REKLAMA

TXM S.A.: Informacja o działaniach zmierzających do dopuszczenia do obrotu nowych akcji Spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz scalenia akcji TXM S.A. w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW S.A.

2020-11-06 17:45
publikacja
2020-11-06 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Informacja o działaniach zmierzających do dopuszczenia do obrotu nowych akcji Spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz scalenia akcji TXM S.A. w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), mając na uwadze potrzebę zachowania transparentności działań Spółki, informuje o planowanych działaniach zmierzających do:

• dopuszczenia do obrotu nowych akcji Spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz
• scalenia akcji Spółki w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW S.A.

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zatwierdził układ zawarty przez Spółkę z wierzycielami w ramach przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. W ramach wykonania układu, przewidującego konwersję wierzytelności Spółki na akcje, Spółka wyemituje 1 784 754 239 nowych akcji zwykłych na okaziciela. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Zarząd Spółki złoży w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wniosek o rejestrację akcji nowej emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym po uprzednim zatwierdzeniu prospektu emisyjnego.
W celu umożliwienia wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW Zarząd Spółki planuje zaproponować akcjonariuszom dokonanie scalenia akcji Spółki poprzez wymianę wszystkich akcji TXM S.A. w stosunku 25:1. W związku ze scaleniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim planowana jest wymiana 25 (dwudziestu pięciu) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

W związku nową emisją oraz planowanym scaleniem akcji Zarząd Spółki podejmie działania zmierzające do dostosowania całkowitej liczby akcji Spółki, w taki sposób aby stanowiła ona wielokrotność liczby 25. W tym celu Zarząd Spółki planuje przeprowadzenie nieodpłatnego nabycia akcji własnych przez Spółkę w liczbie nieprzekraczającej 24 (dwadzieścia cztery) w celu ich umorzenia, tak by łączna liczba akcji Spółki umożliwiała przeprowadzenie procesu scalenia w sposób opisany powyżej. Zarząd Spółki planuje następnie złożenie do KDPW wniosku o dokonanie scalenia wszystkich akcji Spółki, które są zdematerializowane i znajdują się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Procedura scalenia akcji niezdematerializowanych zostanie przeprowadzona przez Spółkę.
W ocenie Zarządu przeprowadzenie procesu scalenia akcji Spółki w stosunku 25:1 będzie skutkować podwyższeniem wartości nominalnej akcji Spółki w sposób prowadzący do ziszczenia się przesłanek, o których mowa w § 121 ust. 4 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, co pozwoli na wznowienie obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW, zawieszonego Uchwałą nr 227/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19 marca 2020 r. ze skutkiem począwszy od dnia 20 marca 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-11-06 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki