Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A. ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r.

Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat)

1. Zmiana tytułu wezwania

Pierwotne brzmienie: „Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Sare Spółka Akcyjna (Wezwanie)”

Zmodyfikowane brzmienie: „Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Sare Spółka Akcyjna (Wezwanie)ogłaszane w trybie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie”

2. Zmiana punktu 5 wezwania:

Pierwotne brzmienie:

„Nabywający w wyniku Wezwania zamierza nabyć 1.696.021 Akcje odpowiadające, przy zaokrągleniu do 1/100 procenta, 74,01 % wyemitowanych Akcji, uprawniające do wykonywania 1.696.021 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem mają formę zdematerializowaną.

W związku z tym, Podmiot Nabywający, wraz z Wzywającym 1, jako strony Porozumienia 1, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania, po rozliczeniu Wezwania zamierzają posiadać 2.291.551 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 2.291.551 głosów, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów. Wszystkie te akcje mają formę zdematerializowaną.”

Zmodyfikowane brzmienie:

„Podmiot Nabywający w wyniku Wezwania zamierza nabyć 1.696.021 Akcje odpowiadające, przy zaokrągleniu do 1/100 procenta, 74,01 % wyemitowanych Akcji, uprawniające do wykonywania 1.696.021 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem mają formę zdematerializowaną.

W związku z tym, Podmiot Nabywający, wraz z Wzywającym 1, jako strony Porozumienia 1, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania, po rozliczeniu Wezwania zamierzają posiadać 2.291.551 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 2.291.551 głosów, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów. Wszystkie te akcje mają formę zdematerializowaną.”

3. Zmiana punktu 6 wezwania:

Pierwotne brzmienie:

„Minimalna liczba Akcji objętych zapisami, po której osiągnięciu Podmiot Nabywający zobowiązuje się nabyć te Akcje wynosi 1.145.776. Odpowiadająca powyższej liczbie Akcji liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.145.776.”

Zmodyfikowane brzmienie:

„Minimalna liczba Akcji objętych zapisami, po której osiągnięciu Podmiot Nabywający zobowiązuje się nabyć te Akcje wynosi 916.892. Odpowiadająca powyższej liczbie Akcji liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 916.892.”

4. Zmiana punktu 14 lit. b) wezwania:

Pierwotne brzmienie:

„Wzywający 2 nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Wzywający 2 nie posiada akcji Spółki pośrednio lub wspólnie z podmiotami zależnymi lub dominującymi.

Procentowa liczba głosów z akcji Spółki, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada Wzywający 2 na podstawie Porozumienia 1 oraz Porozumienia 2 wynosi łącznie 77,37% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 1.772.993 akcji Spółki, z czego:

· na podstawie Porozumienia 1, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania – 25,99% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 595.530 akcji Spółki;

· na podstawie Porozumienia 2, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania – 51,38% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki czemu odpowiada 1.177.463 akcji Spółki.”

Zmodyfikowane brzmienie:

„Wzywający 2 nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Wzywający 2 nie posiada akcji Spółki pośrednio lub wspólnie z podmiotami zależnymi lub dominującymi.

Procentowa liczba głosów z akcji Spółki, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada Wzywający 2 na podstawie Porozumienia 1 , opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania, wynosi łącznie – 25,99% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czemu odpowiada 595.530 akcji Spółki.”

5. Zmiana punktu 27 wezwania:

Pierwotne brzmienie:

„Wzywający 1 nie jest podmiotem dominującym albo zależnym Spółki, ani samodzielnie ani na podstawie Porozumienia 1, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania.

Wzywający 2 (Podmiot Nabywający) nie jest samodzielnie podmiotem dominującym albo zależnym Spółki, jednakże na podstawie Porozumienia 2, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania, w świetle art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy o Ofercie może być uznany za podmiot dominujący Spółki.”

Zmodyfikowane brzmienie:

„Wzywający 1 nie jest podmiotem dominującym albo zależnym Spółki, ani samodzielnie ani na podstawie Porozumienia 1, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania.

Wzywający 2 (Podmiot Nabywający) nie jest podmiotem dominującym albo zależnym Spółki, ani samodzielnie ani na podstawie Porozumienia 1, opisanego w pkt 37 lit. a) Wezwania.”

6. Zmiana punktu 37 wezwania:

Pierwotne brzmienie:

Porozumienia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

W dniu 15 grudnia 2017 r. Wzywający 1 oraz Wzywający 2 zawarli porozumienie, którego przedmiotem jest zobowiązanie stron do wspólnego ogłoszenia Wezwania, gdzie podmiotem nabywającym Akcje Spółki będzie Podmiot Nabywający (Wzywający 2). („Porozumienie 1”).

W dniu 14 grudnia 2017 r. Wzywający 2 oraz WS Investments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie, Petrovasko Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze i Pan Damian Rutkowski zawarli porozumienie, którego przedmiotem jest zobowiązanie WS Investments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie, Petrovasko Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze i Pana Damiana Rutkowskiego do złożenia zapisów na sprzedaż Akcji Spółki w ramach Wezwania ogłoszonego przez Wzywającego 2 („Porozumienie 2”).

Pozostałe warunki Wezwania

Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania na sprzedaż Akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego. Szczegóły dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione.

Akcje zakupione przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem, ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Dom Maklerski nie będzie pobierał opłat od osób odpowiadających na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu, czy też wydaniem wyciągu z rejestru. Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.

Ewentualne koszty, związane m.in. z wystawianiem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady, realizacją transakcji sprzedaży, mogą być pobierane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami i tabelami opłat i prowizji.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Dom Maklerski otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów będą przyjmowane zapisy osób odpowiadających na Wezwanie. Wpis do rejestru nastąpi niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Osoby mające zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nie Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji ważne do daty transakcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego ważne do daty transakcji,

uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,

złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji wyżej wymienione świadectwo depozytowe,

dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem; treść oświadczenia zawiera formularz zapisu na sprzedaż Akcji.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w okresie przyjmowania zapisów oraz w czasie przedłużonego okresu przyjmowania zapisów, po dokonaniu zapisu na sprzedaż Akcji, osoby które złożyły zapis na sprzedaż Akcji nie są uprawnione do wycofania lub anulowania zapisów na sprzedaż Akcji.

W przypadku banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, pracownik banku składający zapis w imieniu swojego klienta powinien przedstawić dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru, a ponadto jeśli nie wynika to z przedłożonego odpisu z rejestru, stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania oraz złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Klienta lub oświadczenie o należytym umocowaniu do działania w imieniu klienta.

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

zablokowania Akcji na okres do dnia daty transakcji oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu,

odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje,

złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

Osoby fizyczne odpowiadające na niniejsze Wezwanie powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Klienci składający zapis otrzymają wyciąg potwierdzający wpis do rejestru niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Wyciąg z rejestru zapisów stanowi jedyne potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinny dokonać następujących czynności:

złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji ważne do daty transakcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego ważne do daty transakcji,

uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,

uzyskać w punkcie obsługi klienta prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych wzór formularza zapisu na sprzedaż Akcji, podpisać wypełniony formularz zapisu i poświadczyć podpis złożony na formularzu u pracownika punktu obsługi klienta prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby składającej zapis lub poświadczyć podpis notarialnie.

W przypadku zapisu dokonywanego drogą korespondencyjną za pośrednictwem pełnomocnika, poświadczenia pracownika Punktu Obsługi Klienta lub poświadczenia notarialnego, wymaga również podpis na pełnomocnictwie do dokonania zapisu.

Złożenie zapisu drogą korespondencyjną następuje poprzez przesłanie listem poleconym wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na sprzedaż Akcji wraz ze świadectwem depozytowym, a także pełnomocnictwem do złożenia zapisu, w przypadku zapisu dokonywanego przez pełnomocnika, na adres:

Millennium Dom Maklerski S.A.

Targ Drzewny 1

80 – 958 Gdańsk

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „SARE - WEZWANIE”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi według powyższej procedury, które Dom Maklerski otrzyma najpóźniej ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które Dom Maklerski otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Dom Maklerski wpisze do rejestru zapisów tylko zapisy spełniające powyższe warunki.

Dom Maklerski we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe, dokona potwierdzenia faktu wystawienia świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji i wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji.

Zapis może zostać uznany za nieważny, jeśli nie będzie złożony na formularzu określonym przez Wzywającego, lub jeśli przedstawione przez klienta świadectwo depozytowe nie będzie odpowiadało treści określonej przez Dom Maklerski.

Formularze związane z dokonaniem zapisu na sprzedaż Akcji dostępne będą w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego w czasie trwania Wezwania, na stronie: www.millenniumdm.pl, a także zostaną przesłane do wszystkich domów maklerskich – członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, których siedziba lub oddział zlokalizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego osobiście i telefonicznie lub w Domu Maklerskim pod numerami telefonów: 58 307 92 62 – 65.”

Zmodyfikowane brzmienie:

„a) Porozumienia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

W dniu 15 grudnia 2017 r. Wzywający 1 oraz Wzywający 2 zawarli porozumienie, którego przedmiotem jest zobowiązanie stron do wspólnego ogłoszenia Wezwania, gdzie podmiotem nabywającym Akcje Spółki będzie Podmiot Nabywający (Wzywający 2). („Porozumienie 1”).

b) Inne porozumienia dotyczące Wezwania

W dniu 14 grudnia 2017 r. Wzywający 2 oraz WS Investments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie, Petrovasko Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze i Pan Damian Rutkowski zawarli porozumienie, którego przedmiotem jest zobowiązanie WS Investments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie, Petrovasko Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze i Pana Damiana Rutkowskiego do złożenia zapisów na sprzedaż Akcji Spółki w ramach Wezwania ogłoszonego przez Wzywającego 2 („Porozumienie 2”).

c) Pozostałe warunki Wezwania

Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania na sprzedaż Akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego. Szczegóły dotyczące indywidualnych zapisów na sprzedaż Akcji nie zostaną ujawnione.

Akcje zakupione przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem, ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Dom Maklerski nie będzie pobierał opłat od osób odpowiadających na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu, czy też wydaniem wyciągu z rejestru. Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.

Ewentualne koszty, związane m.in. z wystawianiem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady, realizacją transakcji sprzedaży, mogą być pobierane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami i tabelami opłat i prowizji.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Dom Maklerski otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów będą przyjmowane zapisy osób odpowiadających na Wezwanie. Wpis do rejestru nastąpi niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Osoby mające zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nie Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji ważne do daty transakcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego ważne do daty transakcji,

2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,

3) złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji wyżej wymienione świadectwo depozytowe,

4) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem; treść oświadczenia zawiera formularz zapisu na sprzedaż Akcji.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w okresie przyjmowania zapisów oraz w czasie przedłużonego okresu przyjmowania zapisów, po dokonaniu zapisu na sprzedaż Akcji, osoby które złożyły zapis na sprzedaż Akcji nie są uprawnione do wycofania lub anulowania zapisów na sprzedaż Akcji.

W przypadku banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, pracownik banku składający zapis w imieniu swojego klienta powinien przedstawić dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru, a ponadto jeśli nie wynika to z przedłożonego odpisu z rejestru, stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania oraz złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Klienta lub oświadczenie o należytym umocowaniu do działania w imieniu klienta.

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do dnia daty transakcji oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu,

- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje,

- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

Osoby fizyczne odpowiadające na niniejsze Wezwanie powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Klienci składający zapis otrzymają wyciąg potwierdzający wpis do rejestru niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Wyciąg z rejestru zapisów stanowi jedyne potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinny dokonać następujących czynności:

1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji ważne do daty transakcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego ważne do daty transakcji,

2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,

3) uzyskać w punkcie obsługi klienta prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych wzór formularza zapisu na sprzedaż Akcji, podpisać wypełniony formularz zapisu i poświadczyć podpis złożony na formularzu u pracownika punktu obsługi klienta prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby składającej zapis lub poświadczyć podpis notarialnie.

W przypadku zapisu dokonywanego drogą korespondencyjną za pośrednictwem pełnomocnika, poświadczenia pracownika Punktu Obsługi Klienta lub poświadczenia notarialnego, wymaga również podpis na pełnomocnictwie do dokonania zapisu.

Złożenie zapisu drogą korespondencyjną następuje poprzez przesłanie listem poleconym wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na sprzedaż Akcji wraz ze świadectwem depozytowym, a także pełnomocnictwem do złożenia zapisu, w przypadku zapisu dokonywanego przez pełnomocnika, na adres:

Millennium Dom Maklerski S.A.

Targ Drzewny 1

80 – 958 Gdańsk

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „SARE - WEZWANIE”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi według powyższej procedury, które Dom Maklerski otrzyma najpóźniej ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które Dom Maklerski otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Dom Maklerski wpisze do rejestru zapisów tylko zapisy spełniające powyższe warunki.

Dom Maklerski we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe, dokona potwierdzenia faktu wystawienia świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji i wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji.

Zapis może zostać uznany za nieważny, jeśli nie będzie złożony na formularzu określonym przez Wzywającego, lub jeśli przedstawione przez klienta świadectwo depozytowe nie będzie odpowiadało treści określonej przez Dom Maklerski.

Formularze związane z dokonaniem zapisu na sprzedaż Akcji dostępne będą w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego w czasie trwania Wezwania, na stronie: www.millenniumdm.pl, a także zostaną przesłane do wszystkich domów maklerskich – członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, których siedziba lub oddział zlokalizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego osobiście i telefonicznie lub w Domu Maklerskim pod numerami telefonów: 58 307 92 62 – 65.

e) Podstawa prawna Wezwania

Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie”.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
SARE 2,16% 3,78
2019-11-13 16:13:32
WIG -0,33% 58 622,10
2019-11-14 17:15:02
WIG20 -0,42% 2 226,15
2019-11-14 17:15:00
WIG30 -0,33% 2 523,50
2019-11-14 17:15:00
MWIG40 -0,26% 3 749,04
2019-11-14 17:15:00
DAX -0,38% 13 180,23
2019-11-14 17:37:00
NASDAQ -0,04% 8 479,02
2019-11-14 22:03:00
SP500 0,08% 3 096,63
2019-11-14 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.