REKLAMA

WIELTON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2020-12-02 18:22
publikacja
2020-12-02 18:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-02
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Forum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego jako podmiot zarządzający funduszami FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawiadomienie o następującej treści:
„FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440 (dalej: „Towarzystwo”), działając jako podmiot zarządzający funduszami:
a) FORUM 109 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: „Fundusz 1”) wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod nr RFi 1672,
b) VESTA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz 2”) wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod nr RFi 992,
dalej: „Zawiadamiający”,
oraz działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2080) (dalej: „Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamia o zmianie stanu posiadania głosów w spółce Wielton Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu o więcej niż 1% w związku z przejęciem zarządzania funduszem VESTA FIZAN posiadającym bezpośrednio i pośrednio 4.047.456 akcji Wielton S.A., stanowiących 6,7% kapitału zakładowego Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 4.047.456 głosów, stanowiących 6,7% ogólnej liczby głosów w Spółce.
I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU
W dniu 27 listopada 2020 roku, w wyniku spełnienia warunków zawieszających, weszła w życie umowa przejęcia zarządzania funduszem VESTA FIZAN zawarta w dniu 6 listopada 2020 roku pomiędzy Towarzystwem a dotychczasowym zarządzającym Funduszem 2 — Copernicus Capital TFI S.A.; tym samym Towarzystwo przejęło zarządzanie Funduszem 2.
II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU
Przed zdarzeniem opisanym w pkt I Fundusz 1 posiadał pośrednio poprzez spółkę MP INWESTORS
S.à r.l. (Société à responsabilité limitée; prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu 22.714.618 akcji Wielton S.A., stanowiących 37,62% kapitału zakładowego Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, stanowiących 37,62% ogólnej liczby głosów w Spółce.
III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI
Po zdarzeniu opisanym w pkt I:
1) Fundusz 1 posiada pośrednio poprzez spółkę MP INWESTORS S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu 22.714.618 akcji Spółki, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, stanowiących 37,62% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2) Fundusz 2 posiada:
a) bezpośrednio 1.516.456 akcji Spółki, stanowiących 2,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.516.456 głosów, stanowiących 2,51% ogólnej liczby głosów w Spółce;
b) pośrednio poprzez spółkę VESTAGREENBIZ sp. z o.o. z siedzibą w Wielgiem 2.531.000 akcji Spółki, stanowiących 4,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.531.000 głosów, stanowiących 4,19% ogólnej liczby głosów w Spółce, czyli Fundusz 2 posiada łącznie 4.047.456 akcji Spółki, stanowiących 6,7% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.047.456 głosów, stanowiących 6,7% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Tym samym fundusze Fundusz 1 i Fundusz 2 posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio 26.762.074 akcje Spółki, stanowiące 44,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 26.762.074 głosów, stanowiących 44,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.
IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo podmiotem zależnym wobec Funduszu 1 posiadającym akcje Wielton S.A. przed zdarzeniem opisanym w pkt I była MP INWESTORS S.à r.l. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo po zdarzeniu opisanym w pkt I podmiotem zależnym od Funduszu 1 posiadającym akcje Wielton S.A. jest MP INWESTORS S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, natomiast podmiotem zależnym od Funduszu 2 posiadającym akcje Wielton S.A. jest spółka VESTAGREENBIZ sp. z o.o. z siedzibą w Wielgiem.
V. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, nie występowały ani nie występują wobec funduszy zarządzanych przez Towarzystwo osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie.
VI. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 2 i 3 USTAWY O OFERCIE
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, Zawiadamiający, ani żaden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, ani żaden z ich podmiotów zależnych, nie posiadali przed zdarzeniem opisanym w pkt I ani nie posiadają aktualnie instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o Ofercie. Tym samym funduszom zarządzanym przez Towarzystwo nie przysługiwało ani nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz pkt 8) Ustawy o Ofercie.
VII. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ
Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie wynosi w przypadku funduszy zarządzanych przez Zawiadamiającego odpowiednio: 26.762.074 głosy stanowiące 44,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-02 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2020-12-02 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki