual).</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Representatives
of legal persons or partnerships should additionally present originals
or copies (certified as true copies by a Notary or by another entity
authorized to certify copies as true copies) of current excerpts from
respective registers listing the persons authorized to represent the
said entities and originals or copies (certified as true copies by a
Notary or by another entity authorized to certify copies as true copies)
confirming the given individual’s (individuals’) authorization to
represent a shareholder at the General Meeting (e.g. an uninterrupted
series of powers of attorney).</font></span><br/><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><br style="line-height: 115%"></font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">The
powers of attorney and the remaining required documents confirming a
shareholder’s or a shareholder’s representative’s eligibility to
participate in the General Meeting will be added by the Company to the
minutes register.</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Please
have your identity card with you on the date of the General Meeting in
order to be allowed to participate in the General Meeting.</font></span><br/><br/>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -36.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">IX.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">            
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Manner
of exercising voting rights by proxy</font></span></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">A
shareholder may attend the General Meeting and exercise his/her voting
right in person or by proxy. </font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><br style="line-height: 115%"></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">The
power of attorney to vote shall be issued in writing or in electronic
form. </span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><br style="line-height: 115%"></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">Power
of attorney forms are published on the Company’s website at the address
www.agora.pl, under the tab “Investor relations”/ “General Meeting of
Shareholders”. </span></font><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Shareholders
shall send information on granting powers of attorney in electronic form
to the Company to the email address: <a href="mailto:walne_zgromadzenie@agora.pl">walne_zgromadzenie@agora.pl</a>
no later than two business days before the date of the General Meeting
(i.e. by February 27, 2023, 4 p.m.). A scan of the proxy form shall be
enclosed with the information on granting proxy rights in electronic
form, as well as:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">in
respect of shareholders who are individuals – a copy of the
shareholder’s identification document;</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">   
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">in
respect of shareholders who are legal persons or partnerships – a
confirmation of the authorization to act on behalf of that legal person
or partnership in the form of a copy of the current excerpt from the
relevant register or another document confirming the authorization of
the individual(s) to represent the shareholder at the General Meeting
(e.g. an uninterrupted sequence of powers of attorney).</font></span><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">In
respect of granting further powers of attorney, the proxy holder should
present an uninterrupted sequence of powers of attorney accompanied by
documents confirming the authorization of the proxy to act on behalf of
the previous proxies.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><br style="line-height: 115%">
</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">Agora
S.A. will take appropriate measures to identify the shareholder and
his/her proxy in order to verify the validity of the power of attorney
granted in electronic form. The verification will consist in particular
of a request for feedback by phone or email addressed to the shareholder
or proxy to confirm the granting of the power of attorney and its scope.
The Company wishes to emphasize that in such case failing to answer the
questions asked during the verification shall be considered as lack of
the possibility of verification of the granted power of attorney and
shall constitute the basis for refusing to allow the proxy
to participate in the General Meeting.</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><br style="line-height: 115%">
</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%">The
rules described above concerning the manner of granting a power of
attorney shall also apply to cancelling a power of attorney granted in
electronic form.</span></font><br/><br/>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -36.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">X.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">            
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Possibility
of attendance and the manner of commenting during the General Meeting
using means of electronic communication</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="DE" style="line-height: 115%"> </span></font></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">The
principles, and terms and conditions for participating in the General
Meeting using means of electronic of communication are specified in the
appendix to this announcement. Shareholders will have the possibility of
commenting by sending text messages.</font></span><br/>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -36.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">XI.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">            
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Manner
of exercising voting rights using mail or electronic means of
communication</font></span></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">The
Company does not stipulate exercising voting rights by mail. The manner
of exercising voting rights using means of electronic communication is
described in the appendix to this announcement – Rules for participating
in General Meeting of Agora S.A. by means of electronic communication.</font></span><br/>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -36.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">XII.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">            
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Shareholders
right to ask questions regarding matters included in the agenda of the
General Meeting</font></span></b><br/>
</p>
<span lang="EN-US"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Shareholders
participating in the General Meeting have right to ask questions regarding</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span> 
</span><span lang="EN-US">matters included in the agenda of the General
Meeting and participate in the discussion in accordance with the rules
defined in the </span><span> </span><span lang="EN-GB">Rules for
participating in General Meeting, available on the website of the Company.</span></font>

<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -36.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">XIII.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">            
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Access
to documentation</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="DE" style="line-height: 115%"> </span></font></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Persons
entitled to participate in the General Meeting may obtain the full text
of the documentation to be presented at the General Meeting and draft
resolutions at the Company’s building at Czerska 8/10, 00-732 Warsaw, in
the Office of the Management Board of the Company from the date of this
announcement until February 28, 2023, between 9 a.m. and 5 p.m., or on
the Company’s website at the address: <a href="http://www.agora.pl">www.agora.pl</a>,
under the tab “Investor relations”/ “General Meeting of Shareholders”.</font></span>
</p>
<span lang="EN-GB"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><br/>
</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="EN-AU">The
Company will make available all information related to the General Meeting
on the Company’s website at the address www.agora.pl under the tab
“Investor relations”/ “General Meeting of Shareholders”.</span></font>

<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -36.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">XIV.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">            
</font></span><span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">Additional
information</font></span><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif"><span lang="DE" style="line-height: 115%"> </span></font></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">This
announcement includes the information stipulated in the provisions of
the Commercial Companies Code. The content of the announcement is
without prejudice to specific regulations which may restrict
shareholders from exercising their rights.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">To
open the General Meeting on time, registration of the shareholders will
take place 45 minutes before the opening of the General Meeting.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span lang="EN-AU" style="line-height: 115%"><font size="10.0pt" face="Arial,sans-serif">The
principles of convening and holding the General Meeting, appended to
this announcement, specify in detail the rules of participation of the
shareholders in the General Meeting using means of electronic
communication.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<br/>

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<br/>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-02 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2023-02-02 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki