XTPL S.A.: Przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych serii A

2020-07-30 08:12
publikacja
2020-07-30 08:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2020 oraz 24/2020 oraz w związku z uchwałą nr 04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii U, Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że 30 lipca 2020 roku podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 48.648 obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje serii U Spółki o wartości nominalnej 74 zł PLN każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 3.599.952 zł („Obligacje”).

Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

Obligacje podlegają wykupowi w dniu 30 lipca 2022 r.

Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 2% (dwa procent) w skali roku, liczone od wartości nominalnej Obligacji począwszy od dnia przydziału (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu albo dnia przedterminowego wykupu (łącznie z tym dniem) i będzie wypłacone w jednym z tych dni.

Zamiana Obligacji na akcje serii U Emitenta będzie odbywać się według zasady, że na każdą jedną Obligację przypadać będzie jedna akcja serii U, a cena zamiany będzie równa wartości nominalnej jednej Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać zamiany Obligacji na akcje serii U nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc przed dniem wykupu i nie później niż na 11 (jedenaście) dni roboczych przed dniem wykupu.

Emitentowi nie przysługuje prawo do wykupu wszystkich albo części Obligacji przed dniem wykupu.

Obligacje nie będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 punkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., z późniejszymi zmianami, oraz art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki w liczbie mniejszej niż 149, bez sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


With reference to ESPI Current Reports Nos. 17/2020 and 24/2020, and in
conjunction with Resolution No. 04/06/2020 of the Extraordinary General
Meeting of XTPL S.A. of 8 June 2020 on the issue of bonds convertible
into series U shares, and a conditional share capital increase by
issuing series U shares, and depriving shareholders of all their
preemptive rights to the convertible bonds and series U shares, the
Management Board of XTPL S.A. (“Issuer”) advises that on 30 July 2020 it
adopted a resolution on the allocation of 48,648 series A registered
bonds convertible into the Company’s series U shares with a nominal
value of PLN 74 per bond, and a total nominal value of PLN 3,599,952
(“Bonds”).


The Bonds were issued at an issue price equal to their nominal value.


The Bonds are to be redeemed on 30 July 2022.


The Bonds have a fixed rate of interest of 2% (two percent) per annum,
calculated on their nominal value as of the allocation date (excluding
that date) until the redemption date or an early redemption date
(including that date). The interest will be paid on one of those dates.


The Bonds will be converted into the Issuer’s series U shares in such a
way that there will be one series U share allocated to each Bond, and
the conversion price will be equal to the nominal value of one Bond. The
Bondholder has the right to demand conversion of the Bonds into the
series U shares no earlier than 1 (one) month before the redemption date
and no later than 11 (eleven) working days before the redemption date.


The Issuer is not entitled to redeem all or a part of the Bonds before
the redemption date.


The Bonds will not be listed on a regulated market or in an alternative
trading system.


The Bonds are unsecured.


The Bonds were offered under Article 33(1) of the Bonds Act of 15
January 2015, as amended, and Article 1(4)(a) and (b) of Regulation (EU)
2017/1129 of the European Parliament and of the Council on the
prospectus to be published when securities are offered to the public or
admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive
2003/71/EC, by making a Bond purchase proposal to maximum 149 investors
selected by the Company’s Management Board, without preparing a
prospectus or an information memorandum.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-30 Jacek Olszańśki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki