REKLAMA

mBank: Spodziewany wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.

2015-12-24 10:32
publikacja
2015-12-24 10:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 104 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-24
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Spodziewany wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał informację dotyczącą proponowanej alokacji rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. Transakcja uzależniona jest od uzyskania stosownych zgód regulacyjnych, a jej finalizacja przewidywana jest na 2 kwartał 2016 r.

mBank S.A. będzie jednym z beneficjantów transakcji. Zgodnie z otrzymaną informacją potencjalny wpływ transakcji na mBank z tytułu jej rozliczenia obejmuje:

- 43,6 mln EUR w gotówce - równowartość 185,1 mln PLN (według średniego kursu NBP z dnia 23 grudnia 2015 r.),
- 15,0 mln EUR w akcjach - równowartość 63,5 mln PLN (według średniego kursu NBP z dnia 23 grudnia 2015 r.).

Powyższe kwoty mogą zostać skorygowane o koszty transakcji oraz w wyniku ewentualnych uznanych wniosków o korektę przyznanych kwot złożonych przez członków Visa Europe. Członkowie Visa Europe mają prawo do odwołania się. Proces rozpatrywania odwołań będzie trwał do 1 marca 2016 r. W dniu 1 marca 2016 r. decyzje o alokacji będą ostateczne.

Ponadto transakcja pomiędzy Visa Inc. i Visa Europe przewiduje odroczoną płatność typu "earn-out" płatną w gotówce po 16-u kwartałach od rozliczenia transakcji. Wpływ odroczonej płatności (earn-out) na wyniki Banku nie jest znany. Warunkiem do udziału w opcji earn-out jest kwalifikowanie się do podziału up-front oraz uczestnictwo w Visa przez kolejne 4 lata od daty finalizacji transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Expected impact of the Visa Europe takeover by Visa Inc. transaction


The Management Board of mBank S.A. ("Bank") hereby informs that the Bank
received the information regarding the proposed allocation of settlement
of the Visa Europe Limited (Visa Europe) takeover by Visa Inc.
transaction. The transaction is contingent on obtaining relevant
regulatory consents and its closing is forecast for Q2 2016.


mBank S.A. will be one of the transaction beneficiaries. Pursuant to the
information received, the potential transaction settlement impact on
mBank S.A. is as follows:


- EUR 43.6 million in cash - equivalent of PLN 185.1 million (at the
average NBP exchange rate of 23 December 2015),


- EUR 15.0 million in shares - equivalent of PLN 63.5 million (at the
average NBP exchange rate of 23 December 2015)


The above amounts can be adjusted with the transaction costs and
following potential justified requests for adjustment of the awarded
amounts submitted by Visa Europe members. Visa Europe members hold the
right to appeal. The process of reviewing appeals will last until 1
March 2016. On 1 March 2016, the allocation decisions will become final
and binding.


Furthermore, the transaction between Visa Inc. and Visa Europe provides
for the earn-out - a deferred payment. The impact of the deferred
payment on the Bank's result is unknown. The condition for taking
advantage of the earn-out option is Bank’s qualification to up-front
allocation and membership in Visa for 4 subsequent years from the
transaction closing date.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-24 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki