REKLAMA

SOFTBLUE: Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję

2020-09-14 20:55
publikacja
2020-09-14 20:55
Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, które zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Kapitał docelowy został uchwalony (wprowadzony do Statutu Emitenta) uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r., natomiast emisja akcji została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 7 września 2020 r.
Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii E oraz dokonał przydziału akcji serii E. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 września 2020 r., natomiast zamknięcie w dniu 7 września 2020 r.
2.Data przydziału instrumentów finansowych:
7 września 2020 r.
3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.
6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,42 zł (jeden złoty czterdzieści dwa grosze) za jedną akcję.
6a)Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych.
7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje zwykłe na okaziciela serii E zapisy złożyła 1 osoba prawna.
8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały przydzielone 1 osobie prawnej.
8a)Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoba prawna, której przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii E jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje zwykłe na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d)promocja oferty – 0,00 zł.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki