Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji „ALCHEMIA” S.A.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji „ALCHEMIA” S.A. - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji („Wezwanie”) jest ogłoszone przez: (i) Pana Romana Krzysztofa Karkosika; (ii) Panią Grażynę Wandę Karkosik; (iii) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; (iv) Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz (v) EASTSIDE-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwani „Wzywającymi”), działającymi łącznie i w porozumieniu („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w związku z planowanym nabyciem akcji spółki „Alchemia” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000003096 („Spółka”), uprawniających do wykonywania, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywających oraz ich podmioty zależne 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Niniejsze Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji „Alchemia” S.A. zostaje ogłoszone zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do „ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu” odnoszą się do 200.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”), stanowiących łączną liczbę głosów, które mogą być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki (tj. 200.000.000 głosów), łącznie z głosami z akcji własnych posiadanych przez Spółkę (tj. 26.550.000 głosów). Jednocześnie zwraca się uwagę, że Spółka posiada 26.550.000 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Natomiast, zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 3 Ustawy do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach rozdziału 4 Ustawy (Znaczne pakiety akcji spółek publicznych) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

W dniu 4 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę na podstawie, której zakończył skup akcji własnych realizowany dotychczas na podstawie: (i) uchwały nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku, (ii) uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2015 roku oraz (iii) uchwały nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki zwołał na dzień 6 lutego 2019 r., na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z planowanym porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wszystkich posiadanych akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Przy założeniu podjęcia takiej uchwały dojdzie do umorzenia 26.550.000 akcji własnych Spółki, a w konsekwencji tej czynności do zmiany ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz zmiany udziałów poszczególnych akcjonariuszy, w tej ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W niniejszym Wezwaniu, na potrzeby obliczenia liczby głosów przysługujących Wzywającym oraz procentowego udziału głosów przysługujących im na Walnym Zgromadzeniu wliczono akcje własne przysługujące Spółce oraz wynikające z nich prawa głosu (tj. 26.550.000 akcji oraz głosów).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje Spółki niebędące w posiadaniu Wzywających, tj. 29.245.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda, uprawniających do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu każda („Akcje”).

Wszystkie Akcje Spółki zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczone kodem ISIN PLGRBRN00012.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Imię i nazwisko: Roman Krzysztof Karkosik („Wzywający 1”)

Miejsce zamieszkania: ul. Sienkiewicza 17, 87-620 Kikół

Adres do doręczeń: ul. Foksal 6, 00-366 Warszawa

Imię i nazwisko: Grażyna Wanda Karkosik („Wzywający 2”)

Miejsce zamieszkania: ul. Sienkiewicza 17, 87-620 Kikół

Adres do doręczeń: ul. Sienkiewicza 17, 87-620 Kikół

Nazwa: Boryszew Spółka Akcyjna („Wzywający 3”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Nazwa: Impexmetal Spółka Akcyjna („Wzywający 4”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Nazwa: EASTSIDE-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Wzywający 5”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Wzywający 1, Wzywający 2, Wzywający 3, Wzywający 4 oraz Wzywający 5 są stronami Porozumienia i łącznie określani są w dalszej części również jako „Wzywający”. Wzywający wskutek zawarcia Porozumienia łącznie przekroczyli próg 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w związku z czym Wezwanie ma charakter następczy, a Wzywający zamierzają nabyć w Wezwaniu Akcje w liczbie stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji aktualnie posiadanych przez Wzywających i zapewniającej osiągnięcie nie więcej niż 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającym wszystkie Akcje w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający 4.

Nazwa: Impexmetal Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Nazwa: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Bank")

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Telefon: + 48 61 856 44 44

E-mail: bm.sekretariat@santander.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

W wyniku Wezwania, Wzywający 4 zamierza nabyć 29.245.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) Akcji, stanowiących, po zaokrągleniu, 14,62% ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 29.245.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 14,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający 4 zamierza osiągnąć samodzielnie w wyniku Wezwania 89.445.000 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 44,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 89.445.000 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących, po zaokrągleniu, 44,72% ogólnej liczby akcji Spółki.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym Wzywający w wyniku przeprowadzenia Wezwania, łącznie będą posiadać 200.000.000 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki), uprawniające do 200.000.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu) stanowiących, 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wzywający 4 jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć Akcje w ramach Wezwania.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 4,80 PLN (słownie: cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję („Cena Nabycia”).

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Nabycia jest nie niższa niż minimalna cena wezwania, określona przez obowiązujące przepisy i spełnia wymogi określone w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku głównym, wynosi 4,36 PLN (słownie: cztery złote trzydzieści sześć groszy) za akcję. Cena Nabycia jest o 10,1% (słownie: dziesięć i jedna dziesiąta procent) wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy obrotu bezpośrednio poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku głównym, wynosi 4,55 PLN (słownie: cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy) za akcję. Cena Nabycia jest o 5,5% (słownie: pięć i pięć dziesiątych procent) wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy obrotu bezpośrednio poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania.

Cena Nabycia nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający, podmioty od nich zależne lub podmioty dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania: 11 stycznia 2019
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 31 stycznia 2019
Planowane rozliczenie transakcji nabycia Akcji:
12 marca 2019

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania, tj. jeżeli zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem. W przypadku skrócenia terminu przyjmowania zapisów Wzywający na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia dokonają stosownego zawiadomienia o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do nie więcej niż 70 dni kalendarzowych, jeżeli Wzywający kierując się wyłączenie własną oceną, uznają, że takie przedłużenie jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. Zgodnie z § 7 ust. 5 Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokonają stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. a Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do 120 dni kalendarzowych, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, w przypadku wydłużenia takiego terminu przyjmowania zapisów, Wzywający dokonają stosownego zawiadomienia o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji określonego w Wezwaniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego 1.

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego 2.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 3 jest Wzywający 1.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 4 jest Wzywający 1 poprzez Wzywającego 3 (w tym pośrednio poprzez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.).

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 5 jest Wzywający 1 poprzez Wzywającego 3 (w tym pośrednio poprzez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.) poprzez Wzywającego 4 (pośrednio poprzez Eastside Capital Investments Sp. z o.o.).

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający 4.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 4 jest Wzywający 1 poprzez Wzywającego 3 (w tym pośrednio poprzez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.).

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający, jako strony Porozumienia, posiadają łącznie 170.755.000 (sto siedemdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki uprawniających do, po zaokrągleniu, 85,38% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 85,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki, przy czym stan posiadania poszczególnych Wzywających kształtuje się jak wskazano poniżej.

Wzywający 1 posiada bezpośrednio 39.260.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących, po zaokrągleniu, 19,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 39.260.000 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 19,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dodatkowo, do stanu posiadania Wzywającego 1 wlicza się również liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, w tym wlicza się liczbę głosów posiadanych przez Spółkę w stosunku, do której Wzywający 1 jest podmiotem dominującym tj. 26.550.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 13,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 26.550.000 (słownie: dwudziestu sześciu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 13,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 2 posiada bezpośrednio 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących, po zaokrągleniu, 14,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 14,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 3 posiada bezpośrednio 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących, po zaokrągleniu, 0,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 4 posiada bezpośrednio 60.200.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących, po zaokrągleniu, 30,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 60.200.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 30,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający 5 bezpośrednio posiada 15.245.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących, po zaokrągleniu, 7,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 15.245.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 7,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający 4 będzie posiadać samodzielnie 89.445.000 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 44,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 89.445.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj., po zaokrągleniu, 44,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający 4 będzie posiadał wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi 171.000.000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 85,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 171.000.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu , tj., po zaokrągleniu 85,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym Wzywający będą posiadać łącznie 200.000.000 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki), łącznie uprawniające do 200.000.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu), tj. 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Za wyjątkiem Spółki, która jest podmiotem zależnym od Wzywającego 1, posiadającej samodzielnie 26.550.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 13,28% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 26.550.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj., po zaokrągleniu, 13,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, inne podmioty zależne albo dominujące wobec Wzywających nie będą posiadały akcji Spółki w wyniku przeprowadzenia Wezwania.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Ponieważ wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania zostaną nabyte przez Wzywającego 4, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 13.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Ponieważ wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania zostaną nabyte przez Wzywającego 4, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 14.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Wzywający, w tym Wzywający 4 będący podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, są stronami Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Informacje na temat powiązań pomiędzy pozostałymi Wzywającymi a Wzywającym 4 zostały przedstawione w punkcie 11.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w następujących oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”):

Miasto Adres Godziny otwarcia
Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00
Bielsko-Biała ul. Partyzantów 22 9.00-17.30
Bolesławiec ul. Bankowa 12 9.30-17.00
Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 15A 10.00-17.00
Bytom ul. Dworcowa 4 9.00-17.30
Gdańsk ul. 3 Maja 3 9.30-17.00
Gdynia ul. 10 Lutego 11 9.30-17.00
Głogów ul. Obrońców Pokoju 12 9.00-17.00
Gniezno ul. Sienkiewicza 17 9.00-17.30
Gorzów Wielkopolski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 9.30-17.00
Jelenia Góra pl. Niepodległości 4 9.00-17.00
Kalisz ul. Parczewskiego 9a 9.30-17.00
Katowice ul. Katowicka 61 9.00-17.00
Katowice ul. Wita Stwosza 2 9.00-17.00
Kępno ul. Kościuszki 6 9.00-17.00
Kielce ul. Wspólna 2 8.30-17.30
Konin ul. Energetyka 6a 9.00-17.00
Kraków ul. Karmelicka 9 10.00-18.00
Legnica ul. Gwarna 4a 9.00-17.00
Leszno ul. Słowiańska 33 9.30-17.00
Lubin ul. Odrodzenia 5 10.00-17.00
Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 37 9.30-17.00
Łódź al. Piłsudskiego 3 10.30-18.00
Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13 9.30-17.00
Olsztyn Al. Wojska Polskiego 62 10.00-17.00
Opole ul. Ozimska 6 9.00-18.00
Ostrów Wielkopolski Plac Bankowy 1 9.00-17.00
Piła ul. Sikorskiego 81 10.00-17.00
Płock ul. Kolegialna 22 10.00-17.00
Poznań Plac Wolności 15 9.00-18.00
Poznań Plac Andersa 5 9.00-18.00
Poznań ul. Jugosłowiańska 10 10.00 – 17.30
Sopot ul. Chopina 6 10.00-17.00
Szczecin ul. Matejki 22 9.30-17.00
Tarnów ul. I. Mościckiego 25 9.00-17.00
Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 9.30 – 17.30
Toruń ul. Krasińskiego 2 9.30-17.00
Wałbrzych ul. Chrobrego 7 9.00-17.00
Warszawa ul. Kasprowicza 119a 9.00-18.00
Warszawa al. Jana Pawła II 17 9.00-18.00
Warszawa ul. Marszałkowska 142 10.30-18.00
Wrocław Rynek 9/11 9.00-18.00
Wrocław Plac Kościuszki 7/8 9.00-18.00
Zgorzelec ul. Wolności 11 9.30-17.00
Zielona Góra ul. Bankowa 5 9.00-17.00

Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A. (obsługa klientów portfelowych)

Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w godzinach pracy PPZ.

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, tel. + 48 22 586 80 97, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w punkcie 35 niniejszego Wezwania – na adres Banku wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Alchemia S.A.".

W przypadku zapisów złożonych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera ważne będą wyłącznie zapisy na sprzedaż Akcji zgodne z formularzem zapisu przedstawionym przez Bank, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 35 niniejszego Wezwania oraz otrzymane przez Bank nie później niż do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których mają być składane zapisy, będą dostępne w wyżej wymienionych placówkach w terminie przyjmowania zapisów.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W trakcie trwania Wezwania, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów, Wzywający 4 nie będzie nabywał Akcji od akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na Wezwanie.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu to 7 marca 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW w ramach Wezwania to 12 marca 2019 r.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy, ponieważ wszystkie Akcje są zdematerializowane.

21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający 1 jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

Wzywający 2, Wzywający 3, Wzywający 4, Wzywający 5 nie są podmiotami dominującymi wobec Spółki.

Wzywający 1, Wzywający 2, Wzywający 3, Wzywający 4 oraz Wzywający 5 nie są podmiotami zależnymi wobec Spółki.

27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Ponieważ Wzywający 4 jest również podmiotem nabywającym Akcje, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 26.

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający 4 oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne nabycia Akcji w Wezwaniu, nie jest wymagane otrzymanie żadnych zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji, a także nie jest wymagana żadna decyzja właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie Akcji lub dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągną łącznie próg 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Wzywający podejmą działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do 3 miesięcy od osiągnięcia tego progu, na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.

Intencją Wzywających jest to, aby w przyszłości, po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa powyżej, nastąpiło docelowo przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W związku z powyższym, na zasadach określonych w szczególności w Ustawie i po spełnieniu wymogów w niej określonych, Wzywający zamierzają docelowo doprowadzić do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. Po podjęciu takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie, Wzywający zamierzają docelowo doprowadzić do wystąpienia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji Spółki) i do GPW z wnioskiem o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Ponieważ Wzywający 4 jest również podmiotem nabywającym Akcje, stosowne informacje zostały przedstawione w punkcie 29.

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, odstąpienie od Wezwania jest możliwe tylko w przypadku, kiedy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące wszystkich pozostałych akcji po cenie nie niższej niż Cena Nabycia.

32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie gwarancji bankowej udzielonej przez bank HSBC Bank PLC z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, wystawionej w PLN oraz w formie blokady depozytu pieniężnego w PLN na rachunku Wzywającego 4 prowadzonym przez Bank. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości łącznej nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte w wyniku Wezwania przez Wzywającego 4. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

35. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

A. Właściwe prawo

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdującymi się w Wezwaniu, które zostaną ogłoszone zgodnie z obowiązującym prawem, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy posiadają Akcje w terminie przyjmowania zapisów w ramach Wezwania.

Niniejsze Wezwanie oraz odpowiedź na Wezwanie są przedmiotem regulacji wyłącznie polskiego prawa. Wezwania nie stosuje się do osób, których odpowiedź na wezwanie wymaga sporządzenia dokumentu ofertowego, rejestracji lub innych środków niewymaganych przez polskie prawo. Niniejsze Wezwanie nie może być rozpowszechniane w żadnym państwie, w którym takie rozpowszechnianie wymaga podjęcia kroków innych, niż te wymagane przez polskie prawo, lub w którym byłyby one sprzeczne z obowiązującym prawem.

B. Brak obciążeń

Akcje, będące przedmiotem zapisu na sprzedaż w ramach Wezwania, nie mogą być obciążone zastawem lub jakimkolwiek prawem osoby trzeciej.

C. Opłaty i prowizje

Podmioty składające zapis na sprzedaż Akcji nie zostaną obciążone przez Bank jakimikolwiek opłatami lub prowizjami z tytułu zapisu na sprzedaż Akcji lub pobrania wyciągu z rejestru. Jednakże banki oraz domy maklerskie prowadzące rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje posiadane przez podmioty składające zapis na sprzedaż Akcji, mogą pobierać dodatkowe opłaty lub prowizje za wykonywanie czynności w związku z Wezwaniem, zgodnie ze stosowanymi w takich bankach i domach maklerskich stawkami.

Wzywający i Bank nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie będą zobowiązane do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

D. Ujawnianie informacji związanych ze złożonym zapisem

Informacje dotyczące poszczególnych zapisów na sprzedaż Akcji nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące prawo.

E. Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Pierwszego dnia przyjmowania zapisów Bank otworzy rejestr, w którym w czasie zbierania zapisów rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji złożone przez osoby odpowiadające na Wezwanie.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie i skorzystać z PPZ, o którym mowa w punkcie 18, powinna wykonać następujące czynności:

a) złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, instrukcję blokady Akcji do czasu zawarcia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Wzywającemu 4 z terminem ważności do czasu zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);

b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które mają być przedmiotem sprzedaży w Wezwaniu, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz

c) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Bank, dostępnym w PPZ-ach wskazanych w punkcie 18, w godzinach pracy tych PPZ, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (b) powyżej.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera powinna podjąć następujące działania:

a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, na którym zdeponowane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji z terminem ważności do dnia planowanego zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie),

b) złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego 4, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoby te powinny także uzyskać świadectwo depozytowe, które powinno być ważne do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (z tym dniem włącznie) oraz

c) wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby Bank otrzymał je najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywających w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) (włącznie) do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego:

- oryginał świadectwa depozytowego; oraz

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu wraz z pieczątką imienną na formularzu zapisu albo powinien zostać poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres Banku wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Alchemia S.A”.

W przypadku zapisów składanych drogą korespondencyjną, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez Bank, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez Bank nie później niż do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji (lub też w dniu wskazanym przez Wzywających w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów).

Zapis na sprzedaż może być złożony jedynie przez właściciela Akcji, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe, w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

Osoby mające zamiar złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji, dostarczone do Banku po upływie wyżej wskazanego terminu, nie będą przyjęte. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.

Podpisując formularz zapisu, osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, przyjmuje warunki wskazane w Wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenie).

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, wzory dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim z siedzibą na terytorium Polski, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych oraz bankom z siedzibą na terytorium Polski, które prowadzą rachunki papierów wartościowych i są uczestnikami KDPW. Formularze dokumentów niezbędne do złożenia zapisu w Wezwaniu będą dostępne w PPZ, o których mowa w punkcie 18, w terminie przyjmowania zapisów.

W ramach niniejszego Wezwania zostaną zaakceptowane jedynie te zapisy, które będą zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Bank.

Klienci Banku, dla których prowadzi on rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, nie są zobowiązani do dostarczenia świadectw depozytowych w celu złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje posiadane przez takich klientów Banku zostaną zablokowane na podstawie instrukcji blokady Akcji zgodnie z powyższą procedurą.

Dyspozycja blokady Akcji oraz zapis na sprzedaż Akcji mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Banku przez klienta Banku, o ile jest to zgodne z regulacjami Banku i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i zapis na sprzedaż Akcji w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Banku przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu warszawskiego.

Bank będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w której imieniu zapis jest składany, posiada Akcje oraz czy Akcje te zostały zablokowane.

W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji lub braku potwierdzenia wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Transakcje zostaną przeprowadzone jedynie w stosunku do tych Akcji, na których sprzedaż złożono zapisy zgodnie z powyższymi warunkami.

Tekst Wezwania dostępny jest również na stronie internetowej Banku https://bm.santander.pl/.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w ramach odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów, wskazanych w punkcie 18 niniejszego Wezwania, lub telefonicznie od Banku pod następującymi numerami: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 1:

____________________

Imię i nazwisko: Szymon Okoń

Funkcja: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 2:

____________________

Imię i nazwisko: Henryk Bartuś

Funkcja: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 3:

____________________

Imię i nazwisko: Szymon Okoń

Funkcja: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 4:

____________________

Imię i nazwisko: Szymon Okoń

Funkcja: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO 5:

____________________

Imię i nazwisko: Szymon Okoń

Funkcja: Pełnomocnik

PODPISY OSÓBDZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO (BANKU):

____________________

Imię i nazwisko: Małgorzata Jachymek

Funkcja: Pełnomocnik

____________________

Imię i nazwisko: Anna Kucharska

Funkcja: Pełnomocnik

kom abs/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
ALCHEMIA -0,83% 4,76
2019-05-30 12:13:47
WIG -0,13% 56 047,39
2019-08-23 17:05:00
WIG20 -0,21% 2 103,68
2019-08-23 17:05:00
WIG30 -0,16% 2 406,12
2019-08-23 17:15:00
MWIG40 -0,07% 3 753,25
2019-08-23 17:04:15
DAX -1,15% 11 611,51
2019-08-23 17:37:00
NASDAQ -3,00% 7 751,77
2019-08-23 22:03:00
SP500 -2,59% 2 847,11
2019-08-23 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.