REKLAMA

X-TRADE BROKERS DM SA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

2020-05-05 21:37
publikacja
2020-05-05 21:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-05
Skrócona nazwa emitenta
X-TRADE BROKERS DM SA
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 maja 2020 r. Spółka otrzymała od Systexan S.a r.l. oraz Polish Enterprise Fund VI L.P. zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 i art. 69 a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE
działając w imieniu Systexan S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu – akcjonariusza X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Akcjonariusz”) oraz Polish Enterprise Fund VI L.P. z siedzibą na Kajmanach („Fundusz”) – podmiotu dominującego nad Akcjonariuszem, w wykonaniu obowiązku Akcjonariusza, określonego w art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz w wykonaniu obowiązku Funduszu określonego w art. 69a ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie; informujemy, że w wyniku dokonania w dniu 24 kwietnia 2020 r. transakcji na rynku regulowanym łącznie z transakcjami dokonywanymi na rynku regulowanym przed tą datą (z którymi nie był związany obowiązek dokonania zawiadomienia), doszło do zmniejszenia bezpośredniego udziału Akcjonariusza oraz pośredniego udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał bezpośrednio a Fundusz posiadał pośrednio 22.302.960 akcji Spółki, stanowiących 19% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 22.302.960 głosów, co stanowiło 19% ogólnej liczby głosów.

Po zmianie udziału Akcjonariusz posiadał bezpośrednio a Fundusz posiadał pośrednio 19.837.948 akcji Spółki, stanowiących 16,90% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 19.837.948 głosów, co stanowi 16,90% ogólnej liczby głosów.

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza i Funduszu posiadające akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Akcjonariusz i Fundusz nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie, przysługujących bezpośrednio Akcjonariuszowi i pośrednio Funduszowi wynosiła 19.837.948 akcji Spółki, stanowiących 16,90% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 19.837.948 głosów, co stanowi 16,90% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie informujemy, że na datę przekazania niniejszego zawiadomienia, wskutek zawarcia kolejnych transakcji zbycia akcji Spółki na rynku regulowanym w dniach od 28 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r. Akcjonariusz aktualnie posiada bezpośrednio, a Fundusz aktualnie posiada pośrednio 19.034.749 akcji Spółki, stanowiących 16,22% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 19.034.749 głosów, co stanowi 16,22% ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-05 Paweł Szejko Członek Zarządu
2020-05-05 Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki