Kwieciński: Posiadanie dwóch IKE będzie możliwe, będzie mechanizm ich łączenia

Możliwe będzie posiadanie równolegle dwóch indywidualnych kont emerytalnych (IKE) - dotychczasowego oraz nowego, powstałego po przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) - poinformował PAP Biznes minister rozwoju i inwestycji Jerzy Kwieciński. Dodał, że planowany jest mechanizm łączenia tych kont.

(fot. Tomasz Adamowicz / FORUM)

"Po wejściu w życie ustawy i przekształceniu OFE w IKE możliwe będzie posiadanie dwóch IKE: IKE prowadzonego na ogólnych zasadach oraz IKE powstałego z przekształcenia OFE" - powiedział Kwieciński PAP Biznes.

"Pomimo pewnych odrębności IKE prowadzonych na zasadach ogólnych oraz IKE powstałych z przekształcenia OFE planujemy wprowadzenie mechanizmu ich łączenia. Innymi słowy każdy będzie mógł posiadać dwa IKE lub podjąć decyzję o połączeniu. Należy jednak pamiętać, iż suma wpłat na oba IKE nie będzie mogła przekroczyć ustawowego limitu, tj. kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok" - dodał.

Minister wyjaśnił, że przepisy ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, co do zasady, będą miały zastosowanie do IKE powstałych na skutek przekształcenia OFE.

"Do ustawy zostanie również dodany nowy rozdział dedykowany IKE przekształconym z OFE" - powiedział.

Projektowane przepisy zakładają możliwość dopłat do IKE powstałego z przekształcenia z OFE.

"Środki te będzie można wycofać na ogólnych zasadach" - powiedział minister.

"Zakaz wypłaty przed osiągnięciem wieku emerytalnego będzie dotyczył środków z przekształconych OFE. Zasady te nie będą dotyczyły dodatkowych wpłat na IKE. Wynika to przede wszystkim z faktu, że środki z OFE pochodzą ze składki emerytalnej. Jednocześnie jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności tych środków, tj. uniknięcia sytuacji, w której zbyt duża ilość osób chciałaby je wypłacić, co spowodowałoby konieczność szybkiej sprzedaży aktywów i tym samym spadek ich wartości" - dodał.

SFIO będą miały subfundusz przedemerytalny

"Otwarte fundusze emerytalne zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte" - powiedział Kwieciński.

"Przekształcone fundusze będą inwestowały zgodnie z zasadami dotyczącymi funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO). Ponadto określone zostaną szczegółowo limity procentowe wartości lokat w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Polski w okresie przejściowym. Ma to na celu ochronę wartości aktywów ulokowanych obecnie w takich akcjach. Jednocześnie projekt określi kategorie lokat oraz limity inwestycyjne w przypadku aktywów subfunduszu przedemerytalnego" - dodał.

Na pytanie, czy fundusze powstałe po przekształceniu z OFE będą mogły inwestować w obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa, Kwieciński odpowiedział: "Tak, w szczególności w przypadku subfunduszu przedemerytalnego".

"Zadeklarowanie przeniesienia środków do ZUS będzie możliwe jedynie przed przekształceniem OFE w IKE" - powiedział.

Dodał, że kwestia opłat za zarządzanie oraz polityki inwestycyjnej zostanie szczegółowo uregulowana w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Reforma OFE z 2013 r. przewidywała wprowadzenie minimalnego poziomu zaangażowania OFE w akcje. Do końca 2014 r. fundusze miały alokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w instrumenty udziałowe. Limit ten obniżał się co roku: 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r., 15 proc. do końca 2017 r. Od początku 2018 r. nie ma żadnego limitu na inwestycje w akcje.

Limity zaangażowania w akcje będą obniżane

Minister wyjaśnił, że kwestia poziomu początkowych limitów inwestycyjnych i ich zmian w czasie jest analizowana.

"Chcemy stopniowo obniżać limity inwestycyjne zaangażowania w akcje. Uważamy, że obecny poziom zaangażowania OFE w akcje nie jest adekwatny do ich roli jako zabezpieczenia emerytalnego" - powiedział Kwieciński.

"Będziemy te limity zmniejszali, ale nie chcemy, by odbywało się to kosztem podaży akcji na GPW w Warszawie. Zakładamy, że fundusze będą wypracowywały zysk, który będą ponownie inwestowały. Po drugie zakładamy możliwość dokładania się przez uczestników rynku do tej formy inwestowania, że pieniądze będą mogły napływać" - dodał.

Na koniec marca 2019 r. OFE miały łącznie 161 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Udział krajowych akcji w portfelu wynosił 78,6 proc. (126 mld zł), zagranicznych akcji 6,7 proc. (11 mld zł), instrumentów dłużnych 8,7 proc. (14 mld zł), a gotówki 6,0 proc. (10 mld zł).

"Naszym założeniem jest, żeby to był instrument do inwestowania dla przyszłych emerytów, więc musi być mniej ryzykowny. Ale chcemy go spopularyzować, żeby jego wolumen rósł, więc ta część aktywów, która będzie inwestowana w akcje, również będzie rosła" - powiedział minister.

Opłata przekształceniowa będzie pochodziła z gotówki, dywidend i sprzedaży akcji spółek zagranicznych

Kwieciński poinformował, że płatnikiem opłaty przekształceniowej będzie specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty powstały z przekształcenia otwartego funduszu emerytalnego.

"Proponujemy, żeby opłata była wnoszona w dwóch transzach, w ciągu dwóch lat. Zakładamy, że będzie to dwa razy po 7,5 proc. - pierwsza przy przekształceniu w 2020 r., a druga w 2021 r. Opłata będzie miała charakter pieniężny" - powiedział.

Średnia ważona stopa zwrotu OFE w okresie od końca marca 2016 r. do końca marca 2019 r. wyniosła 19,7 proc. - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Minister zakłada, że środki na zapłatę opłaty przekształceniowej będą pochodziły z gotówki, dywidend i sprzedaży akcji spółek zagranicznych.

"Fundusze wypracowują zysk, bo na tym ten filar kapitałowy polega - inwestują pieniądze, mają zysk, i stąd mają dywidendy. Mogą też sprzedawać akcje spółek zagranicznych" - powiedział.

"Całą pulę aktywów przekazujemy z jednej formy – z OFE – do tych nowych funduszy inwestycyjnych otwartych. To od funduszu zależy, jak organizuje opłatę tych 15 proc. od całości aktywów. Fundusze tym samym zachowają ciągłość działania" – dodał.

Zapytany, jakie będą zasady lokowania środków, które będą gromadzone na zapłatę opłaty przekształceniowej, minister odpowiedział: "Środki na zapłatę opłaty przekształceniowej będą stanowiły rezerwę, która będzie lokowana w bezpieczny sposób."

"To nie jest tak, że od razu zobowiązujemy fundusz do likwidacji jakichś aktywów, tylko zobowiązujemy do pokrycia opłaty z aktywów funduszy. A te aktywa są różne. Fundusze nie powinny mieć najmniejszego problemu z pokryciem opłaty przekształceniowej" - powiedział.

"Nam zależy, żeby to nie naruszało tych aktywów, które są czułe dla rynku kapitałowego" - dodał.

Z danych GUS wynika, że łączne aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec 2017 r. wzrosły o 10,6 proc. rdr do 2,83 mld zł. Łączny zysk PTE w 2017 r. wyniósł 464,8 mln zł, o 16,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Reforma OFE

W połowie kwietnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia projektu przekształcenia OFE w IKE. Uczestnicy funduszy będą mieli wybór: mogą zdecydować się na przekazanie środków OFE na prywatne indywidualne konta emerytalne, albo ich oszczędności zostaną przekazane z OFE do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie uczestnikami OFE jest 15,8 mln osób, a fundusze zarządzają aktywami o łącznej wartości około 160 mld zł.

W pierwszej, domyślnej opcji, od zgromadzonych w OFE oszczędności pobrana zostanie 15-proc. opłata przekształceniowa.

Premier poinformował, że w celu ograniczenia ryzyka gwałtownej wyprzedaży akcji, fundusze zarządzające środkami z OFE będą miały wyznaczone minimalne progi zaangażowania w polskie akcje - będą mogły ograniczać ich udział w portfelu o 2,5 pkt. proc. rocznie.

Projekt przekształcenia OFE ma trafić do konsultacji na początku maja, a wejście w życie planowane jest na styczeń 2020 r.

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)

mj/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 samsza

Tzw. opłata przekształceniowa jest niezgodna z konstytucją, jak chcą to mogą wprowadzić podatek od tych środków, ale płatny nie teraz, a przy wypłacie emerytury - czyli wtedy kiedy po PiSie nie będzie już śladu. Poza tym świadczenia starych emerytów przed obłożeniem ich podatkiem były ubruttowione - więc albo im unettowić i zrezygnować z podatku, albo środki z OFE przed podatkiem ubruttowić.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 terrainahead

Jakie macie pomysły na prywatną emeryturę ?

! Odpowiedz
2 2 terrainahead

A już chciałem zakładać IKE.... nie zrobię jednak tego. Motają i motają co raz mocniej, sami nie wiedzą co mówią.
Lepsza emerytura poza systemem, przynajmniej część.

! Odpowiedz
1 9 infinum

zwykły skok na kasę, a nie reforma

! Odpowiedz
3 16 histeryk

15% prowizja (opłata przekształceniowa) to zwykła kradzież. Nie ma żadnego uzasadnienia dla jej jednorazowego pobrania. Jedyny motyw to kradzież środków od Polaków na kiełbasę wyborczą. Cała reforma pomyślana tylko po to - całe to zamieszanie jest wynikiem tylko i wyłącznie chęci pobrania opłaty przekształceniowej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 16 przemec

Do żadnego syfu pislamskiego sie nie zapisze. Złodziejskie 15% za zmianę nazwy. Nie dziękuję. Bandycki skok na kasę obywateli. Typowe dla wazeliniarskiej płyty Don Jaro

! Odpowiedz
3 21 pluto85md

W emeryturach wazna jest dywersyfikacja, ale to, to juz niepotrzebna komplikacja. Byly 3 proste filary: publiczny ZUS, prywatno-publiczny OFE i prywatne IKE, po drodze dodano IKZE, subkonto w ZUS, oraz PPE, teraz dochodzi PPK i drugie IKE lub drugie subkonto w ZUS jesli sie ktos na to zdecyduje.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne