REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ABC DATA S.A.: Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki

2019-09-11 23:21
publikacja
2019-09-11 23:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-11
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 września 2019 r. Spółka zawarła porozumienie o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdań finansowych i przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych zawartej w dniu 22 czerwca 2018 r. („Umowa”) z KPMG Audyt Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie („Audytor”) („Porozumienie”).
Umowa została zawarta na okres 2 (dwóch) lat. Przedmiot Umowy obejmował wykonanie usług atestacyjnych polegających na:

1) badaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r., sporządzonych zgodnie z MSSF oraz
2) przeglądzie śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., sporządzonych zgodnie z MSR 34.

Na mocy Porozumienia Spółka oraz Audytor zgodnie postanowiły rozwiązać Umowę z dniem 31 lipca 2019 r., za porozumieniem stron.

Rozwiązanie Umowy nastąpiło w zw. z zaistnieniem uzasadnionej podstawy w rozumieniu art. 66 ust. 7 pkt 3) ustawy z dnia 29 września 21994 r. o rachunkowości, którą są zmiany właścicielskie oraz organizacyjne będące konsekwencją m.in. sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki w dniu 1 lipca 2019 r. oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW.

W trakcie trwania Umowy nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, ani wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.

Zgodnie z § 15 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki, organem wyrażającym zgodę na rozwiązanie Umowy jest Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na rozwiązanie Umowy w dniu 11.09.2019.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, w okresie obowiązywania Umowy, między stronami Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi w Spółce a Audytorem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Andrzej Lis prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki