REKLAMA

WIELTON S.A.: Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.

2020-06-09 22:46
publikacja
2020-06-09 22:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-09
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku Pan Paweł Szataniak złożył ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona w związku z zamiarem powołania Pana Pawła Szataniaka do składu Zarządu Wielton S.A.

Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o:
I) powołaniu Pana Pawła Szataniaka w skład Zarządu oraz powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu i Chairman Grupy Kapitałowej – uchwała o powołaniu wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

Pan Paweł Szataniak posiada tytuł doktora nauk technicznych.

Doświadczenie zawodowe Pana Pawła Szataniaka:
2000 – 2004 - PAMAPOL Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2001 – 2006 - PAMAPOL Sp. z o.o. jako specjalista ds. produkcji,
2003 –2011 - PAMAPOL- LOGISTIC Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 - PAMAPOL S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2005 – obecnie - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2005 – obecnie - NATURIS Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2006 – 2008 - PAMAPOL S.A. jako Prezes Zarządu,
2006 – 2010 - Wielton S.A. jako zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2007 – obecnie - Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. w Ziębicach jako Członek Rady Nadzorczej,
2007 – obecnie - MITMAR Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2007 – obecnie - Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
2009 – obecnie - PAMAPOL S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2009 – obecnie - CENOS Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
2010 – obecnie - Wielton S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

II) zmianie powierzonej funkcji w Zarządzie pełnionej przez Pana Mariusza Golca z Prezesa Zarządu na I-go Wiceprezesa Zarządu i CEO Grupy Kapitałowej - uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

III) powołaniu Pana Piotra Macieja Kamińskiego w skład Zarządu i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu i CFO Grupy Kapitałowej - uchwała o powołaniu wejdzie w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) zmian w Statucie Spółki umożliwiających rozszerzenie liczebności składu Zarządu Wielton S.A. Powyższe zmiany zostaną poddane pod głosowanie akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Piotr Maciej Kamiński ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w Międzynarodowym Programie Studiów Podyplomowych Tempus - CUBIS zorganizowanym przez Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Katolicki w Leuven oraz Uniwersytet w Amsterdamie. Brał udział w Specjalistycznym Międzynarodowym Programie Szkoleniowym "International Institute of Securities Market Development" organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Ukończył IESE Business School - Advanced Management Program (University of Navarra). Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i zarządach agentów ubezpieczeniowych. Od 1993 roku prowadzi wykłady na seminariach i konferencjach oraz uczelniach (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa) na temat rynku kapitałowego, rachunkowości sprawozdawczej, zarządzania informacją, praktycznych aspektów prawa handlowego, zasad dobrych praktyk itp. Wielokrotne prezentacje na konferencjach zagranicznych.

Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Macieja Kamińskiego

Główne funkcje pełnione w zarządach spółek prawa handlowego:
2015 - 2018 - “Park Wodny Bania” S.A. (wcześniej “Viriditas” S.A.) jako Członek Zarządu,
2011 - 2013 - Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jako Członek Zarządu do spraw Finansów, V-XII 2012 jako pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
2006 - 2009 - Bank Pocztowy S.A. jako Prezes Zarządu,
2003 - 2006 - PKO Bank Polski S.A. jako Członek Zarządu odpowiedzialny za Obszar Korporacyjny i Skarbu,
2000 - 2003 - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Wiceprezes Zarządu.

Główne funkcje pełnione w centralnych urzędach i organach administracji publicznej:
2020 - obecnie - Polska Agencja Nadzoru Audytowego jako Członek Rady Agencji powołany przez Ministra Finansów z rekomendacji organizacji Pracodawców,
2009 - 2019 - Komisja Nadzoru Audytowego jako Członek Komisji powołany przez Ministra Finansów z rekomendacji organizacji Pracodawców; Członek I, II i III kadencji od jej powstania w 2009r.,
2016 - 2017 - Rada Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów jako Członek Rady,
1992 - 2000 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jako Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów, wcześniej jako radca, Naczelnik Wydziału Emisji Papierów Wartościowych, Zastępca Dyrektora Biura Finansów i Analiz Ekonomicznych,
1998 - 2001 - Państwowa Komisja Egzaminacyjna na Doradców Inwestycyjnych jako Członek Komisji.

Ponadto Pan Piotr Maciej Kamiński pełni lub pełnił funkcje m.in. w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2005-2008, w tym 2006-2008 Prezes Rady Giełdy), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (2010-2011), Idea Bank S.A. (2015-2020, w tym od X2017 Przewodniczący Komitetu Audytu), Pamapol S.A. (2006-2011, 2014-obecnie; Członek Rady, Członek Komitetu Audytu), Platige Image S.A. (2018-VI2019, X2019-obecnie), Wielton S.A. (2006-2019; Członek Rady, Członek Komitetu Audytu), Budimex S.A. (2010-2019), Altus TFI S.A. (2014-obecnie, w tym od VI2019 Przewodniczący Rady; Członek Komitetu Audytu), Sfinks S.A. (2013-2019, w tym od VI2018 Członek Komitetu Audytu), WorkService S.A. (2013-2019; Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu), Immobile S.A. (2013-2018 Przewodniczący Rady, od X2017 Przewodniczący Komitetu Audytu), Newag S.A. (2013-2019 Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu), Idea Bank S.A. (2010-2011), Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (2007-2011, 2018-2019 Przewodniczący Rady), RockBridge TFI S.A. (2018-VI2019, IX2019-obecnie), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (2009-2010), Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. (2003-2006 Przewodniczący Rady), Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (2003-2006 Przewodniczący Rady), Centralna Tabela Ofert S.A. (2001-2003 Przewodniczący Rady).

Pozostałe funkcje m.in:
2006 - obecnie - Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej jako Wiceprezydent, Członek prezydium, Skarbnik,
2009 - obecnie - IESE Business School University of Navarra jako Prezes polskiej sekcji Stowarzyszenia Absolwentów.

IV) powołaniu w skład Zarządu Pana Piotra Kusia i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Oddziału w Wieluniu – uchwała o powołaniu wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

Pan Piotr Kuś posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej Wydziału Mechanicznego oraz jest absolwentem studiów MBA - Oxford Brookes University / Polish Open University.

Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Kuś:
2018 – obecnie - Adient jako COO - Europa Wschodnia – Seat Structures and Mechanism Division,
2015 – 2018 - Electrolux jako Dyrektor Zakładu,
2006 – 2015 - Faurecia - FAS - Fotele samochodowe jako COO/członek zarządu, Dywizja Comfort & Trim – EMEA.

V) zmianie powierzonej funkcji w Zarządzie pełnionej przez Pana Tomasza Śniatałę z Wiceprezesa Zarządu na Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Oddziału w Wieluniu - uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

VI) zmianie powierzonej funkcji w Zarządzie pełnionej przez Pana Włodzimierza Masłowskiego z Wiceprezesa Zarządu na Członka Zarządu oraz Dyrektora Rynków Wschodnich i Rynku Agro Oddziału w Wieluniu - uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

VII) powołaniu w skład Zarządu Pana Andrzeja Mowczana oraz powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu i Dyrektora Komercyjnego Oddziału w Wieluniu - uchwała o powołaniu wejdzie w życie z dniem rejestracji w KRS zmian Statutu Spółki, o których mowa w pkt III powyżej.

Pan Andrzej Mowczan posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze o specjalizacji Handel Zagraniczny. Pan Andrzej Mowczan jest również absolwentem studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Doświadczenie zawodowe Pana Andrzeja Mowczana:
2004 - 2007 - Wielton S.A. (Wieluń/Kijów) jako Przedstawiciel Handlowy na Ukrainie,
2007 – 2010 - Wielton Ukraina Sp. z o.o. (Kijów) jako Dyrektor Zarządzający,
2010 – 2017 - Wielton S.A. (Wieluń) jako Dyrektor Eksportu,
2017 – obecnie -Wielton S.A. (Wieluń) jako Dyrektor Komercyjny Grupy.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez każdą z ww. osób, żadna z ww. osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Przeprowadzone zmiany mają spowodować korzystną zmianę zarządzania wartością kreowaną dla akcjonariuszy Spółki przez działalność wszystkich składników Grupy Kapitałowej Wielton. Do realizacji zadań w nowej strukturze niezbędne było wzmocnienie grona osób zarządzających na poziomie Grupy Kapitałowej.

Powyższe zmiany w Zarządzie Wielton S.A. wynikają z wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej Spółki z wyodrębnionym poziomem centrali Grupy oraz wydzielonym w formie Oddziału Spółki Zakładem Produkcyjnym w Wieluniu. Zmiana zagwarantuje efektywne zarządzanie aktywami Grupy i synergiami możliwymi do uzyskania przez ich optymalne wykorzystanie. Nowa struktura oraz bezpośrednie zaangażowanie kluczowego akcjonariusza w zarządzanie Grupą zapewni skuteczny nadzór nad bieżącą działalnością poszczególnych spółek i zakładów Grupy oraz większą skuteczność i szybszą decyzyjność. Przeprowadzone zmiany mają spowodować korzystną zmianę zarządzania wartością kreowaną dla akcjonariuszy Spółki przez działalność wszystkich składników Grupy Kapitałowej Wielton. Do realizacji zadań w nowej strukturze niezbędne było wzmocnienie grona osób zarządzających na poziomie Grupy Kapitałowej. Niniejsza zmiana jest zgodna ze Strategią wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-09 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec
2020-06-09 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki